Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām (FSR) mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, novēršot ārvalstu (trešo valstu) subsīdijas, kas to izkropļo, tostarp sniedzot ārvalstu subsīdiju saņēmējiem negodīgas priekšrocības uzņēmumu iegādei vai publiskā iepirkuma līgumu slēgšanai. FSR papildina spēkā esošo konkurences un publiskā iepirkuma regulējumu. FSR piešķir Eiropas Komisijai pilnvaras izmeklēt un novērst iekšējā tirgus kropļojumus, ko radījušas ārvalstu subsīdijas un uzliek paziņošanas pienākumus par tiem piešķirtajām ārvalstu subsīdijām uzņēmumiem koncentrāciju gadījumā, kā arī pasūtītājiem un pretendentiem publisko iepirkumu līgumu sakarā.


Ārvalstu subsīdijas, kas izkropļo iekšējo tirgu

Ārvalstu subsīdija pastāv tad, ja trešā valsts tieši vai netieši sniedz finansējumu, kas dod labumu uzņēmumam, kurš veic saimniecisko darbību iekšējā tirgū, un kas attiecas tikai uz vienu vai vairākiem uzņēmumiem vai nozarēm. Finansējums cita starpā ietver finansiālo līdzekļu vai saistību pārvešanu (piemēram, kapitāla iepludināšana, aizdevums), atteikšanos no ieņēmumiem, kas citādi pienāktos (piemēram, atbrīvojums no nodokļiem), preču vai pakalpojumu sniegšanu. Trešās valsts sniegts finansējums ir finansējums, ko sniedz ārvalstu centrālā valdība un publiskās iestādes visos līmeņos, publiskais subjekts vai privātais subjekts, ja tā darbības var piedēvēt trešajai valstij.

Iekšējā tirgus izkropļojums pastāv, ja ārvalstu subsīdija var uzlabot uzņēmuma konkurētspēju iekšējā tirgū, negatīvi ietekmējot konkurenci. Ārvalstu subsīdijas, kurām piemīt vislielākā iespējamība izkropļot iekšējo tirgu, ir tādas, kas piešķirta grūtībās nonākušam uzņēmumam; kas izpaužas kā neierobežota garantija par uzņēmuma parādiem vai saistībām; kas dod iespēju iesniegt nepamatoti izdevīgu piedāvājumu publiskajā iepirkumā, u.c.


FSR piešķir Eiropas Komisijai tiesības izskatīt:

 • paziņotas koncentrācijas, kur uzņēmumam piešķirtas ārvalstu subsīdijas un uzņēmums sasniedz noteiktu apgrozījuma līmeni;
 • paziņotus publisko iepirkumu procedūrās iesniegtos piedāvājumus, kur uzņēmumam piešķirtas ārvalstu subsīdijas un iepirkuma līguma paredzamā vērtība sasniedz noteiktu līmeni;
 • pārējās tirgus situācijas saistībā ar iespējamam ārvalstu subsīdijām pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas (ex officio), balstoties uz sniegto informāciju.

Saskaņā ar FSR pilnvaras izmeklēt un novērst ārvalstu subsīdiju rezultātā radītos tirgus kropļojumus ir Eiropas Komisijai. Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamām ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu, aicinām to sniegt Eiropas Komisijā.

Kas ir koncentrācijas (apvienošanās), kad par tām jāziņo un kā Eiropas Komisija tās izskata

FSR izpratnē koncentrācijas darījums ir paliekoša kontroles maiņa

 • divu vai vairāku neatkarīgu uzņēmumu vai to daļu apvienošanās
 • viena vai vairākas personas, kas jau kontrolē vismaz vienu uzņēmumu, vai viens vai vairāki uzņēmumi, nopērkot vērtspapīrus vai aktīvus, līguma rezultātā vai jebkādā citā veidā iegūst tiešu vai netiešu, pilnīgu vai daļēju kontroli pār citu uzņēmumu vai vairākiem citiem uzņēmumiem
 • kopuzņēmuma izveide, kas paliekoši īsteno visas autonoma saimnieciskā subjekta funkcijas

Koncentrācijas darījums ir paziņojams, ja iegādātā uzņēmuma, vienas no apvienošanās pusēm vai kopuzņēmuma ES apgrozījums ir vismaz 500 miljoni eiro un pusēm ir piešķirts ārvalstu finanšu ieguldījums vairāk nekā 50 miljonus eiro pēdējo trīs gadu laikā. Paziņojumu iesniedz, izmantojot 10.07.2023. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu 1. pielikumā atrodamo FS-CO veidni.

Par paziņojamiem koncentrācijas darījumiem Eiropas Komisijai paziņo pirms to īstenošanas un pēc līguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas. Paziņojamu koncentrācijas darījumu neīsteno pirms tā paziņošanas. Ja paziņojams koncentrācijas darījums jau īstenots, Eiropas Komisija var noteikt pasākumus, lai likvidētu koncentrāciju vai pēc iespējas atjaunotu stāvokli, kāds bija pirms koncentrācijas darījuma īstenošanas. 

Eiropas Komisija var pieprasīt iepriekšēju paziņojumu par koncentrācijas darījumu, kurš nav paziņojams, ja Eiropas Komisijai ir aizdomas, ka attiecīgajiem uzņēmumiem varētu būt piešķirtas ārvalstu subsīdijas trīs gadu laikā pirms koncentrācijas darījuma.

Pēc paziņojuma saņemšanas, Eiropas Komisija var uzsākt padziļināto izpēti. Ja paziņojumā sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, Eiropas Komisija var piemērot naudas sodu, kas nepārsniedz 1 % no attiecīgo uzņēmumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā. Ja paziņojams koncentrācijas darījums jau īstenots, vai tiek īstenots Eiropas Komisijas izpētes laikā vai neskatoties uz Eiropas Komisijas aizliegumu, Eiropas Komisija var piemērot naudas sodu, kas nepārsniedz 10 % no attiecīgo uzņēmumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā.


