Publiskas personas iesaiste komercdarbībā

Publiskai personai, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv risks deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī patērētāju intereses. Tādējādi publiskā sektora iesaistei komercdarbībā ir noteikti ierobežojumi.

Pati par sevi līdzdalība kapitālsabiedrībā nerada Konkurences likuma 14.1 panta pārkāpumu.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrības vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

  • tiek novērsta tirgus nepilnība;
  • tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai;
  • tiek pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai.

Publiskas personas pienākums veikt izvērtējumu

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta otrajā daļā noteikto publiska persona pirms plānotās kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā, kā arī  pirms plānotas darbības paplašināšanas (piemēram, pirms jaunu kapitālsabiedrības darbības veidu uzsākšanas), veic paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus.

Arī veicot līdzdalības pārvērtēšanu esošajās kapitālsabiedrībās (ne retāk kā reizi 5 gados), publiskai personai ir jāievēro Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta prasības. To nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmā daļa un 4. panta pirmā daļa.

Izvērtējums ir jāveic par katru no publiskas personas kapitālsabiedrības darbības veidiem.


Publiskas personas pienākums konsultēties un KP atzinums

Veicot izvērtējumu, publiskai personai ir pienākums konsultēties ar Konkurences padomi, kas ir kompetentā institūcija konkurences aizsardzības jomā, kā arī komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem.

Konsultēšanās pienākuma ietvaros publiskai personai ir jālūdz komersantus pārstāvošu biedrību vai nodibinājumu viedokļi par darbības veidiem, kuros darbojas vai plāno uzsākt darbību izvērtējamā vai jaundibināmā kapitālsabiedrība. Tādējādi publiskai personai ir iespējams noskaidrot privātā sektora komersantu viedokli par tās iespējamo iesaisti konkrētās nozarēs.

Konsultēšanās pienākuma ietvaros publiska persona iesniedz Konkurences padomē veikto izvērtējumu, saņemtos NVO viedokļus un saņem Konkurences padomes atzinumu.

Konkurences padome atzinumā publiskai personai sniedz Konkurences padomes viedokli par kapitālsabiedrības darbības veidu atbilstību vai neatbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā ietvertajiem nosacījumiem.

Saskatot iespējamus neatbilstības Konkurences likuma 14.1 pantam riskus, Konkurences padome atzinumā var vērst publiskas personas uzmanību uz šiem riskiem un iespējamo publiskas personas un tās kapitālsabiedrības rīcību, lai šos riskus novērstu.


KP atzinumi 

Atzinumi par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā

Atzinumi par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā


Noderīgi materiāli 

Veicot izvērtējumu, Konkurences padome aicina publiskās personas izmantot Konkurences padomes sagatavotos informatīvos materiālus.