Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Konkurences padomes privātuma politika

Kā aizsargāt (padarīt slepenu) informāciju, kas iesniegta Konkurences padomei

Jebkurai personai, kas sniedz informāciju Konkurences padomei (pēc savas iniciatīvas vai pēc Konkurences padomes pieprasījuma), ir tiesības lūgt Konkurences padomi noteikt konkrētajai informācijai vai tās daļai ierobežotas pieejamības informācijas statusu (skat. Konkurences likuma 26.1 pantu).

Ierobežotas pieejamības statuss nozīmē, ka informācija ir pieejama tikai Konkurences padomei un, ja lēmums tiek pārsūdzēts, tiesai. Attiecīgi informācija nav pieejama plašākai sabiedrībai un arī pārējiem konkrētajā lietā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Konkurences padome ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu (skat. Informācijas atklātības likuma 5.panta ceturto daļu). Pirms termiņa izbeigšanās Konkurences padome var lemt par jauna termiņa noteikšanu vai šī statusa atcelšanu.

Komercnoslēpumu saturošas informācijas aizsardzībai uzņēmumi var lūgt garāku aizsardzības termiņu un Konkurences padome šādas informācijas aizsardzību nodrošinās līdz uzņēmuma noteiktajam termiņam. Tomēr uzņēmumiem ir pienākums informēt Konkurences padomi par komercnoslēpumu saturošās informācijas statusa izmaiņām (gadījumiem, kad informācija kļūst publiska).

Informācija, kurai nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, ir vispārpieejama - ar to var iepazīties pārējie lietā iesaistītie uzņēmumi un, ja tas nepieciešams, informācija var tikt citēta Konkurences padomes lēmumā, kas ir pieejams publiski. 


Kā lūgt informācijas aizsardzību

 • Precīzi jānorāda (pasvītrojot vai iekrāsojot konkrēto informāciju), kurai informācijai ir nosakāms ierobežotas pieejamības statuss
 • Jāpamato, kāpēc konkrētajai informācijai nepieciešams ierobežotas pieejamības statuss.

Kādai informācijai var lūgt aizsardzību

Informācijas atklātības likuma 5.pantā ir norādīts, kādai informācijai var piešķirt ierobežotas pieejamības statusu

 • Komercnoslēpums

Vairumā gadījumu tirgus dalībnieki ierobežotas pieejamības statusu lūdz noteikt informācijai, kas satur to komercnoslēpumu. Tādējādi, ja tirgus dalībnieks uzskata, ka attiecīgā informācija satur komercnoslēpumu (piem., preču iepirkuma cenas, piemērotās atlaides, izmaksas, līguma nosacījumi), tad nepieciešams pamatot, ka tā atbilst visām Komerclikuma 19.panta pirmajai daļā uzskaitītajām pazīmēm:

 1. informācija ietilpst tirgus dalībnieka uzņēmumā vai ir tieši ar to saistīta
 2. informācija nav vispārpieejama trešajām personām
 3. informācijai ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība
 4. informācijas nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus tirgus dalībniekam
 5. attiecībā uz šo informāciju tirgus dalībnieks ir veicis komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus.

Tirgus dalībniekam, nesniedzot objektīvu pamatojumu par to, ka tā sniegtā informācija atbilst visām komercnoslēpuma pazīmēm, Konkurences padome sniegtajai informācijai nenosaka ierobežotas pieejamības statusu.

 • Identitāte

Pēc tirgus dalībnieka lūguma Konkurences padome nodrošina informācijas, kas atklāj personas, kas ziņojusi par pārkāpumu, identitātes aizsardzību. Tirgus dalībniekam jānorāda lūguma pamatojums un citi apstākļi, kurus tas uzskata par nozīmīgiem.

Tirgus dalībniekam ir tiesības lūgt informācijas, kas ir saistīta ar advokāta sniegto juridisko palīdzību, konfidencialitātes nodrošināšanu, kā to paredz Advokatūras likuma 6.pants. Izsakot lūgumu, tirgus dalībnieks sniedz pamatojumu un pierādījumus, kas apliecina, ka konkrētā informācija ir uzskatāma par saistītu ar juridiskās palīdzības sniegšanu.


