Mērķsadarbības projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti un veicināt likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Projektu īstenošanu finansē Eiropas Savienība. Mērķsadarbības projektu programma tika izveidota 1998.gadā, lai ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī jaunajām dalībvalstīm sniegtu augstvērtīgu atbalstu administratīvās un tiesiskās kapacitātes stiprināšanai atbilstoši ES prasībām.


Latvijas Konkurences padomē īstenotie projekti

Citur īstenotie projekti, kuru īstenošanā piedalījusies Latvijas Konkurences padome