Eiropas konkurences tīkla (ECN) mērķis

nodrošināt iespēju Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādēm diskutēt par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta (aizliegtas vienošanās) un 102. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) piemērošanu, kā arī veicināt sadarbību starp šīm iestādēm


ECN un Latvijas Konkurences padome

Lai apgūtu ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pieredzi konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanā, veicinātu sadarbību un piedalītos jaunāko Komisijas iniciatīvu apspriešanā, Konkurences padomes pārstāvji regulāri piedalās ECN plenārsēdēs un darba grupu sanāksmēs, kurās tiek apspriesti dokumenti un jautājumi, kuri ir aktuāli Latvijā un attiecībā uz kuriem vērstās Eiropas Savienības politikas nākotnē ietekmēs.