Saņemtie apvienošanās ziņojumi

Apvienošanās dalībnieki:

 • SIA “BOOKING GROUP”;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CHEMISPEC”;
 • Gene Investments SIA
Konsultāciju uzsākšana: 19.07.2024.
Ietekmētais tirgus: Nav
Ziņojuma saņemšana: 17.07.2024.
Pēdējās veiktās izmaiņas:

19.07.2024.

Lietas fāze: I
Ziņojuma veids: Saīsinātais
Lietas statuss: Atvērts aicinājums izteikt viedokli
Ieinteresēto personu publiskā viedokļa izteikšanas termiņš: 29.07.2024.
Kontaktpersona:

Vilnis Zakrevskis;

vilnis.zakrevskis@kp.gov.lv; 66953843

Lēmuma pieņemšanas termiņš: 19.08.2024.
Papildu informācija: Informācija medijiem

Valstiska uzņēmumu apvienošanās kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, jo, zūdot konkurences dzinējspēkam, var pieaugt cenas, samazināties izvēle un kvalitāte, kā arī mazināties tautsaimniecības izaugsmes iespējas kopumā.

Kas ir apvienošanās Konkurences likuma izpratnē

Konkurences likuma izpratnē par apvienošanos (un tātad darījumu, kura veikšanai nepieciešama Konkurences padomes atļauja) tiek uzskatīta ne vien uzņēmumu saplūšana vai viena uzņēmuma pievienošana otram, bet noteiktos apstākļos darījumi, kuru rezultātā tiek iegūta ietekme citā uzņēmumā un vai pat tikai uzņēmuma aktīvi vai to izmantošanas tiesības.

 • Saplūšana – divu vai vairāku neatkarīgu tirgus dalībnieku apvienošanās, lai kļūtu par vienu tirgus dalībnieku
 • Pievienošanās – viena tirgus dalībnieka pievienošanās citam tirgus dalībniekam
 • Tāds stāvoklis, kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem. Aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū
 • Tāds stāvoklis, kad divas vai vairākas fiziskās personas kopīgi vai viena fiziskā persona vienlaicīgi iegūst daļu vai visus divu vai vairāku tirgus dalībnieku aktīvus vai to izmantošanas tiesības, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem

Skaidrojums par rīcību situācijās, kad ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikals vēlas nomāt telpas, kuras pirms tam savai saimnieciskajai darbībai izmantojis cits mazumtirdzniecības lielveikals - kāpēc un kādās situācijās šāds darījums uzskatāms par paziņojamu apvienošanos, kas ir šīs apvienošanās dalībnieki un kāda informācija ietverama Konkurences padomei iesniedzamajā ziņojumā.  


Kam un kad nepieciešama atļauja apvienošanās īstenošanai

Konkurences padomes atļauja apvienošanās veikšanai nepieciešama, ja:

 • apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un
 • vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Atsevišķos gadījumos Konkurences padomei ir tiesības pieprasīt apvienošanās dalībniekiem iesniegt ziņojumu par plānoto vai jau notikušo apvienošanos, pirms nav pagājuši 12 mēneši no apvienošanās īstenošanas dienas, ja:

 • apvienošanās ir starp tiešiem konkurentiem un apvienošanās rezultātā to kopējā tirgus daļa šajā tirgū pārsniedz 40% un
 • Konkurences padomei ir pamatotas aizdomas, ka apvienošanās rezultātā var rasties vai nostiprināties dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence konkrētajā tirgū

Pat gadījumā, ja apvienošanās pakrīt zem paziņošanas kritērijiem, uzņēmumam ir iespēja:

 • lūgt rakstveida apstiprinājumu, ka Konkurences padome neizmantos tiesības pieprasīt, lai apvienošanās dalībnieki iesniedz ziņojumu par apvienošanos
 • pēc savas iniciatīvas iesniegt Konkurences padomē pilnu vai saīsinātu ziņojumu par apvienošanos

Iespējamie Konkurences padomes lēmumi

 • Atļauja. Ja plānotā apvienošanās būtiski neietekmē konkurenci, tad Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru apvienošanās tiek atļauta
 • Atļauja ar nosacījumiem. Lai novērstu negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci tirgū, Konkurences padome var atļaut apvienošanos, nosakot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus. Pienākums piedāvāt saistošos noteikumus gulstas uz apvienošanās dalībniekiem, ievērojot Konkurences padomes konstatētās apvienošanās negatīvās sekas
 • Aizliegums. Konkurences padome ar lēmumu var aizliegt apvienošanos, ja tās rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, apvienošanos var aizliegt arī tad, ja tā var būtiski samazināt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū un negatīvo ietekmi uz konkurenci nav iespējams novērst, nosakot saistošos noteikumus.

