Uzņēmumi, kuriem Konkurences padome par dalību kartelī ir konstatējusi pārkāpumu, uzlikusi naudas sodu un kuriem attiecīgi ir gadu ilgs liegums piedalīties publiskajos iepirkumos, ir iespējams pretendēt uz uzticamības atjaunošanu. Ja sodītais uzņēmums ir izpildījis noteiktas prasības, Konkurences padome var lemt par pozitīva atzinuma sniegšanu, savukārt iepirkumu rīkotājs attiecīgi var lemt, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos.

Lai saņemtu iestādes pozitīvu atzinumu, sodītajam uzņēmumam ir jāīsteno vairākas darbības:

  • Jāsadarbojas ar Konkurences padomi izmeklēšanas laikā un pēc lēmuma pieņemšanas;
  • Valsts budžetā jāiemaksā Konkurences padomes piemērotais naudas sods;
  • Jāizstrādā korporatīvā konkurences tiesību ievērošanas programma, vadlīnijas un jāieceļ atbildīgā persona par to ieviešanu un regulāru aktualizēšanu;
  • Jāievieš uzņēmumā prakse, ka darbinieki tiek izglītoti par konkurences tiesībām un to ievērošanu; jāizglīto pirmām kārtām tie, kas potenciāli varētu būt iesaistīti iespējamos karteļu pārkāpumos;
  • Uzņēmums ir atlīdzinājis pārkāpuma dēļ radītos zaudējumus, ja cietušais to ir lūdzis kompensēt.

Uzticamības atjaunošana ir noteikta Publisko iepirkumu likuma 43. pantā.

Konkurences padomes atzinumam par uzticamības atjaunošanu nav saistoša spēka un lēmumu par to, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos, pieņem publiskā iepirkuma rīkotājs. Ja tas sodītā uzņēmuma veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem, rīkotājs pretendentam var ļaut piedalīties iepirkumā. Savukārt, ja iepirkuma rīkotājs uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai atjaunotu uzticamību, tas var lemt par pretendenta izslēgšanu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

infografika-1
infografika-2
infografika-3