Starptautiskās sadarbības mērķis un prioritātes

Pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz Konkurences padomes darbība ES un pasaules konkurences iestāžu tīklos: piedalīties normatīvo aktu izstrādē ES līmenī, piedalīties informācijas un pieredzes apmaiņā, kā arī nepieciešamības gadījumā – kopīgā pārkāpumu izmeklēšanā vai tirgu izpētē. Vienlaikus, Austrumeiropas memoranda ietvaros, paplašināt reģionālo partnerību un stiprināt sadarbības saites ar Ukrainas un Moldovas konkurences iestādēm.


Būtiskākās starptautiskās organizācijas un tīkli

  • Eiropas konkurences tīkla (ECN) mērķis ir nodrošināt iespēju Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādēm diskutēt par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta (aizliegtas vienošanās) un 102. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) piemērošanu, kā arī veicināt sadarbību starp šīm iestādēm.

             ECN tīmekļa vietne

  • Starptautiskā konkurences tīkla (ICN) ietvaros tiek nodrošināta informācijas un pieredzes apmaiņa starp konkurences uzraudzības iestādēm no visas pasaules, tādējādi veicinot dinamisku dialogu, kas savukārt kalpo par pamatu vienotas izpratnes un pamatotu konkurences politikas principu izveidei.

             ICN tīmekļa vietne

             ICN karteļu apkarošanas ceļvedis - Latvija

             Citu valstu karteļu apkarošanas ceļveži

  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) mērķis ir atbalstīt ekonomisko izaugsmi, veicināt nodarbinātību, paaugstināt dzīves kvalitāti, uzturēt finanšu stabilitāti, atbalstīt citu valstu ekonomisko attīstību, kā arī sekmēt tirdzniecības pieaugumu. Viens no būtiskiem šīs organizācijas darbības virzieniem ir tieši konkurences uzraudzība. 

Kopš Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD dalībvalsti 2016.gada 1.jūlijā, Konkurences padome tiek pastāvīgi pārstāvēt OECD Konkurences komitejā. Tas dod iespēju Konkurences padomei apgūt starptautisko pieredzi un piedalīties starptautiskās ekonomiskās politikas veidošanā.

OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD kopā ar valstu valdībām, politikas veidotājiem izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem.

             OECD tīmekļa vietne

  • Baltijas valstu konkurences uzraudzības iestāžu sadarbība ik gadu tiek īpaši stiprināta, vienai no trim valstīm organizējot Baltijas valstu konkurences konferenci.
  • Baltijas un Austrumeiropas konkurences uzraudzības iestāžu sadarbības mērķis ir nodrošināt sadarbības platformu, apmainoties ar pieredzi un labo praksi godīgas konkurences uzraudzībā, kā arī paplašināt reģionālo partnerību, ciešākas sadarbības saites stiprinot ne tikai ar Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādēm, bet arī Ukrainas un Moldovas konkurences iestādēm.

    Sadarbības Memorandu 2023. gadā parakstīja Eiropas Savienības valstu konkurences iestādes, ko veido Latvijas, Čehijas, Igaunijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Austrijas, Slovākijas konkurences iestādes, kā arī Eiropas Savienības kandidātvalstis, ko veido Moldovas Republikas Konkurences padome un Ukrainas Pretmonopola komiteja.