Aizliegta vienošanās - konkurences likuma smagākais pārkāpums

Aizliegtas vienošanās mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. Aizliegta vienošanās var būt gan starp konkurentiem (horizontāla aizliegta vienošanās jeb kartelis), gan tirgus dalībniekiem, kuri katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī (vertikāla aizliegta vienošanās). Par šādas vienošanās dalībnieku var būt uzskatāms arī uzņēmums, kurš nav vienošanās dalībnieku konkurents un kurš šādu vienošanos ir veicinājis vai organizējis.

Kas ir Iecietības programma?

 • iespēja uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts aizliegtā vienošanā, pirmajam brīvprātīgi iesniegt pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei un saņemt pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda, kā arī karteļa gadījumā, atbrīvojumu no lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 5. [un 7.] punkts.
 • iespēja uzņēmumam, kas nevar pretendēt uz pilnīgu atbrīvojumu no soda (piemēram, uzņēmums ir bijis pārkāpuma iniciators, Konkurences padome jau ir ierosinājusi izpētes lietu par konkrēto pārkāpumu vai par pārkāpumu pirmais ziņojis cits uzņēmums), sadarboties ar Konkurences padomi un saņemt naudas soda samazinājumu.

*Iecietības programmas regulējums atrodams Konkurences likuma 12.¹ pantā, savukārt detalizēti Iecietības programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem".


Programmas ietvaros uzņēmumi var ziņot par sekojošām aizliegtām vienošanām:

Horizontālās vienošanās par: Vertikālās vienošanās par:
tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem tālākpārdošanas cenas noteikšanu
ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli pasīvās pārdošanas ierobežojuma aizlieguma vienošanās
tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus  
noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu  
piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci  
nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus  
darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū  
Svarīgi! Pārskatījums nav izsmeļošs, jo minēti klasiskākie no piemēriem! Svarīgi! Šobrīd Konkurences likums neparedz Iecietības programmas ietvaros ziņot par cita veida vertikālām aizliegtām vienošanām.

Kāpēc uzņēmumam nepieciešams piedalīties Iecietības programmā?

Iesaistīšanās aizliegtā vienošanā ir īpaši smags Konkurences likuma pārkāpums. Par dalību horizontālā aizliegtā vienošanā jeb kartelī paredzētais maksimālais soda apmērs ir 10 % no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma. Līdz šim lielākais Konkurences padomes piemērotais naudas sods vienam uzņēmumam par dalību kartelī ir 5 833 692,96 eiro. Šāds pārkāpums uzņēmumam uz trīs gadiem liedz arī iespēju piedalīties publiskajos iepirkumos.

Par dalību vertikālā aizliegtā vienošanā paredzētais maksimālais soda apmērs ir 5 % no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma.

Pirmais informējot Konkurences padomi par pārkāpumu, uzņēmums var izvairīties gan no ievērojama naudas soda, gan izslēgšanas no publiskajiem iepirkumiem.


Iecietības programmas pamatprincipi:

 • Uzņēmums pēc savas iniciatīvas pirmais iesniedzis Konkurences padomei pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda
 • Konkurences padomes rīcībā pieteikuma iesniegšanas brīdī nav pietiekamu pierādījumu, uz kuriem pamatojoties varētu ierosināt lietu vai konstatēt pārkāpumu
 • Pēc pieteikuma iesniegšanas uzņēmums nekavējoties ir izbeidzis dalību aizliegtā vienošanā, ja vien Konkurences padome nav noteikusi citādi
 • Uzņēmums nekavējoties ir sniedzis visus tam pieejamos pierādījumus un citas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir saistīti ar aizliegtu vienošanos
 • Uzņēmums ir patiesi, aktīvi un nepārtraukti sadarbojies ar Konkurences padomi, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai
 • Uzņēmums nav izpaudis pārējiem aizliegtas vienošanās dalībniekiem vai citām personām faktu par pieteikuma iesniegšanu un sadarbību ar Konkurences padomi
 • Uzņēmums nav bijis aizliegtas vienošanās ierosinātājs un tas nav veicis darbības, lai piespiestu citus uzņēmumus piedalīties aizliegtā vienošanā

Tā kā tikai pirmais iesniedzējs saņem pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda un atbrīvojumu no lieguma piedalīties valsts iepirkumos, uzņēmumiem ir iespēja „aizņemt vietu rindā" un pilnu nepieciešamo informāciju iesniegt vēlāk. Attiecīgi pieteikums par pirmās kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda var nodrošināt iesniedzējam papildu laiku pilna pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda sagatavošanai un iesniegšanai Konkurences padomē tās noteiktajā termiņā.

