Ja plānojat vērsties iestādē ar iesniegumu


Iesniegums jāveido pēc iespējas precīzāk, norādot uz informāciju, kas varētu būt būtiska problēmas identificēšanai un liecināt par konkurences tiesību pārkāpumu, tajā skaitā:  

 • Kas ir pārkāpējs

Jānorāda uzņēmuma (vai vairāku uzņēmumu) nosaukums un, ja iespējams, reģistrācijas numurs.

 • Kas pierāda to, ka noticis pārkāpums

Varat minēt visus faktus, kas Jums liekas svarīgi. Ja tas iespējams, iesniegumam vēlams, pievienot līgumu vai vēstuļu kopijas, e-pasta sarakstes izdrukas, cenu un citu līguma nosacījumu piedāvājumus, tirgus analīzes datus un jebkurus citus dokumentus, kas satur liecības par pārkāpumu vai pierādījumus par saikni starp prettiesiskām darbībām un uzņēmuma nodarītajiem zaudējumiem. Pievienotās dokumentu kopijas/izdrukas ir jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (skat. 07.09.2018. MK noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 4.nodaļu). 

 • Kuras likuma normas ir pārkāptas

Konkurences padome izskata Konkurences likuma 11.panta (aizliegtas vienošanās) un 13.panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums), kā arī 15.panta (apvienošanās, kas nav paziņota Konkurences padomei) pārkāpumus, kā arī Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus. Ja ir grūti noteikt, kurš no minētajiem pantiem ticis pārkāpts, Konkurences padome, izvērtējot iesniegumā aprakstīto situāciju, pati identificēs likuma normu, kura varētu būt pārkāpta, bet tam nepieciešams pietiekami detalizēts situācijas apraksts, kas ļauj izprast iespējamā pārkāpuma būtību.

 • Fakti, kas liecina, ka esat ieinteresēta persona pārkāpuma novēršanā

Iesniegumā jānorāda, vai un kādā veidā esat cietis no pārkāpēja darbībām.

 • Kādas darbības līdz šim veiktas

Iesniegumā jānorāda vai un ko Jūs darījāt, lai izbeigtu pārkāpumu pirms vēršanas Konkurences padomē. Šī informācija iestādei nepieciešama, lai pilnvērtīgāk izprastu situāciju. Objektīvi ne vienmēr ir iespējams, kā arī ne vienmēr ir lietderīgi bez vēršanās Konkurences padomē darīt vēl kaut ko, lai novērstu pārkāpumu. Piemēram, ja Jums ir aizdomas par karteļa vienošanos, par savām aizdomām nevajadzētu ziņot nedz iespējamajiem pārkāpējiem, nedz masu medijiem, jo pretējā gadījumā pārkāpēji pēc šādas informācijas saņemšanas varēs iznīcināt pierādījumus, kas liecina par pārkāpumu, un Konkurences padomei nebūs iespējas to pierādīt.


Kā noformēt iesniegumu

 • Iesniegumu adresē Konkurences padomei, norāda iesnieguma datumu
 • Ietver informāciju par iesniedzēju:
  • Fiziskai personai jānorāda (1) vārds, uzvārds un (2) deklarētās dzīves vietas adrese
  • Juridiskai personai jānorāda (1) uzņēmuma nosaukums, (2)reģistrācijas numurs un (3) juridiskā adrese.
  • Vēlams norādīt arī kontakttālruni, lai nepieciešamības gadījumā Konkurences padome varētu pēc iespējas ātri iegūt nepieciešamo papildu informāciju
 • Iesniegums jāparaksta:
  • Fiziska persona paraksta iesniegumu pati
  • Juridiskas personas iesniegumu paraksta tās pārstāvis, kuram ir pārstāvības tiesības – valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, prokūrists utt. Citas personas ir tiesīgas parakstīt iesniegumu, ja tām ir attiecīgs pilnvarojums, kas pievienojams iesniegumam.
 • Ja iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, nepieciešams norādīt precīzi to informāciju, datus, skaitļus, pielikumus, aprēķinus u.c. informāciju, kuru nepieciešams paturēt slepenībā. Praktiski to visvienkāršāk izdarīt, konkrētos datus izceļot (pasvītrojot vai iekrāsojot) un iesnieguma beigās norādot, ka izceltā informācija ir ierobežotas pieejamības

Lietas ierosināšana

Ievērojot noteiktās prioritātes, iespējamā pārkāpuma ietekmi uz konkurenci un būtiskām sabiedrības interesēm, lietas par Konkurences likuma pārkāpumiem Konkurences padome ierosina pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Konkurences likuma 22.panta pirmo daļu. Šādā veidā Konkurences padomes resursi tiek izmantoti tikai sabiedrībai svarīgāko lietu izpētē un pārkāpuma novēršanā, kā arī tas ļauj efektīvāk veikt stratēģisko konkurences uzraudzības (prioritāšu) plānošanu.

Tajā pašā laikā, ja esat vērsušies Konkurences padomē ar iesniegumu vai izmantojuši ziņošanas iespējas tiešsaistē, Konkurences padomes pārstāvji Jums atbildēs vai nu sniedzot skaidrojumu, vai informējot par Konkurences padomes turpmāko rīcību konkrētā jautājuma ietvaros.

Aicinām noklausīties Konkurences padomes podkāstu par konkurenci: Ziņošana par pārkāpumiem
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #2: Ziņošana par pārkāpumiem

Trauksmes celšana

Aicinām celt trauksmi par publiskajā un privātajā sektorā novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu
Skatīt vairāk

Ziņot par pārkāpumu anonīmi

Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, bet nevēlaties atklāt savu identitāti, aicinām ziņot anonīmi
Skatīt vairāk

Iecietības programma

Aicinām ziņot par dalību kartelī, lai saņemtu atbrīvojumu no soda
Skatīt vairāk