Jaunumi

Augstākā tiesa atzinusi par pamatotu Konkurences padomes (KP) vērtējumu par uzņēmumu apvienošanos gadījumos, kad viens mazumtirdzniecības uzņēmums turpmāk vēlas nomāt tirdzniecības telpas, kuras līdz šim nomājis cits mazumtirdzniecības uzņēmums. Lai šādas apvienošanās uzņēmējiem būtu vieglāk izprotamas, KP pilnveidojusi arī iestādes izstrādāto skaidrojumu, iekļaujot jaunākās tiesas atziņas.

2012. gada nogalē KP pieņēma lēmumu ar naudas sodu EUR 36 603,38 apmērā sodīt SIA „Palink” par nepaziņotu apvienošanos, kas izpaudās kā konkurējoša uzņēmuma aktīvu pārņemšana, atverot jaunu lielveikalu telpās, kuras līdz tam izmantoja SIA „Rimi Latvia”. Ar šī gada februārī pieņemtu lēmumu atteikt kasācijas tiesvedību Augstākā tiesa atzina KP 2012. gada lēmumu par pareizu un pamatotu, savukārt uzņēmums tam piemēroto naudas sodu jau ir iemaksājis valsts budžetā.

Gadījumi, kad tirdzniecības vietā līdzšinējo mazumtirdzniecības tīkla veikalu nomaina cits mazumtirdzniecības tīkls, kurš piedāvā tādu pašu vai līdzīgu sortimentu, saskaņā ar Konkurences likumu ir uzskatāmi par uzņēmumu apvienošanos. Proti, šāda darījuma rezultātā mazumtirgotājs iegūst nomas tiesības uz konkrēto tirdzniecības vietu, kas līdz šim bija cita tīkla aktīvi, un tādējādi palielina savu tirgus daļu. Ņemot vērā, piemēram, patērētāju pieradumu un iepirkšanās tradīcijas, šāda aktīvu pārdale var ietekmēt koncentrāciju tirgū un radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci.

Līdzīgi, kā tas ir ar jebkuru lielu apvienošanos, arī telpu nomas gadījumā uzņēmumiem nepieciešama KP atļauja.

Saskaņā ar tiesas lēmumu KP ir papildinājusi un pilnveidojusi līdzšinējo skaidrojumu par telpas nomnieku maiņu kā uzņēmumu apvienošanos. Dokumentā KP skaidro, kā un kādos gadījumos uzņēmumiem jāvēršas pēc atļaujas iestādē, kādu informāciju nepieciešams iesniegt un kāda ir iesaistīto pušu atbildība. 

Skaidrojums par telpu nomu kā apvienošanās darījumu