Papildus laiks nodrošina uzņēmumam iespēju pilnībā pabeigt iekšējo izmeklēšanu, lai savāktu visu informāciju un pierādījumus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniegšanai, neuztraucoties, ka šajā laikā, kāds cits tās pašas aizliegtas vienošanās dalībnieks var iesniegt pilnu pieteikumu atbrīvojumam no naudas soda.

Plašāka informācija par pieteikuma iesniegšanas kārtību un tajā ietveramo informāciju

 • Pieteikumam jābūt noformētam rakstiski uzņēmuma vārdā un tas ir jāiesniedz Konkurences padomē padomes priekšsēdētājam vai tā pilnvarotai personai
 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aizliegtas vienošanās dalībnieks var anonīmi konsultēties ar Konkurences padomi par vispārīgiem Iecietības programmas piemērošanas aspektiem
 • Pieteikumā jānorāda šāda informācija, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma pieteikuma iesniegšanas brīdī:
  • aizliegtas vienošanās dalībnieki – to nosaukumi un juridiskās adreses
  • aizliegtas vienošanās apraksts – mērķi, darbības principi, konkrētās preces tirgi, tirgus apjomi, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija
  • pieejamie pierādījumi par aizliegtas vienošanās darbību
 • Pieteikumam jāpievieno rakstisks apliecinājums par to, ka uzņēmums un tā pieteikums atbilst visiem izvirzītajiem nosacījumiem, lai saņemtu atbrīvojumu no naudas soda. Līdzīgs apliecinājums jāiesniedz, arī piesakoties uz naudas soda samazinājumu (apliecinājumā ietveramā informācija noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr.179 32. punktā)
 • Konkurences padome pēc pieteikumu saņemšanas piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo iesniedzējam par pieteikuma saņemšanu vai atteikumu to pieņemt (attiecīgi norādot atteikuma iemeslus). Atteikums nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai padomē pēc trūkumu novēršanas

Plašāka informācija par pieteikuma par pirmās kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda iesniegšanas kārtību un tajā ietveramo informāciju

 • Konkurences padome līdz lēmuma pieņemšanai par pārkāpuma konstatēšanu patur slepenībā datus, kas identificē aizliegtas vienošanās dalībnieku, kas iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai pieteikumu par naudas soda samazinājumu. Dati var tikt izpausti tikai tiem procesa dalībniekiem, kas ir iesaistīti Konkurences padomes ierosinātajā lietā.
 • Lēmumā par aizliegtas vienošanās aizlieguma pārkāpuma nekonstatēšanu un lietas izbeigšanu Konkurences padome neiekļauj ziņas par to tirgus dalībnieku identitāti, kas sadarbojās ar padomi.

Pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda kopsavilkums

Aizliegtas vienošanās dalībnieks, kas ir iesniedzis vai plāno iesniegt Eiropas Komisijā pieteikumu atbrīvojumam no naudas soda par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, Konkurences padomei iesniedz pieteikuma kopsavilkumu par atbrīvojumu no naudas soda. Papildu informācija


Kāpēc valstij nepieciešama Iecietības programma?

Aizliegtas vienošanās ir īpaši smags Konkurences likuma pārkāpums, kas ne vien kropļo konkurenci, bet arī kaitē patērētājiem, uz kuru rēķina, nepastāvot savstarpējai konkurencei, aizliegtas vienošanās dalībnieki gūst papildu peļņu, paaugstinot cenas un ierobežojot piedāvājumu. Ilgtermiņā tiek zaudēta konkurētspēja un samazinās nodarbinātības iespējas. Šādas vienošanās ir ļoti grūti atklāt, jo tās tiek rūpīgi slēptas, tāpēc Iecietības programma dod iespēju vieglāk atklāt un novērst gan pārkāpumus, gan to izraisītās sekas.

Būtiska ir arī Iecietības programmas preventīvā daba – uzņēmumi var nevēlēties iesaistīties aizliegtās vienošanās, apzinoties, ka viņu sadarbības partneri var pirmie ziņot par pārkāpumu Konkurences padomei, saņemot atbrīvojumu no soda.

Lēmumi saistībā ar Iecietības programmas ziņojumiem