Statuss:
Noslēdzies

Twinning Light (neliela apjoma mērķsadarbības) projekts, kas īstenots sadarbībā ar Vācijas federālo Ekonomikas un Tehnoloģiju ministriju

Projekta nosaukums: Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanas un konkurences politikas atbalsta pasākumu (advocacy) īstenošanai (Enforcement of competition legislation implementation and competition advocacy measures for further administrative capacity strengthening of the Competition Council)

Projekta numurs: 2004/006-245-06-01/0004

Līguma numurs: LV/2004/EC-02TL Twinning light līgums (Neliela apjoma mērķsadarbības līgums)

Paredzētais finansējums (ārvalstu un līdzfinansējums):

Ārvalstu (ES) finansējums – 150 000,00 EUR

Nacionālais līdzfinansējums – 16 700,00 EUR

Finansējuma saņēmējs: Konkurences padome

Sadarbības partneri: Vācijas federālā Ekonomikas un Tehnoloģiju ministrija

Projekta ilgums: 08.03.2006. – 07.12.2006.

Plānotie rezultāti:

1. Attīstītas Konkurences padomes izmeklēšanas jautājumos iesaistītā personāla un Padomes locekļu prasmes un kompetence, lai nodrošinātu nacionālās un ES likumdošanas efektīvu pielietošanu un sadarbību ar Eiropas Komisiju un citu ES dalībvalstu konkurences iestādēm.

2. Identificētas publiskā un privātā sektora vēlmes un vajadzības to kompetences veicināšanai par godīgas un efektīvas konkurences pamatprincipiem un tiesiskajiem jautājumiem, sastādīts attiecīgs „Vajadzību novērtējums”.

3. Veikta apmācību programma publiskajā sektorā nodarbinātajiem un tiesnešiem par godīgas un efektīvas kompetences pamatprincipiem un tiesiskajiem jautājumiem.

4. Veikta apmācību programma privātā sektora, patērētāju un masu mediju pārstāvjiem par godīgas un efektīvas kompetences pamatprincipiem un tiesiskajiem jautājumiem.

5. Iegūta kompetence un izstrādāts attīstības plāns turpmākai Konkurences padomes institucionālās kapacitātes attīstīšanai, lai tā kļūtu par konkurences kultūras veidošanas un veicināšanas nacionālo koordinatoru publiskajā un privātajā sektorā, zināšanu izplatītāju par godīgas un efektīvas konkurences principiem un konkurences tiesiskajiem jautājumiem.

Sasniegtie rezultāti:

1. Vācu ekspertu vadītajās mācībās un konsultācijās piedalījušies kopumā 27 Konkurences padomes darbinieki. Sekmīgi īstenota plānotā Konkurences padomes darbinieku mācību vizīte ES dalībvalsts konkurences iestādē (divas Konkurences padomes darbinieku grupas ar kopumā 13 dalībniekiem).

2. Veikta Latvijas publiskā un privātā sektora institūciju vajadzību provizoriska noskaidrošana (anketēšana) par tūlītējām mācību un konsultāciju vajadzībām. Veikta interesentu (publiskās un privātās jomas institūciju) viedokļu un interešu noskaidrošana par semināros sniedzamajām zināšanām, saņemtas 30 aizpildītas pieteikuma anketas. Veikta semināru dalībnieku anketēšana viedokļu noskaidrošanai par semināru rezultātiem, Konkurences padomes darbu un sabiedriskajām attiecībām, saņemtas 138 aizpildītas anketas, t.sk. 100 anketas no privātā sektora semināru dalībniekiem un 38 – no publiskā sektora semināru dalībniekiem. Veikta anketu analīze un dalībnieku interešu un vēlmju identifikācija. Sastādīts anketu rezultātu apkopojums (vajadzību novērtējums). Izstrādāts un Konkurences padomē apstiprināts „Vajadzību novērtējuma” dokuments Latvijas publiskā un privātā sektora institūciju pašreizējās situācijas un vajadzību izpētei attiecībā uz to zināšanu attīstību konkurences jautājumos.

3. 7 konkurences semināri publiskā sektora pārstāvjiem ar kopumā vairāk kā 40 dalībniekiem un 11 semināri privātā sektora pārstāvjiem ar kopumā vairāk kā 140 dalībniekiem.

4. Vācu ekspertu vadītajos konkurences semināros publiskās un privātās sfēras pārstāvjiem 10 Konkurences padomes darbinieki ieguvuši semināru vadīšanas praktiskās iemaņas.

5 semināri Konkurences padomes darbiniekiem par sabiedrisko attiecību, iestādes starptautisko sakaru un konkurences atbalsta pasākumu (advocacy) jautājumiem ar vairāk kā 20 dalībniekiem. Veikta Konkurences padomes publisko konkurences politikas atbalsta pasākumu (advocacy) un sabiedrisko attiecību pašreizējās situācijas un vajadzību izpēte. Izstrādāts un Konkurences padomē apstiprināts Konkurences padomes sabiedrisko attiecību un konkurences atbalsta pasākumu stratēģiskās attīstības plāns kā projekta tehniskā gala ziņojuma sastāvdaļa.

Aktivitātes (galvenās):

1.aktivitāte Pasākumi (kursi, semināri, nodarbības, konsultācijas), kas vērsti uz Konkurences padomes personālu – iemaņu un kompetences pilnveidošana tirgus analīzes un izpētes metožu apguvei, lai nodrošinātu turpmāku, efektīvāku nacionālo un ES likumdošanas aktu piemērošanu un attīstīšanu.

2. aktivitāte Pasākumi, kas vērsti uz publiskā un privātā sektora vajadzību izpēti un identifikāciju, lai veicinātu zināšanas par efektīvas konkurences principiem un likumdošanu.

3. aktivitāte Pasākumi (kursi, semināri, nodarbības), kas vērsti uz publisko sektoru (tiesām, juristiem, citām valsts un pašvaldību iestādēm).

4. aktivitāte Pasākumi (kursi, semināri, nodarbības), kas vērsti uz privāto sektoru, patērētājiem un citiem (uzņēmēju un patērētāju nevalstiskajām organizācijām)

5. aktivitāte Konkurences padomes attīstīšana, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas un uzlabotu tās institucionālo kapacitāti, kļūstot par konkurences kultūras veidošanas un veicināšanas nacionālo koordinatoru publiskajā un privātajā sektorā, zināšanu izplatītāju par godīgas un efektīvas konkurences principiem un konkurences tiesiskajiem jautājumiem, nodrošinot sabiedrisko attiecību (PR) un konkurences atbalsta pasākumu (advocacy) turpmāku attīstību.

Izlietotais finansējums:

Izlietotais ārvalstu (ES) finansējums - 118 661,07 EUR

Izlietotais nacionālais līdzfinansējums – 16 700,00 EUR