Lai savos lēmumos un paskaidrojumos tiesai Konkurences padome varētu nodrošināt savu secinājumu pamatojumu, bet vienlaikus neatklāt ierobežotas pieejamības informāciju, Konkurences padome var prasīt personai, kuras sniegtajai informācijai ir nepieciešams noteikt ierobežotas pieejamības statusu, iesniegt attiecīgās informācijas vispārēju pārskatu, kurā aizsargājamā informācija ir atspoguļota vispārinātā veidā vai tiek dzēsta no attiecīgā dokumenta, iesniedzot oriģināla dokumenta atvasinājumu (skat. Konkurences likuma 26.1 panta ceturto daļu).

Apstrādājot personas datus Konkurences padome kā pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Konkurences padome, apstrādājot personas datus, ievēro tai saistošus datu apstrādes pamatprincipus – likumīgums, godprātība, pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana, precizitāte, glabāšanas ierobežojums, konfidencialitāte un pārskatatbildība. Datu apstrādē izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kas nodrošina iestādes rīcībā esošo personas datu drošību.

Konkurences padome ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai. Nodrošinot atklātumu personu datu apstrādes procesā, turpmāk ir izklāstīta informācija par datu apstrādes nolūkiem, apstrādes tiesisko pamatu un datiem, kādus Konkurences padome apstrādā.


Kas ir datu pārzinis

Konkurences padome

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010

tālr. 67282865, fakss 67242141

e-pasts: pasts@kp.gov.lv


Kādi dati tiek apstrādāti

Personas dati ir informācija par fizisku personu, kas ļauj to identificēt. Konkurences padome savā darbībā apstrādā fizisko personu (pretendentu darbam uz vakanto amatu iestādē, tirgus dalībnieku pārstāvju, amatpersonu un to darba ņēmēju, administratīvajā lietā iesaistīto trešo personu, sadarbības partneru, kā arī Konkurences padomes nodarbināto) datus. Konkurences padome apstrādā šādas personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, adrese, kontaktinformācija, izglītība, t.sk. sertifikāti un kursi, valodu prasme, darba vieta, ieņemamais amats, piederība arodbiedrībai, rezidences valsts, pilsonība, balss ieraksts u.c.


Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam Konkurences padomei ir noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti nepieciešamie līdzekļi, un tai ir savs personāls. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome atbilstošo tiesisko interešu realizācijai ir noteikusi attiecīgus datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Konkurences likumā (KL) 2. pantā paredzēto mērķi Konkurences padome sabiedrības interesēs nodrošina brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. Šī mērķa sasniegšanai Konkurences padome pilda KL 6. pantā paredzētos uzdevumus un īsteno KL 7. pantā noteiktās tiesības, izmeklējot KL, Reklāmas likuma un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) pārkāpumus. Lai nodrošinātu efektīvu likuma piemērošanu, veicot vai ierosināto lietu izmeklēšanu, pārkāpumu atklāšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības, Konkurences padome, īstenojot KL 9. panta piektajā daļā paredzētās izmeklēšanas pilnvaras un sadarbojoties ar citām iestādēm, var iegūt pārkāpuma pierādīšanai būtisku informācijas kopumu, kas satur personas datus. Tiesiskais pamats ir regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras). Mutvārdu paskaidrojumu fiksēšanai var tikt veikts audioieraksts, kas tiek pievienots sarunu protokolam (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

Konkurences padome apstrādā personas datus, nodrošinot personu darbā pieņemšanu vai tiem organizējot praksi. Piesakoties uz izsludinātajām vakancēm, datu subjekts ir devis piekrišanu savu datu apstrādei, kas ir izteikta ar savu datu nosūtīšanu personāla atlases konkursam (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Atlases procesa datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta atbilstību amatam. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Konkurences padomi attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Organizējot un veicot pārrunas, Konkurences padome var veikt audioierakstu, lai fiksētu procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).  Ja pretendents ir norādījis atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju un devis piekrišanu atsauksmju ievākšanai, Konkurences padome to apstrādā, pastāvot Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajam tiesiskajam pamatam.

