Pircēju godīgas sadarbības principi ar lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem ir noteikti Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā.


Termiņi pārkāpuma izpētei Konkurences padomē

  • ≤ 6 mēneši no lietas ierosināšanas dienas
  • ≤ 1 gads no lietas ierosināšanas dienas - ja objektīvu iemeslu dēļ sešos mēnešos lēmumu pieņemt nevar
  • ≤ 2gadi no lietas ierosināšanas dienas -  ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija

Naudas sods

  • līdz 0,2% no pircēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma (bet ne mazāk kā 70 eiro)
  • piespiedu nauda līdz 2% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma - ja pircējs nepilda iestādes noteiktos tiesiskos pienākumus (bet ne mazāk kā 70 euro par katru kalendāra dienu, līdz pircējs izpilda savu tiesisko pienākumu)

Brīdinājums

  • Konkurences padome, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu. Brīdinājumā norāda par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību, un brīdinājumu publicē Konkurences likumā lēmumu publicēšanai noteiktajā kārtībā.

Kārtība, kādā aprēķināms sods, noteikts Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem".


Konkurences padomes lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.