Lai veicinātu godīgu konkurenci digitālajos tirgos, Eiropas Savienībā (ES) 2022.gada 1.novembrī spēkā ir stājusies Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1925 par konkurējošiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē jeb Digitālo tirgu akts (DTA).

DTA ir unikāls ES mēroga tiesību instruments, kura mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā vidē, un nosaka skaidrus uzvedības noteikumus lielākajām digitālajām platformām, kuras DTA ietvaros tiek sauktas par vārtziņiem (“gatekeepers”). Vārtziņiem, salīdzinot ar mazākiem uzņēmumiem, piemīt ievērojama spēja ietekmēt konkurenci digitālajā tirgū, tostarp īstenojot praksi, kas kaitē vārtziņu pakalpojumu lietotājiem, kas var būt gan komerciāli lietotāji, gan patērētāji.

Svarīgi, ka DTA tikai papildina, bet neietekmē konkurences noteikumu piemērošanu, tādējādi nemainot Konkurences padomes pilnvaras sodīt vārtziņus, piemēram, par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

2023. gada 2. maijā tika uzsākta pirmo vārtziņu noteikšanas procedūra. Tās ietvaros uzņēmumi, kuri atbilst vārtziņa noteikšanas kritērijiem par to divu mēnešu laikā ziņo Eiropas Komisijai (EK), kura 45 darba dienu laikā novērtē, vai uzņēmumam  ir piešķirams vārtziņa statuss. Pēc EK lēmuma par vārtziņa statusa noteikšanu, uzņēmumam sešu mēnešu laikā ir jāuzsāk ievērot vārtziņa pienākumi un aizliegumi, kas noteikti DTA.


Kādas platformas tiek uzskatītas par vārtziņiem?

2023. gada 5. septembrī EK pieņēma vairākus lēmumus, nosakot pirmos uzņēmumus, kuriem piešķirams vārtziņa statuss, tie ir: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta un Microsoft. Šiem uzņēmumiem ir obligāti jānodrošina DTA noteikto prasību izpilde attiecībā uz to sniegtajiem pamatpakalpojumiem sākot ar 2024. gada 6. martu.

Lēmumus par vārtziņa statusa piešķiršanu pieņem EK. Par vārtziņiem tiek noteikti uzņēmumi, kuriem ir būtiska ietekme uz ES iekšējo tirgu, kuri sniedz kādu no DTA noteiktajiem pamatpakalpojumiem, darbojoties kā svarīga vārteja (“gateway”) starp komerciālajiem un galalietotājiem. Tāpat, lai pieņemtu lēmumu par vārtziņa statusa noteikšanu, EK ir jākonstatē, ka uzņēmuma ietekme ir ievērojama un noturīga.

Lai pamatotu augstākminētos kritērijus, EK izmanto kvantitatīvus rādītājus, kuru izpildes gadījumā uzņēmums ir nosakāms par vārtzini:

 • uzņēmuma gada apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ES ir vismaz 7,5 miljardiem EUR vai tā vērtība ir vismaz 75 miljardi EUR;
 • digitālajai platformai ir vismaz 45 miljoni galalietotāju mēnesī un 10 000 komerciālo lietotāju, kas veic uzņēmējdarbību;
 • tas kontrolē vienu vai vairākus platformas pamatpakalpojumus (core platform services) vismaz trijās ES dalībvalstīs.

Gadījumā, ja EK konstatē, ka uzņēmums sniedz platformas pamatpakalpojumu, kā arī tam ir būtiska, ievērojama un noturīga ietekme uz iekšējo tirgu, bet tas nesasniedz DTA noteiktos apgrozījuma, vērtības vai lietotāju skaita kvantitatīvos kritērijus, EK vārtziņa statusa noteikšanai var pielietot kvalitatīvo analīzi. Šādā gadījumā, EK, veicot tirgus izpēti, novērtē, piemēram, uzņēmuma finansiālos rādītājus, lietotāju skaitu, lietotāju paradumus, lietotāju piesaisti, uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, korporatīvo struktūru un citus rādītājus, kas palīdz noteikt, vai uzņēmumam varētu būt ievērojama un noturīga ietekme ES tirgū.  

Atbilstoši DTA par platformas pamatpakalpojumiem tiek uzskatīti šādi pakalpojumi:

 • tiešsaistes starpniecības pakalpojumi,
 • meklētājprogrammas,
 • operētājsistēmas,
 • tiešsaistes sociālie tīkli,
 • video koplietošanas platformas pakalpojumi,
 • ziņapmaiņa,
 • mākoņdatošana,
 • virtuālie asistenti,
 • tīmekļa pārlūkprogrammas,
 • tiešsaistes reklāmas, tostarp reklāmas starpniecības pakalpojumi.

EK noteiktie vārtziņi un to sniegtie pamatpakalpojumi DTA tvērumā

EK turpinās uzraudzīt vārtziņa statusa noteikšanas pamatojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā lems par vārtziņa statusa piešķiršanu jauniem uzņēmumiem, kas atbildīs DTA noteiktajiem vārtziņu noteikšanas priekšnoteikumiem. DTA turklāt paredz tiesības EK atjaunināt gan platformas pamatpakalpojumu sarakstu, gan specifiski vārtziņiem noteiktos pienākumus, tādā veidā nodrošinot EK rīcības elastību. 


Vārtziņiem noteiktās prasības

Lai sasniegtu DTA noteiktos mērķus, uzņēmumiem, kam ir piešķirts vārtziņa statuss, ir pienākums veikt gan aktīvas darbības DTA prasību nodrošināšanai, gan atturēties no noteiktu darbību veikšanas. Katram vārtzinim noteiktie pienākumi ir pielāgoti to uzņēmējdarbības modelim un konkrētai platformai.

 • Vārtzinim ir aizliegts kombinēt personu datus no dažādiem avotiem;
 • Vārtzinim ir aizliegts traucēt komerciālajiem lietotājiem piedāvāt savus pakalpojumus par citām cenām/nosacījumiem trešo personu starpniecības pakalpojumos;
 • Vārtzinim jāļauj komerciālajiem lietotājiem reklamēt (arī ar citiem nosacījumiem) un slēgt līgumus ar galalietotājiem ārpus vārtziņa platformas;
 • Vārtzinim jāļauj galalietotājam ar vārtziņa pamatpakalpojuma starpniecību piekļūt saturam/abonementiem/funkcijām, izmantojot komerciālā lietotāja lietojumprogrammu;
 • Vārtzinis nedrīkst tieši/netieši liegt komerciālajam lietotājam vai galalietotājam vērsties valsts iestādē par vārtziņu praksi;
 • Vārtzinis nedrīkst prasīt galalietotājiem izmantot un komerciālajiem lietotājiem izmantot/piedāvāt/nodrošināt sadarbspēju ar vārtziņa pamatpakalpojumu, kas atbalsta maksājumu pakalpojumu sniegšanu;
 • Vārtzinis nedrīkst prasīt komerciālajiem lietotājiem vai galalietotājiem abonēt vai reģistrēties citos vārtziņa pamatpakalpojumos;
 • Vārtzinis nedrīkst sniegt reklāmdevējiem informāciju par reklāmdevēju izvietotajām reklāmām (cenas/rādītāji pēc kuriem aprēķina cenu);
 • Vārtzinis izdevējiem nedrīkst sniegt informāciju par reklāmām, kuras tā vārdā sniedz vārtzinis (cenas/rādītāji pēc kuriem aprēķina cenu).
 • Vārtzinis, konkurējot ar komerciālajiem lietotājiem, nedrīkst izmantot publiski nepieejamus datus, ko ģenerē komerciālie lietotāji;
 • Vārtzinim ir pienākums ļaut galalietotājiem atinstalēt lietojumprogrammas vārtziņa operētājsistēmā;
 • Vārtzinim ir pienākums ļaut instalēt un izmantot trešo personu lietojumprogrammas un nodrošina to sadarbspēju savā operētājsistēmā;
 • Vārtzinis nedrīkst piedāvāt savam produktam vai pakalpojumam labākus ranžēšanas noteikumus;
 • Vārtzinis tehniski nedrīkst ierobežot galalietotāju dažādu lietojumprogrammu un pakalpojumu mainīšanu un abonēšanu arī attiecībā uz interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēju;
 • Vārtzinim jāļauj pakalpojumu sniedzējiem/aparatūras nodrošinātājiem piekļūt un nodrošināt sadarbspēju to pakalpojumiem/programmatūrai/aparatūrai vārtziņa operētājsistēmā vai virtuālajā asistentā kā tas ir vārtziņa pakalpojumiem;
 • Vārtzinim jāsniedz reklāmdevējiem un izdevējiem piekļuvi vārtziņa veiktspējas mērīšanas rīkiem un nepieciešamajiem datiem;
 • Vārtzinim jānodrošina galalietotājiem datu, kas ģenerēti platformas pamatpakalpojumā, pārnesamību;
 • Vārtzinim jānodrošina komerciālajiem lietotājiem reāllaika piekļuvi datiem, kas ģenerēti tiem izmantojot platformas pakalpojumus;
 • Vārtzinim, kas nodrošina tiešsaistes meklētājprogrammas, jāsniedz trešo personu uzņēmumiem piekļuvi ranžējuma, vaicājumu, klikšķu un skatījumu datiem;
 • Vārtzinim jāpiemēro komerciālajiem lietotājiem  nediskriminējošus vispārējos nosacījumus attiecībā uz piekļuvi saviem lietojumprogrammu veikaliem, tiešsaistes meklētājprogrammām un tiešsaistes sociālās tīklošanas pakalpojumiem;
 • Vārtzinis nedrīkst piemērot nesamērīgus vispārējos nosacījumus platformas pamatpakalpojumu sniegšanas izbeigšanai.
 • Vārtzinim ir pienākums padarīt savu numurneatkarīgo starppersonu sakaru pakalpojumu pamatfunkcijas sadarbspējīgas ar cita pakalpojumu sniedzēja numurneatkarīgiem starppersonu sakaru pakalpojumiem.
 • Vārtzinim ir pienākums informēt EK par plānotu uzņēmumu koncentrācijas darījumu (apvienošanos), ja uzņēmums ar kuru plānota apvienošanās sniedz platformas pamatpakalpojumus vai jebkurus citus pakalpojumus digitālajā nozarē (DTA 14. pants).

Kas nodrošinās DTA noteikto prasību izpildi? 

Lai iekšējā tirgū nodrošinātu harmonizētu pieeju DTA piemērošanā, papildus tiesai kā vienīgā pilnvarotā iestāde regulas piemērošanā darbosies Eiropas Komisija. EK atbalsta funkciju nodrošināšanai ir izveidota Augsta līmeņa darba grupa un Padomdevēju komiteja, kurā darbojas arī Konkurences padome.

EK ir noteiktas plašas izmeklēšanas pilnvaras, lai izmeklētu, uzraudzītu un nodrošinātu DTA noteikumu ievērošanu. Piemēram, tā var pieprasīt informāciju no jebkura uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības, piekļūt datiem un algoritmiem, veikt inspekcijas, rīkot uzklausīšanas un tirgus izpētes.


Konkurences padomes loma

DTA ietvarā primāri dalībvalstu konkurences iestādēm (Latvijā – Konkurences padomei), kā arī citām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ir pienākums sniegt atbalstu EK. Attiecībā uz Konkurences padomi minētais var nozīmēt vismaz šādu darbību veikšanu:

 • Aktīvi atbalstīt EK, veicot jebkādas nepieciešamās pārbaudes Latvijas teritorijā, piemēram, veicot inspekcijas vai citus informācijas ievākšanas pasākumus, t.sk. informācijas pieprasīšanu, apmeklējumus uz vietas vai aicinot tirgus dalībniekus uz pārrunām, lai konstatētu, vai pastāv DTA pārkāpums;
 • Pēc EK lūguma, atbalstīt jebkuru tirgus uzraudzību, kuru DTA ietvaros veic EK, kā arī veikt vārtziņiem uzlikto pienākumu monitoringu;
 • Izskatīt saņemtās sūdzības par iespējamu neatbilstību DTA noteiktajiem pienākumiem un, kur tas ir piemēroti, tās pārsūtīt EK izvērtēšanai;
 • Konkurences padome ir deleģējusi divus pārstāvjus pārstāvniecībai Padomdevēju komitejā, kas iesaistās īstenošanas aktu izstrādē, vārtziņa statusa novērtēšanā, un konsultē EK citos jautājumos saistībā ar DMA tvērumu.

Papildu minētajam tur, kur Konkurences padome uzskata, ka varētu pastāvēt neatbilstība DTA 5., 6. vai 7. pantam Latvijas teritorijā vai tā skar patērētājus vai komerciālos lietotājus Latvijas teritorijā, Konkurences padome pēc pašas iniciatīvas var uzsākt un veikt izpēti saistībā ar šādu iespējamu DTA pārkāpumu. Neskatoties uz minēto, Konkurences padomei nav pilnvaras sodīt vārtziņus par DTA pārkāpumiem, tomēr tā var veiktās izpētes rezultātus nodot Eiropas Komisijai, kura tos var izmantot attiecīga lēmuma par sodu vai citu piemērotu lēmumu pieņemšanā.


Sods par pārkāpumu

EK ir vienīgā pilnvarotā iestāde, kura var piemērot vārtzinim sodu par DTA pārkāpumu:

 • Naudas sodu – līdz 10% no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma visā pasaulē vai līdz 20% atkārtotu pārkāpumu gadījumā.
 • Periodiskus soda maksājums – līdz 5 % no vidējā dienas apgrozījuma.
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļus – sistemātisku pārkāpumu gadījumā vārtziņiem var tikt piemēroti visi nepieciešamie rīcības un strukturālie aizsardzības līdzekļi, lai nodrošinātu DTA faktisku izpildi.

Noderīgi materiāli:

Digitālo tirgu akts. Komisija nosaka sešus vārtziņus

Digitālo tirgu akts: godīgu un atvērtu digitālo tirgu nodrošināšana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1925 par konkurējošiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē

Digitālo tirgu akts (Pieejams angļu valodā)