Apvienošanās Jaunumi

14. jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “AB CITY” iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS “Olainfarm”. Vienlaikus, lai novērstu iespējamos riskus konkurencei un apvienošanās negatīvās sekas farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības tirgū, apvienošanās atļauta ar saistošajiem noteikumiem, kas paredz SIA “LATVIJAS APTIEKA” kapitāldaļu atsavināšanu ar AS “AB CITY” un ar to saistītajām personām nesaistītai trešajai personai.

AS “AB CITY” ir AS “Repharm” mātes kompānija, un tās uzņēmumu grupas darbība saistīta ar farmaceitisko izstrādājumu un medikamentu ražošanu un tirdzniecību, kosmētikas preču ražošanu un tirdzniecību, uztura bagātinātāju ražošanu un tirdzniecību, aptieku darbību, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanu, medicīnas preču un piederumu tirdzniecību, u.c. Savukārt AS “Olainfarm” darbība ir saistīta ar farmaceitisko izstrādājumu un medikamentu ražošanu un tirdzniecību, kosmētikas preču ražošanu un tirdzniecību, uztura bagātinātāju ražošanu un tirdzniecību, aptieku darbību, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, medicīnas preču un piederumu tirdzniecību, u.c. Latvijas teritorijā darbojas vairāki AS “Olainfarm” saistītie uzņēmumi, no kuriem nozīmīgākie ir SIA “Latvijas Aptieka”, SIA “Klīnika DiaMed”, SIA “SILVANOLS”, SIA “OlainMed” u.c.

Apvienošanās rezultātā ietekmētie tirgi

KP pārbaudīja apvienošanās ietekmi šādos tirgos:

  • farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības tirgū;
  • laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū;
  • veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu tirgū;
  • uztura bagātinātāju ražošanas un vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības tirgū;
  • kosmētikas līdzekļu ražošanas un vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības tirgū.

KP konstatēja, ka minētajos tirgos Latvijā sagaidāms AS “AB CITY” tirgus daļu pieaugums no 1 līdz 5 %, kas nav pietiekami nozīmīgs, lai ļautu tirgus dalībniekam nostiprināt dominējošo stāvokli. Tādējādi KP secināja, ka apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence, neizveidojot vai nenostiprinot apvienotā tirgus dalībnieka dominējošo stāvokli nevienā no minētajiem ietekmētajiem tirgiem.

Savukārt attiecībā uz medikamentu (zāļu) ražošanas tirgu Latvijā KP konstatēja, ka veidojas augsta tirgus koncentrācija starp Latvijas zāļu ražotājiem – apvienošanās dalībniekiem un AS “Grindeks” un tā meitas kompāniju AS “KALCEKS”. Vienlaikus, ņemot vērā, ka lielākais Latvijas zāļu ražotājs pēc apgrozījuma ir AS “Grindeks” un tā meitas kompānija AS “KALCEKS”, kā arī ārzemju zāļu ražotāju izplatīto medikamentu (zāļu) pieejamību Latvijā, kuru apgrozījums Latvijas tirgū ir 95 % no visiem pieejamajiem medikamentiem (zālēm) Latvijā, KP secināja apvienošanās neradīs būtiskus riskus konkurencei šajā tirgū. Turklāt KP arī secināja, ka apvienošanās dalībnieku medikamentu (zāļu) ražošanas uzņēmumi nav tieši savstarpējie konkurenti, jo tie neražo medikamentus (zāles), kas ietilpst vienā anatomiski terapeitiski ķīmisko (ATĶ) medikamentu sistēmas grupas trešajā līmenī, kā arī to, ka normatīvie akti ierobežo apvienošanās dalībnieka iespējas norobežot konkurentus. Tā rezultātā netiks būtiski ietekmēta konkurences struktūra vai ierobežota konkurence vertikāli ietekmētajos medikamentu (zāļu) ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgos.

SIA “LATVIJAS APTIEKA” kapitāldaļu atsavināšana

Vēl apvienošanās ziņojuma atbilstības Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr. 800 “Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos” prasībām pārbaudes posmā KP konstatēja iespējamo problemātiku farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgū. KP secināja, ka potenciālā konkurence piedāvājuma pusē šajā tirgū atsevišķās administratīvās teritorijās, piemēram, lielākajās pilsētās, Rīgā, Daugavpilī, Ogrē, Tukumā, Liepājā, Daugavpilī u.c., ir būtiski ierobežota vai tādas nav. Jau šobrīd Latvijā ir izveidojusies situācija, ka viena uzņēmuma vairākas aptiekas mēdz koncentrēties konkrētos apdzīvotu vietu punktos, un atsevišķās apdzīvotās vietās būtisks skaits vai pat 100 % aptieku pieder vienam tirgus dalībniekam. Minētais tai skaitā attiecas arī uz AS “AB CITY” grupas uzņēmumu kontrolēto aptieku tīklu - AS “Sentor Farm Aptiekas”, kas sabiedrībā plašāk zināms kā Mēness aptiekas.

Konsultāciju ietvaros KP un apvienošanās dalībnieki šo situāciju pārrunāja, kā rezultātā KP 14.02.2022. saņēma informāciju, ka AS “Olainfarm” apņemas atsavināt visas tai piederošās SIA “LATVIJAS APTIEKA” kapitāla daļas personai vai personām, kurās AS “AB CITY” pati vai ar to saistītas personas un saistītās sabiedrības neīsteno izšķirošu ietekmi.

Izvērtējot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, KP konstatēja, ka apvienošanās dalībnieku apņemšanās skaidri izslēdz šaubas par apvienošanās negatīvo ietekmi uz konkurenci farmaceitisko izstrādājumu specializētajos veikalos (aptiekās) mazumtirdzniecības tirgos,ja apvienošanās dalībnieki atsavina visas SIA “LATVIJAS APTIEKA” kapitāldaļas kopā ar visiem SIA “LATVIJAS APTIEKA” aktīviem.

Saistošie noteikumi paredz, ka līdz brīdim, kad būs atsavinātas visas SIA “LATVIJAS APTIEKA” kapitāldaļas kopā ar visiem SIA “LATVIJAS APTIEKA” aktīviem, tirgus dalībniekiem jānodrošina, ka AS “AB CITY” un ar sabiedrību saistītās personas neietekmē SIA “LATVIJAS APTIEKA” saimniecisko darbību, kā arī starp AS “AB CITY” vai starp tās saistītajām personām un SIA “LATVIJAS APTIEKA” nenotiek informācijas apmaiņa par cenām, saimnieciskās darbības plāniem un citu komerciāli sensitīvu informāciju, izņemot, ja tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.

Ar saistošajos noteikumos noteikto SIA “LATVIJAS APTIEKA” nodošanu ar AS “AB CITY” un ar to saistīto personu nesaistītas trešās personas kontrolē faktiski tiks novērsta apvienošanās ietekme uz farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgu.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.