Uzņēmumi, kuriem Konkurences padome par dalību kartelī ir konstatējusi pārkāpumu, uzlikusi naudas sodu un kuriem attiecīgi ir liegums piedalīties publiskajos iepirkumos, ir iespējams pretendēt uz uzticamības atjaunošanu. Ja sodītais uzņēmums ir izpildījis noteiktas prasības, Konkurences padome var lemt par pozitīva atzinuma sniegšanu, savukārt iepirkumu rīkotājs attiecīgi var lemt, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos.

Lai saņemtu iestādes pozitīvu atzinumu, sodītajam uzņēmumam ir jāīsteno vairākas darbības:

  • Jāsadarbojas ar Konkurences padomi izmeklēšanas laikā un pēc lēmuma pieņemšanas;
  • Valsts budžetā jāiemaksā Konkurences padomes piemērotais naudas sods;
  • Jāizstrādā korporatīvā konkurences tiesību ievērošanas programma, vadlīnijas un jāieceļ atbildīgā persona par to ieviešanu un regulāru aktualizēšanu;
  • Jāievieš uzņēmumā prakse, ka darbinieki tiek izglītoti par konkurences tiesībām un to ievērošanu; jāizglīto pirmām kārtām tie, kas potenciāli varētu būt iesaistīti iespējamos karteļu pārkāpumos;
  • Uzņēmums ir atlīdzinājis pārkāpuma dēļ radītos zaudējumus, ja cietušais to ir lūdzis kompensēt.

Uzticamības atjaunošana ir noteikta Publisko iepirkumu likuma 43. pantā.

Konkurences padomes atzinumam par uzticamības atjaunošanu nav saistoša spēka un lēmumu par to, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos, pieņem publiskā iepirkuma rīkotājs. Ja tas sodītā uzņēmuma veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem, rīkotājs pretendentam var ļaut piedalīties iepirkumā. Savukārt, ja iepirkuma rīkotājs uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai atjaunotu uzticamību, tas var lemt par pretendenta izslēgšanu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

infografika-1
infografika-2
infografika-3
Nr # Statuss Lēmuma
nosaukums
Pieņemšanas
datums
Publicēšanas
datums
2. Tiesvedībā

Par pārkāpumā konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu.

05.01.2023 26.01.2023
(19.)
13. Tiesvedībā

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu publisko iepirkumu ceļu būvniecības jomas Latvijas Republikas teritorijā tirgū

Atzinums par AS "A.C.B" veiktajiem pasākumiem uzticamības atjaunošanai

01.06.2023 16.06.2023
(116.)
15. Tiesvedībā

Par pārkāpumā konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “Alpha Baltic Media” un SIA “Smart Solutions Europe” darbībās.

Atzinums par "Alpha Baltic Media" veiktajiem pasākumiem uzticamības atjaunošanai

02.09.2022 16.09.2022
(180.)
13. Tiesvedībā

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “PK Serviss”, SIA “KORO BŪVE” un SIA “TAVS LAIKMETS” darbībās.

Atzinums par SIA "PK serviss" veiktajiem pasākumiem uzticamības atjaunošanai

04.08.2022 18.08.2022
(159.)
22. Tiesvedībā

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu.

Atzinums par SIA "VELVE" veiktajiem pasākumiem uzticamības atjaunošanai

30.07.2021 16.08.2021
(156.)
8 Spēkā

Par pārkāpuma konstatēšanu, naudas soda uzlikšanu un par lietas izpētes izbeigšanu daļā. Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu.

Atzinums par SIA "Valkas meliorācija" veiktajiem pasākumiem uzticamības atjaunošanai

11.03.2021 18.03.2021
(54.)