Tirgus uzraudzība ir padziļināta konkurences situācijas analīze kādā konkrētā tirgū, izmantojot gan publiski pieejamu informāciju, gan uzņēmumu datus.

Vairumā Eiropas Savienības valstu būtiskākais rīks aizliegtu vienošanos atklāšanai ir Iecietības programmas ziņojumi - uzņēmumi ziņo par savu dalību kartelī, par to saņemot atbrīvojumu no naudas soda. Kamēr Latvijas uzņēmumi šo iespēju izmanto kūtri, tirgu uzraudzība, lai arī laika un resursu ietilpīgs, ir neaizstājams rīks vienošanās aizlieguma pārkāpumu pazīmju konstatēšanai. Konkurences padome īpašu uzmanību velta tieši patērētājiem būtisku nozaru un tirgu sektoru kontrolei.


Uzraudzības sekas

  • ja tiek konstatētas Konkurences likuma vai Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumu pazīmes, Konkurences padome ierosina lietu un veic izmeklēšanu
  • ja tiek konstatēts, ka veiksmīgu konkurences attīstību nozarē kavē normatīvie akti, Konkurences padome izstrādē un nozares atbildīgajām institūcijām iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai uzlabotu konkurences situāciju
  • uzraudzības secinājumi tiek publiskoti Konkurences padomes tīmekļa vietnē, ja vien to neliedz informācijas pieejamības ierobežojumi un informācija par tirgu, kas iegūta papildus pārkāpuma konstatēšanai vai nekonstatēšanai, uzskatāma par būtisku

Uzraudzības gaita un Konkurences padomes tiesības

  • tiek pieprasīta informācija no konkrētās nozares uzņēmumiem un institūcijām, kuras regulē vai ir saistītas ar attiecīgo tirgu un tā dalībniekiem
  • Konkurences padomes darbinieki veic saņemtās informācijas analīzi, izmantojot gan ekonomiskās, gan juridiskās analīzes metodes
  • veicot tirgus uzraudzību, Konkurences padomei ir tādas pašas tiesības, kādas ir paredzētas, izmeklējot Konkurences likuma pārkāpumus