Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja

netiek aizskartas individuāla tirgus dalībnieka atsevišķās intereses, bet pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei kopumā

Kas ir būtisks kaitējums konkurencei?


Pārkāpuma lietas izskatīšanas termiņi

Lēmumu par reklāmas atbilstību Reklāmas likuma prasībām Konkurences padome pieņem 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Minētais termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izvērtēt reklāmas atbilstību Reklāmas likuma prasībām


Reklāmas atbilstības Reklāmas likuma prasībām pierādīšanas pienākums

Pierādīšanas pienākums par reklāmā sniegtās informācijas (satura) atbilstību Reklāmas likuma prasībām ir reklāmas devējam.

Konkurences padome ir tiesīga pieprasīt un saņemt no reklāmas devēja, reklāmas izgatavotāja vai reklāmas izplatītāja pierādījumus par reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) precizitāti, pareizību un atbilstību Reklāmas likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Ja pieprasītie pierādījumi noteiktā termiņā netiek iesniegti vai tie ir nepilnīgi, Konkurences padome, pieņemot lēmumu, ir tiesīga uzskatīt reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) par neprecīzu vai nepatiesu.


Konkurences padomes lēmumu veidi

Ja Konkurences padome konstatē, ka reklāma atbilst Reklāmas likuma prasībām, tiek pieņemts lēmums par lietas izpētes izbeigšanu.

Ja Konkurences padome konstatē, ka reklāma neatbilst Reklāmas likuma prasībām, tā ir tiesīga:

Ierosināt, lai reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs: 

  • noteiktā termiņā nodrošina reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām
  • rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu

Pieņemt lēmumu, ar kuru:

  • uzdod reklāmas devējam sniegt reklāmā, preču marķējumā vai citādā veidā papildu informāciju, kas ir būtiska no personu aizsardzības vai saimnieciskās darbības veicēju, vai profesionālās darbības veicēju likumīgo tiesību viedokļa
  • pieprasa izslēgt no reklāmas atsevišķus elementus (informāciju, vizuālos attēlus, skaņu vai citus speciālos efektus)
  • aizliedz izplatīt reklāmu
  • pieprasa atsaukt reklāmu
  • uzdod reklāmas devējam vai reklāmas izplatītājam izbeigt pārkāpumu un nosaka termiņu pārkāpuma izbeigšanai.

Konkurences padomes lēmuma pārsūdzēšana

Konkurences padomes lēmumu par reklāmas atbilstību/neatbilstību Reklāmas likuma prasībām var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.


Tiesas kompetence Reklāmas likuma pārkāpumu uzraudzībā

Reklāmas likuma pārkāpuma rezultātā aizskartais tirgus dalībnieks ar civiltiesisku prasību par Reklāmas likuma 17.panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem var vērsties tiesā:

  • Gadījumā, ja Reklāmas likuma pārkāpums nerada vai nevar radīt būtisku kaitējumu konkurencei (kopumā) un līdz ar to šāda pārkāpuma izskatīšana nav Konkurences padomes kompetencē
  • Gadījumā, ja Reklāmas likuma pārkāpums rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei un persona papildus Reklāmas likuma pārkāpuma konstatācijai un tā novēršanai vēlas piedzīt zaudējumus vai atlīdzību no zaudējumu/kaitējuma nodarītāja

Konkurences padome nav tiesīga konstatēt zaudējumu vai kaitējuma (tā civiltiesiskā izpratnē) nodarīšanas faktu, noteikt tā apmēru un uzlikt personai, kura izdarījusi likuma pārkāpumu, pienākumu atlīdzināt nodarīto zaudējumu. Minētais ir vienīgi vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē.