Budžeta izpildes procesa nodrošināšanai Konkurences padome atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžetam sagatavo plānoto resursu un izdevumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē.


Informācija par Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu un 13.5 pantu, Konkurences padomes (turpmāk – KP) amatpersonu un darbinieku (turpmāk – amatpersona) mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru, kam piemērots koeficients 4,05 un kas noapaļots pilnos euro. Bāzes mēnešalgas apmēru nosaka šādi: saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi.

Saskaņā ar KP darba samaksas organizēšanas kārtību, KP amatpersonu mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā amatam noteikto algu grupu, algas koeficientu un bāzes mēnešalgas apmēru Latvijas Republikā. Atbilstību noteiktai algu grupai un algu grupām noteikto algas koeficientu nosaka, izmantojot vienotas valsts pārvaldes institūciju amatu klasifikācijas metodoloģiju, ievērojot KP darbības specifiku, struktūru un likumā noteikto maksimālo koeficientu. KP amatus sadala pa algu grupām, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību, vadības funkcijas un amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi. KP algu grupas un koeficientus nosaka komisija.

KP amati ir klasificēti algu grupās no 1. līdz 7., katrai algu grupai ir noteikts mēnešalgas koeficients no 1,45 līdz 3,6. Lai nodrošinātu precīzu, vienlīdzīgu un taisnīgu individuālās kvalifikācijas novērtēšanu viena amata nosaukuma ietvaros, Izpildinstitūcijas struktūrvienību ekspertiem, ekonomistiem, juristiem un vecākajiem ekspertiem, vecākajiem ekonomistiem, vecākajiem juristiem ir paredzēti trīs individuālās kvalifikācijas līmeņi, kas nosaka atbilstību pirmajam, otrajam vai trešajam atalgojuma līmenim viena amata ietvaros. Individuālās kvalifikācijas novērtēšanai ir noteikti pieci kritēriji: profesionālās zināšanas un prasmes, problēmu identificēšanas un risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasmes, sadarbības veidošanas prasmes un atbildīgums. Katram individuālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijam ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā.

Ņemot vērā, ka bāzes mēnešalgas apmērs Latvijas Republikā tiek noteikts katram kalendārajam gadam, KP amatpersonu mēnešalgas tiek pārskatītas katru kalendāro gadu. Mēnešalgu nosaka, reizinot noteikto amata koeficientu ar kārtējam gadam noteikto bāzes mēnešalgas apmēru un noapaļojot rezultātu līdz veseliem euro. Gadījumā, ja iestādes atlīdzības budžetā ir nepietiekams finansējums mēnešalgu noteikšanai pilnā apmērā, KP amatpersonu mēnešalgas var tikt noteiktas nepilnā apmērā, piemērojot vienlīdzības principu un proporcionāli samazinot to apmēru.

Konkurences padomes lēmējinstitūcijas (turpmāk – Padome) amatpersonām: padomes priekšsēdētājam un padomes locekļiem ir atsevišķā darba samaksas organizēšanas kārtība, kurā atbilstoši Konkurences likuma 4. un 5. pantam, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrai daļai un 13. pantam, padomes priekšsēdētāja mēnešalgai ir noteikts koeficients – 4,05, padomes locekļiem – 3,65. Piemērojot koleģiālo lēmumu pieņemšanas praksi, Padome nosaka mēnešalgas apmēru katrai Padomes amatpersonai atsevišķi. Padomes amatpersona, par kuru tiek pieņemts lēmums,  atstata sevi no dalības lēmuma pieņemšanā. Lēmums ir spēkā, ja par to nobalso ne mazāk kā trīs Padomes amatpersonas. Padomes amatpersonu mēnešalgas tiek pārskatītas katru gadu atbilstoši bāzes mēnešalgas apmēra izmaiņām un KP piešķirtā finansējuma apmēram.

Informācija par KP amatpersonu mēnešalgām:

Algu grupa

Amata nosaukums

Koeficients

Amatu skaits

Alga

1

Izpildinstitūcijas vadītājs

3.60

1

4095

2

Juridiskā departamenta direktors

3.42

 

 

5

 

 

3890

Konkurences veicināšanas departamenta direktors

Analītiskā departamenta direktors

Aizliegtu vienošanos departamenta direktors

Ekonomiskās analīzes un apvienošanās departamenta direktors

3

Analītiskā departamenta direktora vietnieks

3.05

 

 

5

 

 

 

3469

Aizliegtu vienošanos departamenta direktora vietnieks

Administratīvās nodaļas vadītājs

Komunikācijas nodaļas vadītājs

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītājs

4

Galvenais jurists/eksperts

2.72

 

 

4

 

 

3094

IT administrators

IT projektu vadītājs

Personāla vadītājs

5

Vecākais jurists/eksperts/ekonomists 3.līmenis

2.47

10

2810

Vecākais jurists/eksperts/ekonomists 2.līmenis

2.24

13

2548

Vecākais jurists/eksperts/ekonomists 1. līmenis

2.03

2

2309

Saimniecības un iepirkumu vadītājs

2.24

1

2548

6

Jurists/eksperts/ekonomists 3.līmenis

1.82

1

2070

Jurists/eksperts/ekonomists 2.līmenis

1.63

2

1854

Jurists/eksperts/ekonomists 1.līmenis

1.46

1

1661

Vecākais lietvedis

1.82

2

2070

Komunikācijas speciālists

7

Sekretārs

1.45

1

1649

Informācija par Padomes amatpersonu mēnešalgām:

Nr.

Amata nosaukums

Koeficients

Amatu skaits

Alga

1.

Padomes priekšsēdētājs

4.05

1

4607

2.

Padomes loceklis

3.65

3

4152

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" un 2019. gada 6. martā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-11-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.