Statuss:
Noslēdzies

Twinning Light (neliela apjoma mērķsadarbības) projekts, kas īstenots sadarbībā ar Vācijas federālo Ekonomikas un Tehnoloģiju ministriju

Projekta nosaukums: Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālāka stiprināšana (Further economic research and analysis capacity strengthening of the Competition Council)

Projekta numurs: 2006/018-118-05-01/0006

Līguma numurs: LV/2006/EC-01TL Twinning light līgums (Neliela apjoma mērķsadarbības līgums)

Paredzētais finansējums (ārvalstu un līdzfinansējums):

Ārvalstu (ES) finansējums – 149 467,55 EUR

Nacionālais līdzfinansējums – 16 700,00 EUR

Finansējuma saņēmējs: Konkurences padome

Sadarbības partneri: Vācijas federālā Ekonomikas un Tehnoloģiju ministrija

Projekta ilgums: 28.08.2008. – 30.09.2009.

Plānotie rezultāti:

1. Izstrādāta Konkurences padomes pašreizējās kapacitātes analīze un vajadzību novērtējums attiecībā uz ekonomisko analīzi un tirgu izpēti.

2. Izstrādātas rekomendācijas Latvijas konkurences politikas rezultātu ilgtermiņa vērtēšanas izmērāmu indikatoru sistēmas izveidei un uzturēšanai.

3. Izstrādātas vadlīnijas/rekomendācijas Konkurences iestādes izmantoto praktisko un teorētisko paņēmienu un metožu uzlabošanai ekonomikas sektoru un konkrēto tirgu analīzei.

4. Īstenots Latvijas nacionālās ekonomikas atsevišķu sektoru konkurences situācijas izpētes un analīzes pilotprojekts.

5. Izstrādāta parauga metodoloģija un vadlīnijas/rekomendācijas noteiktu ekonomikas sektoru un konkrēto tirgu uzraudzībai, monitoringam un analīzei.

6. Izstrādātas rekomendācijas institucionālajam un informatīvajam (IT) atbalstam Konkurences padomes analītiskās informācijas aprites un vadības iekšējai kārtībai.

7. Izstrādātas rekomendācijas Konkurences padomes ekspertiem par labāko pieredzi sadarbībā starp konkurences iestādi un publisko un privāto sektoru, uzņēmumiem, profesionālajām asociācijām, zinātniskās pētniecības u.c. institūcijām. Sarīkoti kopīgi semināri par ekonomikas analīzes jautājumiem saistībā ar nacionālo un ES konkurences politiku.

Sasniegtie rezultāti:

1. Veiktas apmācības un konsultācijas ekonomiskās analīzes metožu piemērošanā Konkurences padomes izmeklēšanas un tirgus uzraudzības aktivitātēs kā rezultātā Konkurences padomes darbinieki ieguvuši papildu zināšanas un ieteikumus, kā uzlabot jau pielietojamās praktiskās un teorētiskās metodes.

2. Izstrādāta parauga metodoloģija un vadlīnijas/rekomendācijas noteiktu ekonomikas sektoru un konkrēto tirgu uzraudzībai, monitoringam un analīzei, kas palīdzēs Konkurences padomes darbiniekiem rast efektīvāko veidu, kā turpmāk plānot un organizēt tautsaimniecības nozaru un konkrēto tirgu ekonomisko izpēti un analīzi.

3. Īstenots pilotprojekts alus vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības realizācijas tirgū. Tā laikā Konkurences padomes darbinieki iepazinās ar Vācijas konkurences institūcijas Bundeskartellamt pieredzi, kā arī ieguva papildus zināšanas attiecībā uz datu apkopošanu un to analīzi.

4. Īstenots sešu Konkurences padomes darbinieku mācību brauciens, kā arī viena Konkurences padomes darbinieka stažēšanās Vācijas konkurences institūcijā (Bundeskartellamt). Tā laikā Konkurences padomes darbinieki ieguva praktisku pieredzi par labās prakses un ekonomiskās analīzes metožu piemērošanu Vācijā, kas būs izmantojama ikdienas darbā.

5. Notikušas 22 projekta ekspertu misijas, kuru ietvaros izmantotas 84 cilvēkdienas.

6. Notikusi reģionālā Konkurences konference, kurā piedalījās 52 dalībnieki no Austrijas, Čehijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Zviedrijas.

7. Notikusi konkurences politikas aktuālajiem jautājumiem veltīta publiska konference, kurā piedalījās 55 uzņēmēju un to profesionālo apvienību, juridisko biroju, akadēmiskās vides un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Aktivitātes (galvenās):

Komponente A

Konkurences padomes ekonomiskās analīzes un tirgu izpētes kapacitātes un vajadzību novērtēšana; izmērāmu indikatoru sistēmas izstrāde konkurences politikas rezultātu novērtēšanai Latvijā.

Komponente B

Praktisks atbalsts un konsultācijas konkurences iestādes pielietoto praktisko un teorētisko metožu uzlabošanai, lai izvēlētos un analizētu ekonomikas sektorus un konkrētos tirgus konkurences politikas rezultātu Latvijā ilgtermiņa izvērtēšanas sistēmas izstrādei, ietverot arī apmācības un konsultācijas šādas analīzes praktiskajās un teorētiskajās metodēs, pārskata sniegšanu par šajā analīzē izmantoto labāko pieredzi un modernajām metodēm, kā arī pilotprojekta plānošana un īstenošana par konkurences situāciju dažādos (izvēlētos) Latvijas nacionālās ekonomikas sektoros (nozarēs) sadarbībā ar Konkurences padomes ekspertiem.

Komponente C

Parauga metodoloģijas un vadlīniju/rekomendāciju izstrāde noteiktu ekonomikas sektoru un konkrēto tirgu uzraudzībai, monitoringam un analīzei (teorētiskie un praktiskie aspekti) kā arī rekomendāciju izstrāde analītisko aktivitāšu un iekšējo analītiskās informācijas aprites un piemērošanas procedūru institucionālajam un informatīvajam nodrošinājumam Konkurences padomē.

Komponente D

Sadarbības turpmāka uzlabošana starp konkurences iestādi un publiskajām, privātajām un nevalstiskajām organizācijām (ietverot uzņēmēju un patērētāju NVO, masu saziņas līdzekļus, komersantus, profesionālās asociācijas u.c.) un sadarbības nostiprināšana ar zinātniskās pētniecības un akadēmiskajām mācību iestādēm kā nozaru un tirgu analīzes instruments, ietverot kopīgu semināru/konferenču rīkošanu nozaru un tirgu analīzes jautājumos.

Izlietotais finansējums:

Ārvalstu (ES) finansējums – 119 574,04 EUR

Nacionālais līdzfinansējums– 16 683,75 EUR