Informācija par Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.pantu un 13.5 pantu, Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku (turpmāk – amatpersona) mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,05.

Saskaņā ar Konkurences padomes darba samaksas organizēšanas kārtību, iestādes amatpersonu mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā amata vērtību un individuālās kvalifikācijas novērtējumu.

Konkurences padomes amatu vērtība tiek noteikta ar Hay Group amatu klasificēšanas metodoloģiju “JobMapping™”. Minētā metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar Hārvardas Universitāti, balstās uz standartizētajiem amatu modeļiem, relatīvo amata svaru organizācijā un nodrošina atalgojuma iekšējo taisnīgumu un ārējo konkurētspēju.

Piemērojot Hay Group amatu vērtēšanas metodoloģiju «Job Mapping™», Konkurences padomes amati ir klasificēti amatu līmeņos no 12. līdz 22., jeb algu grupās. Katrai algu grupai ir noteikta mēnešalgas amplitūda, ņemot vērā valsts budžetā katram gadam Konkurences padomes atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru.

Gadījumos, ja viena amata nosaukuma ietvaros, ņemot vērā arī funkcionālo amata piederību, paredzēto amata vietu skaits ir lielāks nekā viens, mēnešalgas apmēra noteikšanai tiek veikta konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas novērtēšana.

Individuālās kvalifikācijas novērtēšanai ir noteikti pieci kritēriji: profesionālās zināšanas un prasmes, problēmu identificēšanas un risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasmes, sadarbības veidošanas prasmes un atbildīgums. Katram individuālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijam ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā.

Amatu saraksts, amatpersonu individuālie kvalifikācijas līmeņi un noteiktās mēnešalgas tiek pārskatītas ne retāk kā vienu reizi gadā pēc ikgadējās nodarbināto darba izpildes novērtēšanas.

Informācija par Konkurences padomes amatpersonām iepriekšējā mēnesī izmaksāto darba samaksu līdz nākamā mēneša 15. datumam tiek publicēta iestādes tīmekļa vietnē.


Amata nosaukums

Amatu skaits

Mēnešalgas amplitūda

(EUR)

Vidējā mēnešalga

(EUR)

Padome

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs

1

3000-3478

3178

Padomes loceklis– padomes priekšsēdētāja vietnieks

1

2550-3150

3150

Padomes loceklis

1

2550-3150

2550

Administratīvā nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1850

IT administrators-izmeklētājs

1

1700-1850

1770

Personāla vadītājs

1

1350-1650

1600

Saimniecības un iepirkumu vadītājs

1

1100-1250

1250

Vecākais lietvedis

1

1100-1250

1200

Sekretārs

1

850-1000

900

Komunikācijas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1350-1650

1600

Komunikācijas speciālists

1

1100-1300

1300

Izpildinstitūcija

 

 

 

Izpildinstitūcijas vadītājs

1

2550-3150

3150

Juridiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2500-3100

3100

Vecākais juriskonsults 4 1350-1650 1450

Juriskonsults

1

1100-1300

1110

Konkurences veicināšanas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

2150-2250

2150

Vecākais juriskonsults

1

1350-1650

1450

Vecākais eksperts 1 1350-1650 1650
Juriskonsults 2 1100-1300 1200

Analītiskais departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2500-3100

3100

Departamenta direktora vietnieks 1 1800-1900 1900
Galvenais eksperts  1  1700-1850 1700

Vecākais eksperts

6

1350-1650

1516

Eksperts

3

1100-1300

1166

Aizliegtu vienošanos departaments

 

 

 

Departamenta direktors

1

2150-2250

2250

Galvenais eksperts

1

1700-1850

1850

Vecākais eksperts

4

1350-1650

1475

Ekonomiskās analīzes nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītājs

1

1800-1900

1900

Vecākais ekonomists 1 1350-1650 1450

Ekonomists

1

1100-1300

1100


Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Informācija par pārskatiem un tāmēm/valsts budžeta tāmēm.

Pievienotie dokumenti