Apvienošanās izskatīšanas termiņi Konkurences padomē

 • Konkurences padome viena mēneša laikā no pilnā vai saīsinātā ziņojuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai lēmumu par papildu izpētes uzsākšanu
 • Ja Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par papildu izpētes uzsākšanu, tā četru mēnešu laikā no pilnā ziņojuma vai triju mēnešu laikā no saīsinātā ziņojuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar nosacījumiem

Pēc apvienošanās dalībnieku lūguma vai savas iniciatīvas Konkurences padome ir tiesīga pagarināt lēmuma pieņemšanu apvienošanās lietā par 15 darba dienām, lai izvērtētu saistošos noteikumus, ja apvienošanās dalībnieki tādus piedāvājuši.


Atbildība par nelikumīgu apvienošanos

Ja ziņojums par apvienošanos nav iesniegts, Konkurences padome var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 3% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.


Nodeva par apvienošanās ziņojumu izskatīšanu

Līdzīgi kā lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, arī Latvijas apvienošanās regulējums paredz valsts nodevu par apvienošanās ziņojumu izvērtēšanu. Maksājot valsts nodevu, apvienošanās dalībnieki, kas ir tiešie labuma guvēji no apvienošanās darījuma, daļēji sedz izdevumus, kas ir radušies saistībā ar apvienošanās ziņojuma izvērtēšanas procesu un turpmāku iespējamo Konkurences padomes uzlikto saistošo noteikumu uzraudzību.

Apvienošanās dalībnieki nodevu valsts budžetā iemaksā pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas vai, ja apvienošanās izvērtēta bez iesniegta apvienošanās ziņojuma, desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts iestādes lēmums par apvienošanos.

Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.362. Atbilstoši noteikumiem nodeva tiek piemērota šādā apmērā:

 • 2000 eiro, ja iesniegts saīsināts ziņojums par apvienošanos
 • 2000 eiro, ja pēc Konkurences padomes pieprasījuma vai pēc apvienošanās dalībnieku iniciatīvas iesniegts ziņojums par apvienošanos, kas neatbilst noteikumiem
 • 4000 eiro, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā pārskata (finanšu) gadā Latvijas teritorijā ir 30 miljoni eiro vai vairāk, bet mazāks par 80 miljoniem eiro
 • 8000 eiro, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā pārskata (finanšu) gadā Latvijas teritorijā ir 80 miljoni eiro vai vairāk

Ja Konkurences padome apvienošanās ziņojumā konstatē nepilnības un tirgus dalībnieks viena mēneša laikā no dienas, kad ziņojuma iesniedzējs par to ticis informēts, iestādē neiesniedz nepieciešamo informāciju, apvienošanās ziņojums uzskatāms par atsauktu un nodeva tirgus dalībniekam netiek atmaksāta.

Konts apvienošanās ziņojuma izskatīšanas valsts nodevas apmaksai

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Kods: TRELLV22

Konta numurs: LV41TREL1060120939920 (sākot ar 2021. gada 1. janvāri)

Nodevas maksājuma mērķī jānorāda, par kādu apvienošanās dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu nodeva tiek maksāta.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par apvienošanās ziņojuma iesniegšanu Konkurences padome aicina tirgus dalībniekus izmantot bezmaksas pirmsapvienošanās konsultācijas, piesakoties uz tām pa tālruni 67282865 vai rakstot uz e-pastu pasts@kp.gov.lv. Drošai saziņai ar iestādi aicinām izmantot e-adresi.


Kā ziņot Konkurences padomei par plānoto apvienošanos

Detalizēts pilnajā un saīsinātajā apvienošanās ziņojumā ietveramās informācijas apraksts definēts Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos