Starptautiskās sadarbības mērķis un prioritātes

Pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz Konkurences padomes darbība ES un pasaules konkurences iestāžu tīklos: piedalīties normatīvo aktu izstrādē ES līmenī, piedalīties informācijas un pieredzes apmaiņā, kā arī nepieciešamības gadījumā – kopīgā pārkāpumu izmeklēšanā vai tirgu izpētē.


Būtiskākās starptautiskās organizācijas un tīkli

  • Eiropas konkurences tīkla (ECN) mērķis ir nodrošināt iespēju Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādēm diskutēt par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta (aizliegtas vienošanās) un 102. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) piemērošanu, kā arī veicināt sadarbību starp šīm iestādēm.

             ECN tīmekļa vietne

  • Starptautiskā konkurences tīkla (ICN) ietvaros tiek nodrošināta informācijas un pieredzes apmaiņa starp konkurences uzraudzības iestādēm no visas pasaules, tādējādi veicinot dinamisku dialogu, kas savukārt kalpo par pamatu vienotas izpratnes un pamatotu konkurences politikas principu izveidei.

             ICN tīmekļa vietne

             ICN karteļu apkarošanas ceļvedis - Latvija

             Citu valstu karteļu apkarošanas ceļveži

  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) mērķis ir atbalstīt ekonomisko izaugsmi, veicināt nodarbinātību, paaugstināt dzīves kvalitāti, uzturēt finanšu stabilitāti, atbalstīt citu valstu ekonomisko attīstību, kā arī sekmēt tirdzniecības pieaugumu. Viens no būtiskiem šīs organizācijas darbības virzieniem ir tieši konkurences uzraudzība.

    2011. gada nogalē Konkurences padome saņēma oficiālu OECD ielūgumu nākamos divus gadus novērotāja statusā piedalīties OECD Konkurences komitejā. Tas dod iespēju Konkurences padomei apgūt starptautisko pieredzi un piedalīties starptautiskās ekonomiskās politikas veidošanā.

             OECD tīmekļa vietne

  • Baltijas valstu konkurences uzraudzības iestāžu sadarbība ik gadu tiek īpaši stiprināta, vienai no trim valstīm organizējot Baltijas valstu konkurences konferenci.