Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi tirgus uzraudzību, kuras ietvaros pārbaudīja, kā naudas sodu nomaksu veic uzņēmumi, kas 2009. gadā tika sodīti par iesaistīšanos sadzīves elektropreču cenu kartelī. Uzraudzībā gūtās atziņas, kā arī saistītā tiesu prakse ļauj secināt, ka pārkāpēji nevar izvairīties no naudas soda nomaksas, likvidējoties un turpinot to pašu komercdarbību jaunu uzņēmumu veidolā.

Uzraudzības gaitas un secinājumu apraksts (.pdf)

Vairumā gadījumu pēc KP lēmuma stāšanās galīgā spēkā (parasti – pēc tiesvedības) uzņēmumi naudas sodu nomaksā. Ja uzņēmums tiek atzīts par maksātnespējīgu, KP piesaka kreditora prasījumu. Savukārt, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka uzņēmuma aktīvi nodoti citām juridiskām personām, lai izvairītos no naudas soda nomaksas, KP vēršas ar soda piedziņas prasību pret to uzņēmumu, kas šos aktīvus un saistības ir pārņēmis.

Tas jo īpaši jāņem vērā uzņēmumiem, kas plāno citu uzņēmumu iegādi. Pircēja pienākums ir pārbaudīt, vai pārņemamais uzņēmums nav bijis iesaistīts konkurences tiesību pārkāpumā. Pārņemot uzņēmumu vai tā aktīvus un pastāvot ekonomiskai un funkcionālai pēctecībai, pircējs var pārņemt arī pārdevēja saistības atbildēt par naudas soda nomaksu, kas uzlikts par Konkurences likuma pārkāpumu pārdevējam.

Tiecoties panākt uzņēmumiem piemēroto sodu nomaksu, šīs tirgus uzraudzības ietvaros KP pirmo reizi ir veikusi tik apjomīgu un gan juridiski, gan ekonomiski sarežģītu izpēti, izmantojot iestādei konkurences tiesībās paredzētās iespējas. Lai arī izpētes ietvaros iegūta būtiska informācija, KP secina, ka sodu izpildes uzraudzība ir ievērojams slogs iestādei, kuras pamatdarbība saistīta ar konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanu. Ar līdzīgām situācijām, kad uzņēmumi izvairās no naudas soda nomaksas, saskaras arī citas valsts pārvaldes iestādes Latvijā, tāpēc KP uzskata, ka ir nepieciešams rast valstisku – efektīvāku un vieglāk īstenojamu risinājumu naudas sodu piedziņai. Citu valstu prakse liecina, ka piemērojamie sodi konkurences lietās tiek nodrošināti ar garantiju un pārsūdzība tiesā neaptur naudas soda izpildi.