Nepārtikas preču mazumtirgotāju godīgas sadarbības principi ar piegādātājiem ir noteikti Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā.


Normas būtība

Mazumtirgotājam, kam ir būtiska ietekme nepārtikas preču tirdzniecībā, ir aizliegts:

 • pieprasīt, lai piegādātājs tiešā vai netiešā veidā maksā vai citādi atlīdzina par līguma slēgšanu, ja vien maksājumi nav attaisnojami ar to, ka līgums tiek slēgts ar jaunu piegādātāju, kuru nepieciešams īpaši izvērtēt; pieprasīt, lai piegādātājs tiešā vai netiešā veidā maksā par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, tostarp izvietošanu tirdzniecības vietas plauktos, izņemot gadījumu, kad nepārtikas preču mazumtirgotājs ar piegādātāju ir noslēguši rakstveida vienošanos par to, ka tiks maksāts par preču papildu izkārtojumu speciālās vietās; pieprasīt, lai piegādātājs kompensē ar jaunu tirdzniecības vietu iekārtošanu vai veco tirdzniecības vietu atjaunināšanu saistītās nepārtikas preču mazumtirgotāja izmaksas, tostarp pieprasīt netaisnīgus un nepamatotus maksājumus par preču piegādi jaunatveramai mazumtirdzniecības vietai pieprasīt, lai piegādātājs pieņem atpakaļ nepārdotās preces, izņemot nekvalitatīvas preces un jaunas, patērētājiem nezināmas preces, kuru piegādi vai tās apjoma palielinājumu ierosinājis piegādātājs, kā arī preces, kuru pieņemšanu atpakaļ ierosinājis piegādātājs noteikt netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumu
 • noteikt un piemērot netaisnīgus un nepamatoti garus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm

Mazumtirgotājs ar būtisku ietekmi nepārtikas preču tirdzniecībā — saimnieciskās darbības veicējs vai saimnieciskās darbības veicēju apvienība, kas pastāvīgā tirdzniecības vietā mazumtirdzniecībā pārdod preces, kuras nav lauksaimniecības un pārtikas preces, un kas, ņemot vērā savu iepirkuma varu pietiekami ilgā laikposmā un piegādātāju atkarību konkrētajā tirgū, spēj tieši vai netieši piemērot vai uzspiest piegādātājiem netaisnīgus un nepamatotus noteikumus, nosacījumus vai maksājumus un var kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci mazumtirdzniecībā konkrētajā preču tirgū Latvijas teritorijā.


Termiņi pārkāpuma izpētei Konkurences padomē

 • ≤ 6 mēneši no lietas ierosināšanas dienas
 • ≤ 1 gads no lietas ierosināšanas dienas - ja objektīvu iemeslu dēļ sešos mēnešos lēmumu pieņemt nevar
 • ≤ 2gadi no lietas ierosināšanas dienas -  ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija.

Naudas sods

 • līdz 0,2% no nepārtikas preču mazumtirgotāja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma (bet ne mazāk kā 70 eiro)
 • piespiedu nauda līdz 2% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma - ja pircējs vai nepārtikas preču mazumtirgotājs nepilda iestādes noteiktos tiesiskos pienākumus (bet ne mazāk kā 70 euro par katru kalendāra dienu, līdz pircējs vai nepārtikas preču mazumtirgotājs izpilda savu tiesisko pienākumu)

Brīdinājums

 • Konkurences padome, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu. Brīdinājumā norāda par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību, un brīdinājumu publicē Konkurences likumā lēmumu publicēšanai noteiktajā kārtībā.

Kārtība, kādā aprēķināms sods, noteikts Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem".


Konkurences padomes lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.  


Procesa dalībnieku tiesības un pienākumi

Procesa dalībniekam ir tiesības:

 • iesniegt pierādījumus, sniegt paskaidrojumus
 • ierosināt, lai Konkurences padome sniedzamajai informācijai nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iepazīties ar lietas materiāliem, izteikt savu viedokli
 • pārsūdzēt Konkurences padomes lēmumus

Procesa dalībniekam ir pienākums:

 • Konkurences padomes noteiktajā termiņā, apjomā un veidā sniegt pieprasīto informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju)

 • iesniegt pierādījumus, kas ir viņa rīcībā, un paziņot Konkurences padomei par faktiem, kas viņam ir zināmi un konkrētajā lietā varētu būt būtiski

Par personas rīcībā esošas informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, par nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.