Konkurences padomes amatpersonas, pildot amata pienākumus ārpus dienesta telpām, uzrāda dienesta apliecību.


Konkurences padomes tiesības

Konkurences padomes tiesības definētas Konkurences likuma 9.pantā

 • pieprasīt no jebkuras personas vai personu apvienības nepieciešamo informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju) un rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus

informācija jāsniedz Konkurences likuma 26.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā un Konkurences padomes norādītajā informācijas sniegšanas veidā

 • aicināt jebkuru personu ierasties Konkurences padomē paskaidrojumu sniegšanai
 • ierasties pie jebkura tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības (arī bez iepriekšēja brīdinājuma). Apmeklējuma laikā Konkurences padomes amatpersonām, uzrādot iestādes rakstveida pilnvarojumu, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis, ir tiesības:
  • pieprasīt dokumentus (arī elektroniskā veidā sagatavotus, komercnoslēpumu saturošus dokumentus), uz vietas iepazīties ar tiem un saņemt šos dokumentus vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus šo dokumentu atvasinājumus,
  • pieprasīt rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus,
  • izņemt mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā;
 • pamatojoties uz tiesneša lēmumu, policijas klātbūtnē bez iepriekšēja brīdinājuma iekļūt tirgus dalībnieka vai tā darbinieku īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos kustamos un nekustamos objektos, atverot tos un tajos esošās glabātavas, veikt šo objektu un tajos esošo glabātavu piespiedu pārmeklēšanu un tajos esošo mantu un dokumentu, tai skaitā elektroniskās informācijas sistēmā — datoros, disketēs un citos informācijas nesējos — saglabāto datu apskati. Ja persona, pie kuras notiek pārmeklēšana, atsakās atvērt objektus vai tajos esošās glabātavas, Konkurences padomes amatpersonas ir tiesīgas tās atvērt, nenodarot būtiskus bojājumus. Pārmeklēšanas un apskates laikā Konkurences padomes amatpersonas ir tiesīgas:
  • aizliegt apskates vietā esošajām personām bez atļaujas atstāt šo vietu, pārvietoties un sarunāties savā starpā līdz pārmeklēšanas un apskates beigām
  • iepazīties ar dokumentos un elektroniskās informācijas sistēmā iekļauto informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju)
  • izņemt atrastās mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā
  • pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentu atvasinājumus
  • izdrukāt vai ierakstīt elektroniskās informācijas nesējos elektroniskās informācijas sistēmā saglabātos datus
  • pieprasīt rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus no tirgus dalībnieka darbiniekiem
  • uz laiku līdz 72 stundām aizzīmogot neapdzīvojamās telpas, transportlīdzekļus, būves un citus objektus un tajos esošās glabātavas, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu
 • pamatojoties uz tiesneša lēmumu, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka dokumenti vai mantas, kas varētu kalpot par pierādījumu šā likuma pārkāpumam, tiek glabāti citu personu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos kustamos un nekustamos objektos, arī tajās policijas klātbūtnē var tikt veikta inspekcija
 • pamatojoties uz tiesneša lēmumu vai datu subjekta piekrišanu, izmeklējot iespējamas aizliegtas vienošanās, pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā saglabājamos datus
 • pamatojoties uz tiesneša lēmumu, Konkurences padome var pieprasīt kredītiestādei sniegt tās rīcībā esošās neaizpaužamās ziņas

Apmeklēto uzņēmumu darbinieku un citu iesaistīto personu pienākumi

 • nodrošināt piekļuvi jebkurām to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajām neapdzīvojamām telpām, transportlīdzekļiem, dzīvokļiem, būvēm un citiem kustamiem un nekustamiem objektiem, atverot tos un tajos esošās glabātavas
 • nodrošināt piekļuvi jebkurā veidā un formā sastādītiem vai uzglabātiem dokumentiem, kā arī elektroniskās informācijas sistēmā saglabātajiem datiem
 • noteiktā termiņā sniegt pilnīgu un patiesu pieprasīto informāciju
 • izsniegt pieprasītos dokumentus, dokumentu kopijas (norakstus) vai izrakstus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināt to pareizību
 • apliecināt elektroniskās informācijas sistēmā saglabāto datu izdruku vai elektroniskās informācijas nesējos izdarīto ierakstu autentiskumu
 • izpildīt citas Konkurences padomes amatpersonu likumīgās prasības

 


Atbildība par prasību nepildīšanu

Konkurences padome ir tiesīga uzlikt naudas sodu par:

 • informācijas nesniegšanu noteiktajā termiņā vai apjomā
 • nepilnīgas informācijas sniegšanu
 • Konkurences padomes likumīgo prasību nepildīšanu un aizzīmogojuma bojāšanu

Konkurences padome ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz 1% no tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 50 eiro katram. Personām, kuras nav tirgus dalībnieki vai tirgus dalībnieku apvienības, naudas sodu uzliek 50 līdz 1400 eiro apmērā.


Uzņēmumu tiesības uz mutvārdu uzklausīšanu

Pārkāpuma izmeklēšanas noslēdzošajā stadijā uzņēmumam ir tiesības lūgt Konkurences padomei mutvārdu uzklausīšanu, lai paustu savu viedokli un argumentus par iestādes lietā iegūtajiem faktiem, kā arī uzdot jautājumus gan Konkurences padomei, gan citiem pārkāpuma lietā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Mutvārdu uzklausīšana neaizstāj līdzšinējo praksi, uzņēmumam rakstiski iesniedzot iestādei nepieciešamo informāciju, viedokli un argumentus.