Burti
A  A  A

Par mums

Struktūra. Darbinieki.

Konkurences padomes locekļi

Skaidrīte Ābrama
Padomes priekšsēdētāja

Jānis Račko
Padomes loceklisLīga Daugaviete
Padomes locekle


             Priekšsēdētājas biogrāfija


Konkurences padomes darbinieki

Iestādē pamatdarbību nodrošina konkurences tiesību speciālisti, galvenokārt, juristi un ekonomisti – profesionāļi, kas gatavi savas zināšanas arvien papildināt, sekot līdzi notikumiem, izprast darīt visu iespējamo, lai novērstu konkurences sarežģījumus tirgos.

Mums ir mērķis, kas iedvesmo, ikdienas darbs, kas pilnveido, un vērtības, kas vada.

Darbinieku skaits: 46 (uz 31.12.2018.) 


Konkurences padomes struktūra

Struktūras shēma

Padome

Konkurences padomes sastāvā ir tās priekšsēdētājs un divi Konkurences padomes locekļi.

Konkurences padomi vada Konkurences padomes priekšsēdētājs.

Konkurences padomes priekšsēdētāju un Konkurences padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets. Konkurences padomes priekšsēdētāja un Konkurences padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Konkurences padomes priekšsēdētāju un Konkurences padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti.

 

Konkurences padomes sastāvs:

  • Padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama
  • Padomes loceklis Jānis Račko
  • Padomes locekle Līga Daugaviete

Padomnieks konkurences politikas jomā

Padomniece konkurences politikas jomā nodrošina konkurences politikas, normatīvā regulējuma un tiesiskuma pilnveidošanu un attīstību. Padomniece sniedz konsultācijas valsts/pašvaldību iestādēm, tirgus dalībniekiem, nevalstiskajām organizācijām un fiziskajām personām par normatīvo aktu konkurences tiesību jomā piemērošanu, t.sk. konkurences tiesību privāttiesiskās izpildes jomā.

Dita Dzērviniece
Padomniece konkurences politikas jomā
Tālrunis: 67365225
Epasts: dita.dzerviniece@kp.gov.lv

Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītājs

Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja piedalās valsts politikas izstrādē konkurences aizsardzības jomā, kā arī nodrošina iestādes darbības stratēģijas un darba plānu izstrādi un ieviešanas kontroli. Darbinieka kompetencē ir sekošana līdzi norisēm un situācijai tirgos, lai savlaicīgi varētu identificēt problēmas, kuras saistītas ar Konkurences likuma, Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma un Reklāmas likuma pārkāpumiem, kā arī jaunu iespēju meklēšana ārējo sakaru attīstīšanai. 

Jūlija Linkeviča
Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja
Tālrunis: 67287174
Epasts: julija.linkevica@kp.gov.lv

Izpildinstitūcijas vadītājs

Konkurences padomes darbu konkurences tiesību piemērošanā nodrošina Izpildinstitūcija, kas pilda ekspertu un sekretariāta funkcijas, sagatavo jautājumus, dokumentus un lēmumu projektus izskatīšanai Konkurences padomes sēdēs un īsteno Konkurences padomes pieņemto lēmumu izpildi. Izpildinstitūcijā ietilpst Juridiskais departaments, Aizliegtu vienošanos departaments, Analītiskais departaments, Konkurences veicināšanas nodaļa un Ekonomiskās analīzes nodaļa.

Māris Spička
Izpildinstitūcijas darbu vada izpildinstitūcijas vadītājs
Tālrunis: 67365213
Epasts: maris.spicka@kp.gov.lv

Administratīvā nodaļa

Administratīvās nodaļas kompetencē ir iestādes personāla vadības organizēšana un attīstība. Nodaļa nodrošina iestādes efektīvu saimniecisko darbību, budžeta plānošanu un izpildes kontroli, kā arī iestādes grāmatvedības politikas procesu koordinēšanu. Tāpat Administratīvā nodaļa organizē IT atbalsta un dokumentu pārvaldību. Nodaļa nodrošina izpildinstitūcijas iegūtās informācijas izpētes lietās analīzi, organizējot tirgus dalībnieka privātas sarakstes un advokāta sniegtās juridiskās palīdzības konfidencialitātes nošķiršanu.

Irēna Ivbule
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67282844
Epasts: irena.ivbule@kp.gov.lv

Komunikācijas nodaļa

Komunikācijas nodaļa nodrošina sabiedrības informēšanu par Konkurences padomes darbu un tās rezultātiem, nodrošina informāciju par konkurences tiesību piemērošanu Latvijā Eiropas Konkurences tīkla informatīvajiem materiāliem, piedalās sadarbības veidošanā ar nevalstiskajām organizācijām. Nodaļa organizē un vada iestādes starptautisko attiecību veidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošina ziņojumu un pārskatu sagatavošanu par iestādes darbības stratēģijas izpildi, kā arī sagatavo informāciju un nodrošina tās apriti starp iestādi un ārvalstu konkurences uzraudzības iestādēm.

Paula Vilsone
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67365210
Epasts: paula.vilsone@kp.gov.lv

Aizliegtu vienošanos departaments

Aizliegtu vienošanos departamenta galvenais uzdevums ir mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus, pašvaldības un valsts institūcijas visā Latvijā.

Aizliegtas vienošanās starp konkurentiem jeb karteļi ir īpaši smags konkurences tiesību pārkāpums, kas kropļo tirgu un nodara kaitējumu patērētājiem, mākslīgi paaugstinot cenu līmeni, samazinot izvēli vai preču kvalitāti, kavējot godīgi strādājošu uzņēmumu iespējas attīstīties. Tāpēc cīņa pret šādiem pārkāpumiem ir nemainīga Konkurences padomes prioritāte.

Ieva Šmite-Antoņenko
Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
Tālrunis: 27885666, 67365221
Epasts: ieva.smite-antonenko@kp.gov.lv

Konkurences veicināšanas nodaļa

Konkurences veicināšanas nodaļa nodrošina kvalitatīvu normatīvo aktu projektu un normatīvo aktu ietekmi uz konkurenci izvērtēšanu. Tāpat nodaļa sagatavo atzinumus par publisko personu darbības un pieņemto lēmumu ietekmi uz konkurenci.

Antis Apsītis
Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365227
E-pasts: antis.apsitis@kp.gov.lv

Ekonomiskās analīzes nodaļa

Ekonomiskās analīzes nodaļas kompetencē ir sniegt metodoloģisko atbalstu pārkāpumu lietu izmeklēšanā, kā arī veikt padziļinātu ekonomisko analīzi un atbalstu iestādes īstenoto tirgu uzraudzību laikā. Tāpat Ekonomiskās analīzes nodaļa izstrādā jaunas ekonomiskās analīzes metodes efektīvai pārkāpumu izmeklēšanai un pierādīšanai.

Artūrs Kuka
Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365214
Epasts: arturs.kuka@kp.gov.lv

Analītiskais departaments

Analītiskais departaments izskata iesniegumus un izmeklē iespējamos Konkurences likuma pārkāpumus, sagatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic konkurences vides uzraudzību dažādos tautsaimniecības sektoros.

Ilze Tarvāne
Analītiskā departamenta direktore
Tālrunis: 67365220
Epasts: ilze.tarvane@kp.gov.lv

Juridiskais departaments

Juridiskā departamenta kompetencē ir normatīvo aktu izstrāde, pārstāvniecība tiesā, konsultāciju sniegšana un iestādes juridiskā nodrošinājuma jautājumi. Izskata iesniegumus un izmeklē Reklāmas likuma pārkāpumus, sagatavo viedokli par subjekta darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam, sagatavo atzinumus un lēmumu projektus. Tāpat departaments īsteno Padomes lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi, koordinē atzinumu par Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktajiem normatīvo aktu projektiem izstrādāšanu un iesniegšanu, sagatavo un iesniedz iestādes viedokli par citās valsts pārvaldes institūcijās izstrādātājiem Latvijas oficiālā viedokļa dokumentu projektiem.

Valentīns Hitrovs
Juridiskā departamenta direktors
Tālrunis: 67365228
Epasts: valentins.hitrovs@kp.gov.lv

Informācija par personālu*

 


Informācija aktuāla uz 31.12.2018.


Ētikas un korupcijas prevencija

Korupcijas novēršanas jomā iestādē tiek nodrošināta valsts amatpersonām noteikto pienākumu izpildes, ētikas principu un likumā paredzēto aizliegumu ievērošanas kontrole. Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku ētikas normas un uzvedības pamatpricipi ir noteikti Konkurences padomes Ētikas kodeksā, savukārt šo normu ievērošanas uzraudzībai ir izveidota Ētikas komisija.