Būtiska vieta līdzās Konkurences padomes izmeklēšanas darbībām ir daudzveidīgam konkurences kultūras veicināšanas pasākumu klāstam, lai preventīvi novērstu pārkāpumu rašanās iespējamību.

Kultūras veicināšanas pasākumi aptver gan izglītojošas, gan informējošas aktivitātes uzņēmējiem, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, publisko iepirkumu rīkotājiem, augstskolu studentiem un skolēniem. Starp galvenajiem izglītošanas tematiem ir Konkurences likuma piemērošana praksē, atļautas un aizliegtas sadarbības iespējas starp uzņēmumiem, konkurences neitralitāte, pamatprincipi, kas komercdarbībā jāievēro pašvaldībām u.c. jautājumi.

Vienu no aktuāliem tematiem atklāja Konkurences padomes 2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījuma rezultāti. Proti, 76 % aptaujāto uzņēmēju Latvijā nav bijuši informēti par Iecietības programmu. Divus gadus vēlāk, 2018. gadā, pētījuma rezultāti liecina, ka uzņēmēju zināšanas par programmas iespējām ir uzlabojušas. Tajā pašā laikā Latvijā aizvien kūtri tiek izmantotas Iecietības programmas piedāvātās iespējas – uzņēmumiem, kas ir iesaistīti aizliegtā vienošanā ar konkurentiem, par to pirmajiem ziņot Konkurences padomei un pretendēt gan uz atbrīvojumu no naudas soda, gan gadu ilgā lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos.

Tāpat Konkurences padome veicina konkurences kropļojumu novēršanu normatīvajā regulējumā un publisku personu darbībās, izmantojot konkurences advokācijas jeb aizstāvības instrumentus – diskusijas, iebildumus, pārliecināšanu, priekšlikumus. Iestāde arī regulāri konsultē publiskas personas – valsti un pašvaldības – un to kapitālsabiedrības par komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta normām. Tāpat tiek uzraudzītas un veicinātas korektas attiecības starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem, efektīvi piemērojot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu. Konkurences padome arī pēc nepieciešamības sniedz atzinumus tiesai lietās, kas saistītas ar zaudējumu piedziņu par konkurences tiesību pārkāpumiem, konkurences tiesību piemērošanas aspektiem u.c.