Konkurences padomes prioritārie uzdevumi 2024. gadā

2024. gadā, turpinot attīstīt Konkurences padomes (KP) darbinieku zināšanas un kompetences, ceļot tirgus dalībnieku un citu personu informētības līmeni, kā arī pilnveidojot iestādes darbības procesus un tehnisko un tehnoloģisko kapacitāti, tiks stiprinātas iestādes spējas atklāt un novērst konkurences kropļojumus – uzņēmēju iesaisti karteļos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu tirdzniecības praksi, kā arī valsts un pašvaldību radītus konkurences kropļojumus, kas kavē veselīgu tirgus attīstību, no kā varētu iegūt ikviens tirgus dalībnieks un patērētājs.

2024. gads ir pirmais pilnais KP darbības stratēģijas (2023.-2029.) izpildes gads. KP iestādes nospraustā virsmērķa sasniegšanai ir definējusi trīs prioritātes:

  1. Komandā ir profesionāli, iesaistīti un uz attīstību vērsti darbinieki;
  2. Uz rezultātu vērsta ikdienas darbība un sadarbība, nodrošinot būtisko konkurences ierobežojumu atklāšanu un konkurences veicināšanu;
  3. Inovatīva un ilgtspējīga darba vide.

Atbilstīgi minētajām trīs prioritātēm 2024. gadā KP ir izvirzījusi vairākus prioritāros uzdevumus. 

Kā norāda 2022. gadā veiktās sabiedriskās domas aptaujas dati un KP prakse, Latvijā būtiskākā konkurences vides problēma ir aizliegtas vienošanās jeb karteļi publiskajos iepirkumos. Tādējādi KP 2024. gadā vērsīsies pret smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem publiskajos iepirkumos dažādās nozarēs ar nozīmīgu ietekmi uz tautsaimniecību.

2024. gadā Konkurences padome būtiskus iestādes cilvēkresursus veltīs arī preventīvai konkurences kropļojumu novēršanai publiskajos iepirkumos, piemēram, novērsīs uzņēmumu aizliegtas vienošanās, kā arī uzraudzīs publiskos pasūtītājus, tos izglītojot gan par iespējamām pārkāpuma pazīmēm, gan konkurences neitralitātes jautājumiem, lai iepirkumos nepamatoti neierobežotu konkurenci. KP sniegs atbalstu pasūtītājiem, sniedzot atzinumus un konsultācijas par iespējamiem pārkāpumiem pretendentu piedāvājumos. Ja pasūtītājam pastāvēs aizdomas par pretendentu aizliegtu vienošanos, tam ir tiesības konsultēties KP un 10 darbadienu laikā saņemt atzinumu par iespējamām pārkāpuma pazīmēm. Apstiprinoties aizdomām par negodprātīgu tirgus dalībnieku rīcību iepirkumos, pasūtītājs varēs izslēgt pretendentu no dalības konkrētajā iepirkumā, tādējādi jau laikus nepieļaujot negatīvās aizliegtu vienošanās sekas.

Tāpat sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tiks meklēti efektīvākie risinājumi, kā publiskie pasūtītāji, kas cietuši no konkurences tiesību pārkāpējiem, varēs saņemt metodisko atbalstu  zaudējumu atlīdzināšanā. Tādējādi 2024. gadā plānoti grozījumi Konkurences likumā, lai KP varētu publiskajiem pasūtītājiem sniegt atbalstu radīto zaudējumu apzināšanā, novērtēšanā un aprēķināšanā.

KP pabeigs iesāktās un plāno veikt padziļinātas tirgus izpētes un preventīvus pasākumus, tostarp, pārtikas mazumtirdzniecības, atkritumu, veselības aprūpes, dienesta viesnīcu, siltumapgādes jomā konkurences vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai. Plānots sagatavot priekšlikumus politikas veidotājiem nepamatotu barjeru, konkurences ierobežojumu likvidēšanai, konkurētspējīgākas uzņēmējdarbības vides veicināšanai un negodīgu tirdzniecības prakšu ierobežošanai padziļināti pētītajās jomās, tāpat tiks īstenoti preventīvi pasākumi un rosināti grozījumi normatīvajos aktos, kas novērš konkurences ierobežojumus un kuru rezultātā pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti godīgas konkurences apstākļos.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas un godīgas konkurences vides attīstību un uzraudzību gadījumos, kad konkurenci ierobežojoši rīkojas uzņēmumi, kas neatrodas dominējošā stāvoklī, bet ir ar būtisku tirgus varu, tiks izstrādāti un rosināti priekšlikumi grozījumiem Konkurences likumā, kas paplašinātu KP tirgus uzraudzības pilnvaras pār uzņēmumiem ar būtisku tirgus varu, tādējādi novēršot šo uzņēmumu negatīvo ietekmi uz konkurenci un patērētājiem.

2024. gadā KP plāno uzraudzīt arī tirgus, kuros notiek strauja attīstība vai tiek ieviestas inovācijas, piemēram, digitālos tirgos.  Eiropas Savienības līmenī tika pieņemti jauni noteikumi godīgai un konkurētspējīgai digitālajai nozarei jeb tika pieņemts Digitālo tirgus akts. Jaunie noteikumi regulē un ierobežo lielo digitālo platformu darbību, nodrošinot godīgas konkurences noteikumus attiecībās ar lietotājiem un patērētājiem. Ņemot vērā 2024. gadā plānotos grozījumus Konkurences likumā un KP pilnvaras Digitālā tirgus akta uzraudzībā, KP šogad plāno būtiskus resursus veltīt konkurences apstākļu izpētei šajā jomā gan sadarbībā ar citām ES dalībvalstīm, gan OECD, gan Eiropas Komisiju, vērtējot esošā regulējuma tālākas pilnveidošanas iespējas un novēršot digitālo platformu (vārtziņu) konkurenci ierobežojošo rīcību un tās negatīvo ietekmi uz to klientiem un patērētājiem.

​Eiropas Savienības līmenī 2022. gadā tika pieņemta arī regula par ārvalstu subsīdijām, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, novēršot ārvalstu (trešo valstu) subsīdijas, kas kropļo konkurenci vienotajā tirgū. Ārvalstu subsīdiju regula piešķir Eiropas Komisijai pilnvaras izmeklēt un novērst iekšējā tirgus kropļojumus, ko radījušas ārvalstu subsīdijas un uzliek uzņēmumiem noteiktos gadījumos paziņošanas pienākumus par tiem piešķirtajām ārvalstu subsīdijām, jo īpaši, tirgus dalībnieku koncentrāciju un dalības publiskajos iepirkumos gadījumā. Saeimā izskatāmie Konkurences likuma grozījumi paredz, ka KP būs atbildīgā institūcija Latvijā, kas sniegs atbalstu Eiropas Komisijai ārvalstu subsīdiju regulas uzraudzībā.

Tāpat ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tālāka virzība paredzēta priekšlikumiem regulējuma izmaiņām saistībā ar amatpersonu personīgās atbildības ieviešanu par konkurences tiesību pārkāpumiem un atsevišķu vertikālu vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma.

Stiprinot iestādes IT tehnisko un tehnoloģisko kapacitāti, lai nodrošinātu efektīvāku konkurences pārkāpumu izmeklēšanu, 2024. gadā plānots pabeigt IT laboratorijas, kas paredzēta procesuālo darbību laikā iegūto e-pierādījumu apstrādei, ieviešanu, paplašinot darbinieku zināšanas un kompetenci izmantot modernāko IT tehnisko aprīkojumu elektronisko pierādījumu efektīvākai iegūšanai un apstrādei.

2024. gadā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Ekonomikas ministriju un citiem sadarbības partneriem īpaša uzmanība tiks veltīta automatizēta karteļu skrīninga rīka izstrādei, pielietojot mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības pārkāpumu atklāšanā. Tāpat iestāde turpinās veltīt resursus vienotas e-lietas ieviešanai, lai modernizētu un efektivizētu izmeklējamo lietu virzību. Tādējādi 2024. gadā KP plāno sagatavot iepirkumus par e-lietas koncepcijas izstrādi un  lielo datu apstrādes specifikācijas izstrādi.

Lai stiprinātu iestādes ekonomisko analīzi konkurences lietās, 2024. gadā plānots iestādi stiprināt ar datu zinātnieka/analītiķa amatu. Lai atvieglotu uzņēmumu apvienošanās ziņojumu iesniegšanu un veicinātu klientu orientētu pakalpojumu, 2024. gadā plānotie uzdevumi ir: apvienošanās e-ziņojuma ieviešanas tehniskā risinājuma uzsākšana, apvienošanās ziņojuma sagatavošanas vadlīniju atjaunošana, apvienošanās ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas noteikumu grozījumu pilnveidošana.

KP 2024. gadā plāno īstenot konkurences veicināšanas pasākumus ne tikai tirgus dalībniekiem, bet arī iepirkumu pasūtītājiem un citām publiskām personām, esošajiem un topošajiem konkurences tiesību praktiķiem un topošajiem uzņēmējiem, organizējot pasākumus, seminārus, vebinārus un konsultācijas.

Vienlaikus mazāk nozīmīgu pārkāpumu gadījumā tirgus dalībniekus brīdinās un izglītos, izmantojot “Konsultē vispirms” principu. Aicinot uzņēmējus un publiskas personas pašiem novērtēt savas rīcības atbilstību un līdzdarboties konkurences pārkāpumu novēršanā, KP turpinās attīstīt jaunus un pilnveidot jau esošos pašnovērtējuma rīkus, t.sk. plānots izstrādāt pašnovērtējuma rīku par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Lai iepazītos un apmainītos ar labāko konkurences tiesību ekspertu pieredzi konkurences uzraudzībā un konkurences kultūras veidošanā, efektīviem tirgus analīzes un izmeklēšanas rīkiem, KP pastiprināti pievērsīsies sadarbībai ar citām konkurenci uzraugošajām iestādēm un organizācijām pasaulē, pārņemot labo praksi Latvijā, kā arī stiprinās sadarbību ar nacionāla līmeņa uzraugošajām iestādēm konkurences ierobežojumu atklāšanā un izmeklēšanā.