Konkurences padome saimnieciski - administratīvās darbības nodrošināšanai un nepieciešamo pakalpojumu iepirkšanai slēdz līgumus. Konkurences padome apstrādā personu datus, lai uzraudzītu šo līgumu izpildi un veiktu attiecīgus maksājumus (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

 Konkurences padome, nodrošinot labas pārvaldības principa ievērošanu, rūpējas par to, lai sabiedrību regulāri informētu par iestādes darbību un attīstību, kā arī konsultētu un izglītotu normatīvo aktu piemērošanas jomā, kas attiecas uz Konkurences padomes darbības virzieniem. Līdz ar to, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem principiem un KL noteiktajiem uzdevumiem, Konkurences padome organizē arī informatīvos pasākumus (seminārus, preses konferences u.c.), kuri tiek atspoguļoti Konkurences padomes tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos. Konkurences padomes veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir juridisks pienākums informēt sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Konkurences padome veic arī personu datu (attēla un balss skaņas ierakstu) apstrādi, kuras tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana datu apstrādei (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Pirms pasākuma un šajā privātuma politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona, piedaloties pasākumā, persona dod mutvārdu vai rakstveida piekrišanu, ka tās personas dati tiks izmantoti norādītajam nolūkam.

Pasākumam notiekot klātienē, pie ieejas pasākumā izvieto informatīvas zīmes, kas norāda, ka pasākuma norisi fotografē, filmē vai veic video straumēšanu, attiecīgi personas fotoattēli un video var tikt ievietoti Konkurences padomes mājas lapā, sociālajos tīklos, plašsaziņas līdzekļos. Pasākumam notiekot attālināti tiešsaistes režīmā, pasākuma dalībniekus informē mutvārdos par iepriekšminētajiem apstākļiem, t.i., attiecīgu personas datu apstrādes veikšanu (informēšanas pienākums atbilstoši Regulas 13. pantam).

Personas datiem tiek piemērots ierobežotas pieejamības informācijas (IPI) statuss, un ar tiem var iepazīties un apstrādāt tikai attiecīgajam nolūkam jeb mērķim pilnvarotās Konkurences padomes amatpersonas, piemēram, amatpersonas, kurām informācija ir nepieciešama KL izmeklēšanas nolūkos vai lēmuma pieņemšanai izvēloties pretendentu vakantajam amatam. Konkurences padomes īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā arī noteiktā IPI politika nodrošina drošu saņemto datu apstrādi, t.sk. uzkrāšanu, glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Konkurences padome KL ietvaros pieņemto lēmumu publiskojamās versijās tiek pseidonimizēti fizisko personu vārdi un uzvārdi, tos aizstājot ar brīvi izraudzītu burtu kombināciju.


Cik ilgi tiek uzglabāti KL ietvaros apstrādājamie dati

Konkrētus personas datus Konkurences padome uzglabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams, lai realizētu noteiktus apstrādes mērķus.

Izmeklēšanas darbību laikā (inspekcijās) iegūtie personas dati (t.sk. elektroniska veida dati) tiek apstrādāti, līdz zūd KL noteiktais likumiskais pamats apstrādei (t.sk. glabāšanai) un tie tiek iznīcināti pēc Konkurences padomes lēmējinstitūcijas pieņemtā lēmuma stāšanās galīgā spēkā, ja nepastāv citi likumiskie pamati to tālākai glabāšanai, piemēram, prasība par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu vai pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latvijas valsti saistībā ar iespējamu cilvēktiesību pārkāpumu.

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu KP tiesiskās intereses. Gadījumā, ja KP saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personas dati, kas saistīti ar Konkurences padomes saimnieciskās darbības nodrošināšanu tiek apstrādāti līdz līguma izpildei un arhivēšanas nolūkos uzglabāti desmit gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.


Kādas ir datu subjekta tiesības KL ietvaros iegūto datu apstrādes procesā

Gadījumos, kad Konkurences padome, veicot KL 9. panta piektajā daļā paredzētās procesuālās darbības, iegūst liela apjoma informāciju (t.sk. personas datus), tirgus dalībnieks, tā pārstāvis un darbinieks tiek informēts par tiesībām identificēt un lūgt Konkurences padomi nošķirt tos personas datus, kas neattiecas uz lietu, t.i., piemēram, satur saraksti ar advokātu vai ir kvalificējama kā privātā sarakste, kas nesatur pierādījumus pārkāpuma konstatēšanai. Konkurences padome neveic šo datu tālāku uzkrāšanu un analīzi un pēc datu subjekta lūguma nodrošina to dzēšanu, ja tas neietekmē citu pierādījumu integritāti.

