Konkurences tiesību pārkāpēju izslēgšana no dalības iepirkumā

Ņemot vērā atsevišķu konkurences tiesību pārkāpumu radīto būtisko kaitējumu konkurencei un visai sabiedrībai, lai mazinātu vēlmi tirgus dalībniekiem slēgt karteļu vienošanās, Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzēta kandidātu vai pretendentu izslēgšana no iepirkuma procedūras, ja tas ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu noteiktos konkurences tiesību pārkāpumos.

Plašāka informācija par izslēgšanas nosacījumiem


Kā atpazīt aizliegtu vienošanos starp iepirkumu dalībniekiem

Tieši iepirkumu rīkotāji, strādājot ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, var visātrāk pamanīt pazīmes, kas liecina par iespējamu aizliegtu vienošanos. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas laikā iepirkumu organinizētāji var vadīties pēc dažādiem materiāliem, tostarp:

  • ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos 

Prezentācija par karteļu pazīmēm publisko iepirkumu procedūrās (noslēdzošais pasākums Konkurences padomes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajā semināru ciklā "Par godīgu uzņēmējdarbību", kas notika 2018. gada 26. novembrī Rīgā)

Semināru cikls "Par godīgu uzņēmējdarbību"

Kā rīkoties, saskaroties ar pārkāpuma pazīmēm

Par savām aizdomām nedrīkst informēt aizdomās turētos pretendentus

  • ja par savām aizdomām informēsiet pretendentus, tiem tiks dota iespēja iznīcināt visus pārkāpuma pierādījumus un Konkurences padomei nebūs iespējas pret tiem vērsties

Nekavējoties jāvēršas Konkurences padomē

  • plašāka informācija par to, kādi dati jāietver iesniegumā, pieejama šeit
  • ja šaubāties par savu aizdomu pamatotību, varat lūgt telefonisku konsultāciju Konkurences padomes darbiniekiem (tālr. 67282865)

Jāturpina uzsāktais iepirkums saskaņā ar iepriekš izvirzītajiem kritērijiem

  • pirms Konkurences padomes veiktas izmeklēšanas aizdomas par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu nav pietiekam iemesls, lai pretendentu izslēgtu no dalības iepirkumā

Iepirkuma pretendentu neatkarības apliecinājums

Lai mazinātu aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos, iepirkumu pretendenti aicināti izmantot Konkurences padomes sagatavotu paraugu un apliecināt, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti individuāli un nav saskaņoti ar konkurentiem.