FSR darbība attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem

FSR izpratnē ārvalstu subsīdijas, kas rada vai draud radīt izkropļojumu publiskā iepirkuma procedūrā, ir tās ārvalstu subsīdijas, kas ekonomikas dalībniekam dod iespēju iesniegt piedāvājumu, kurš attiecībā uz konkrētajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem ir nepamatoti izdevīgs.

Attiecīgi FSR paredz priekšnoteikumus, kad paziņojams par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrā:

 • minētā publiskā iepirkuma vai pamatnolīguma paredzamā vērtība bez PVN ir 250 miljoni EUR vai lielāka;

un

 • pretendentam, tostarp tā meitasuzņēmumiem bez komerciālas autonomijas, tā pārvaldītājsabiedrībām un attiecīgā gadījumā tā galvenajiem apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, kas iesaistīti vienā un tajā pašā piedāvājumā publiskā iepirkuma procedūrā, trīs gados pirms paziņošanas vai attiecīgā gadījumā pirms atjauninātā paziņojuma ir piešķirts kopējais finansējums 4 miljonu EUR apmērā vai vairāk no katras trešās valsts.

Paziņojumus un deklarācijas līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam iesniedz tirgus dalībnieks vai, ja runa ir par tirgus dalībnieku grupām, galvenajiem apakšuzņēmējiem vai galvenajiem piegādātājiem, FSR 29. panta 6. punktā minētais galvenais darbuzņēmējs vai galvenais koncesionārs. Paziņojumu iesniedz, izmantojot 10.07.2023. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu 2. pielikumā atrodamo FS-PP veidni.

Ja publiskā iepirkuma vērtība atbilstoši FSR paredz paziņošanas pienākumu, tomēr neviena trešā valsts nav pretendentiem, t.sk. apakšuzņēmjiem, iepirkumā pēdējo triju gadu laikā nav piešķīrusi tādu ārvalstu finansējumu, par ko būtu jāpaziņo, šīm pusēm paziņojuma vietā ir jāiesniedz deklarācija.

Sekojoši līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs (pasūtītājs) paziņojumu, ieskaitot visus attiecīgos apliecinošos dokumentus, vai deklarāciju pārsūta Eiropas Komisijai.

Attiecībā uz visiem tirgus dalībniekiem, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrā, ievēro publiskā iepirkuma procedūras reglamentējošos principus, tostarp samērīguma, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības un konkurences principus. Ārvalstu subsīdiju izmeklēšana, ievērojot FSR, nedrīkst novest pie tā, ka līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs pret attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem izturas pretrunā minētajiem principiem. 


Ārvalstu subsīdiju izskatīšana pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas

Eiropas Komisija var pēc savas iniciatīvas izskatīt no jebkura avota, tostarp dalībvalstīm, fiziskas vai juridiskas personas, iegūtu informāciju par iespējamām ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu.

Pamatojoties uz provizorisko izskatīšanu, Eiropas Komisija var uzsākt padziļināto izmeklēšanu. Izskatīšanas un izmeklēšanas gaitā, Eiropas Komisija var pieprasīt informāciju no uzņēmuma, par kuru tiek veikta izmeklēšana, citiem uzņēmumiem un dalībvalstīm, veikt inspekcijas, piemērot pagaidu noregulējuma pasākumus.


Eiropas Komisijas lēmums

Ja Eiropas Komisija konstatē, ka ārvalstu subsīdija izkropļo iekšējo tirgu, tā var pieņemt lēmumu par korektīvajiem pasākumiem. Ja uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, piedāvā uzņemties saistības, kas ir pietiekamas kropļojuma novēršanai, Eiropas Komisija pieņem lēmumu par saistībām. Eiropas Komisija pieņem lēmumu necelt iebildumus, ja ārvalstu subsīdija, kas kropļo iekšējo tirgu nav konstatējama.

Eiropas Komisija var samērot ārvalstu subsīdijas negatīvo ietekmi, kas izpaužas, kā iekšējā tirgus izkropļojums ar tās pozitīvo ietekmi uz attiecīgās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū, kā arī politikas mērķiem.


Konkurences padomes loma

Saskaņā ar FSR Eiropas Komisija var lūgt atbalstu no Konkurences padomes, proti:

 1. Sniegt informāciju Eiropas Komisijai, kas tai nepieciešama FSR paredzēto pienākumu izpildei;
 2. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma KP veikt inspekcijas Latvijas teritorijā vai citus faktu vākšanas pasākumus, lai konstatētu, vai pastāv iekšējo tirgu izkropļojoša ārvalstu subsīdija;
 3. Ja Konkurences padome uzskata, ka varētu pastāvēt ārvalstu subsīdija un ka tā varētu izkropļot iekšējo tirgu, nosūtīt informāciju Eiropas Komisijai;
 4. Veicot tirgus izmeklēšanu par konkrēto nozari, konkrēto saimnieciskās darbības veidu vai attiecīgā subsīdiju instrumenta izmantojumu, Eiropas Komisija var arī Konkurences padomei pieprasīt sniegt informāciju, kas tai ir pieejama;
 5. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, veikt darbības, lai panāktu naudas soda vai periodiskā soda maksājuma samaksu;
 6. Konkurences padome ir deleģējusi divus pārstāvjus Konsultatīvajā komitejā, kas iesaistītos, piemēram, īstenošanas aktu izstrādē, - vienu, kas specializējas uzņēmumu koncentrācijas jomā, un vienu, kas specializējas publisko iepirkumu procedūrās.

Noderīgi materiāli: