Ņemot vērā atsevišķu konkurences tiesību pārkāpumu radīto būtisko kaitējumu konkurencei un visai sabiedrībai, lai mazinātu vēlmi tirgus dalībniekiem slēgt aizliegtas vienošanās, tai skaitā attiecībā uz dalību iepirkumos, Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6. punktā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā paredzēta kandidātu vai pretendentu izslēgšana no iepirkuma procedūras,ja kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā:  

1. Horizontālā karteļa vienošanās, piemēram:

  • tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem,
  • tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem,
  • ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli,
  • tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus,
  • piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem.

Liegums (izslēgšana no iepirkuma procedūras) ir spēkā gadu pēc lēmuma, ar kuru konstatēts pārkāpums, spēkā stāšanās.

Minētais liegums netiek piemērots gadījumos, kad kompetentā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.


Kompetentās institūcijas, kas var pieņemt lēmumu par konkurences tiesību pārkāpumu

Ar kompetento institūciju konkrētajā gadījumā jāsaprot ne tikai Latvijas Konkurences padome, bet arī citu valstu konkurences iestādes, piemēram, Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādes, kas piemērojušas nacionālās konkurences tiesības vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu, kā arī Eiropas Komisija un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu konkurences iestādes.

Jāņem vērā, ka Konkurences likumu un Līgumā par Eiropas Savienības darbību iekļautās konkurences tiesības var piemērot arī dalībvalstu nacionālās tiesas.


Informācija par uzņēmumu veiktajiem konkurences tiesību pārkāpumiem

  • Ar Konkurences padomes pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties Konkurences padomes tīmekļa vietnē, sadaļā Konkurences padomes lēmumi. Tur pat pieejama informācija par to, vai lēmums ir stājies spēkā, vai atrodas tiesvedībā, kā arī par tiesvedības rezultātiem.
  • Ar Eiropas Komisijas lēmumiem var iepazīties Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē
  • Ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem var iepazīties tās tīmekļa vietnē
  • Ja konkrētā tirgus dalībnieka rīcībā konstatēts Konkurences likuma 11.panta vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta pārkāpums, jāpievērš uzmanība tam, vai konkrētais pārkāpums tiešām ir izpaudies kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, informācijai par ko jābūt iekļautai lēmumos un spriedumos.

Izņēmums iecietības programmas dalībniekiem

Lai veicinātu iecietības programmas izmantošanu, izslēgšana no iepirkumu procedūras netiek attiecināta uz iecietības programmas dalībnieku, kurš pirmais pieteicies atbrīvojumam no naudas soda un ar Konkurences padomes lēmumu no tā atbrīvots. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” no naudas soda par aizliegtas vienošanās pārkāpumu var atbrīvot tirgus dalībnieku, kurš pirmais pieteicies atbrīvojumam no naudas soda, informējot Konkurences padomi par aizliegtu vienošanos un sadarbojoties attiecīgā pārkāpuma izmeklēšanā.