Saskaņā ar KL 26. panta sesto un septīto daļu Konkurences padome lietas izmeklēšanas noslēguma stadijā (kad iestāde jau ir sniegusi paziņojumu par lēmuma pieņemšanai iegūtiem faktiem) iepazīstina procesa dalībniekus (t.sk. trešās personas Administratīvā procesa likuma (APL) 28. panta izpratnē) ar tiem lietas materiāliem, kas uz tiem attiecas. Šajā gadījumā vienas personas ierobežotas pieejamības informācija netiek izpausta citai personai (administratīvā procesa dalībniekam).

Tāpat administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības informēt Konkurences padomi par izmaiņām, piemēram, savā kontaktinformācijā, lūdzot Konkurences padomi nodrošināt turpmāku saziņu, izmantojot jauno kontaktinformāciju.

Nodrošinot Konkurences padomes darbības publicitāti, organizētajos pasākumos (piemēram, konferencēs, semināros, lekcijās, tikšanās) iestādes darbinieki personas fotografēšanu vai filmēšanu veic ar datu subjekta piekrišanu. Iestāde respektē datu subjekta lūgumu, lai viņu nefotografē vai nefilmē un lai viņa attēli netiek publicēti. Gadījumā, ja Jūsu datu apstrāde notiek uz mutvārdu vai rakstveida piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā pat veidā, kā piekrišana dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Konkurences padome izvērtē katru konkrēto datu subjekta iesniegumu vai sūdzību attiecībā uz viņam Regulā noteiktajām tiesībām, ievērojot samērīgumu, veic visas iespējamās darbības datu subjekta tiesību nodrošināšanai un sniedz attiecīgu atbildi.


Kam tiek izpausti personu dati

Datu nodošana trešajām personām notiek uz likuma vai cita tiesiska pamata. Konkurences padome saskaņā ar valsts pārvaldes iestādei normatīvajos aktos noteikto pienākumu ir tiesīga atklāt un nodot personas datus citām Latvijas Republikas un ārvalstu iestādēm bez personas piekrišanas, piemēram, tiesai, valsts pārvaldes atbildīgajām iestādēm (Valsts kontrole, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Datu valsts inspekcija, banka u.c). Atbilstoši KL noteiktajam izmeklēšanas ietvaros esošos personas datus Konkurences padome var nodot citu dalībvalstu konkurences aizsardzības institūcijām, Eiropas Komisijai, ECT u.c.


Kā var uzdot jautājumu saistībā ar datu apstrādi

Ja datu subjektam rodas jautājumi, ierosinājumi vai priekšlikumi saistībā ar Konkurences padomes veikto personas datu apstrādi un datu aizsardzību, tad datu subjekts var uzdot jautājumu iestādei, izmantojot saziņas rīku tās tīmekļa vietnē, rakstot e-pastu uz vanda.zalcmane@kp.gov.lv vai iesniedzot rakstisku iesniegumu Konkurences padomei ar norādi - "Datu aizsardzības speciālistam".

Konkurences padomes datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Konkurences padomes veikto personas datu apstrādi. Atbildes saņemšanai un turpmākai saziņai datu subjektam ir obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, korespondences adrese vai e-pasts.


Kā var iesniegt sūdzību par neatbilstošu datu apstrādi

Ja datu subjektam ir jautājumi vai pretenzijas saistībā ar Konkurences padomes veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Konkurences padome pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Ja šo problēmu nevar atrisināt Konkurences padomes ietvaros, datu subjekts iesniedz iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā, kas ir kompetenta uzraudzības iestāde datu apstrādes jomā.


Vai datu subjektam ir jāsniedz dati Konkurences padomei KL piemērošanā un kādas ir sekas to nesniegšanai

Pienākums sniegt informāciju Konkurences padomei, t.sk. personas datus, ir noteikts KL 9. panta piektajā daļā, savukārt KL 9.4 pantā ir paredzētas sankcijas par informācijas nesniegšanu – naudas sods no 50 līdz 1400 euro (fiziskajām personām).


Izmaiņas Konkurences padomes privātuma politikā

Konkurences padome regulāri pārskata un pilnveido privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2023. gada 30. janvārī.

Konkurences padomes datu aizsardzības speciālists

Vanda Zalcmane

Juridiskā departamenta vecākā juriste
vanda.zalcmane [at] kp.gov.lv