Budžeta izpildes procesa nodrošināšanai Konkurences padome atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžetam sagatavo plānoto resursu un izdevumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē.


Informācija par Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.pantu un 13.5 pantu, Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku (turpmāk – amatpersona) mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,05.

Saskaņā ar Konkurences padomes darba samaksas organizēšanas kārtību, iestādes amatpersonu mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā amata vērtību un individuālās kvalifikācijas novērtējumu.

Konkurences padomes amatu vērtība tiek noteikta ar Hay Group amatu klasificēšanas metodoloģiju “JobMapping™”. Minētā metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar Hārvardas Universitāti, balstās uz standartizētajiem amatu modeļiem, relatīvo amata svaru organizācijā un nodrošina atalgojuma iekšējo taisnīgumu un ārējo konkurētspēju.

Piemērojot Hay Group amatu vērtēšanas metodoloģiju «Job Mapping™», Konkurences padomes amati ir klasificēti amatu līmeņos no 12. līdz 22., jeb algu grupās. Katrai algu grupai ir noteikta mēnešalgas amplitūda, ņemot vērā valsts budžetā katram gadam Konkurences padomes atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru.

Gadījumos, ja viena amata nosaukuma ietvaros, ņemot vērā arī funkcionālo amata piederību, paredzēto amata vietu skaits ir lielāks nekā viens, mēnešalgas apmēra noteikšanai tiek veikta konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas novērtēšana.

Individuālās kvalifikācijas novērtēšanai ir noteikti pieci kritēriji: profesionālās zināšanas un prasmes, problēmu identificēšanas un risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasmes, sadarbības veidošanas prasmes un atbildīgums. Katram individuālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijam ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā.

Amatu saraksts, amatpersonu individuālie kvalifikācijas līmeņi un noteiktās mēnešalgas tiek pārskatītas ne retāk kā vienu reizi gadā pēc ikgadējās nodarbināto darba izpildes novērtēšanas.

Informācija par KP amatpersonu mēnešalgām:

Algu grupa
Amata nosaukums
Amata vietu skaits
Mēnešalgas diapazons
Vidējā mēnešalga
12.

Sekretārs

1

900-1000

1000

14.

Saimniecības un iepirkumu vadītājs, Vecākais lietvedis

2

1200-1400

1350

15.

Eksperts, Juriskonsults, Ekonomists, Komunikācijas speciālists

6

1300-1500

1367

16.

Vecākais eksperts, Vecākais juriskonsults, Vecākais ekonomists, Komunikācijas nodaļas vadītājs, Personāla vadītājs

25

1600-1900

1732

17.

Galvenais eksperts/juriskonsults, IT administrators-izmeklētājs, IT projektu vadītājs

5

1900-2100

1940

18.

Ekonomiskās analīzes un apvienošanās nodaļas vadītājs, Administratīvās nodaļas vadītājs, Departamenta direktora vietnieks

3

2000-2400

2300

19.

Aizliegtu vienošanos departamenta direktors, Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs

2

2500-3000

3000

20. 

Juridiskā departamenta direktors, Analītiskā departamenta direktors

2

2500-3100

3100

21.

Izpildinstitūcijas vadītājs, Padomes loceklis, Padomes loceklis-priekšsēdētāja vietnieks

3

2550-3150

3067

22.

Padomes priekšsēdētājs

1

3000-3478

3178

Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" un 2019. gada 6. martā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-11-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes pantam".

Pievienotie dokumenti