Jaunumi

Šā gada 13. un 14.maijā Rīgā norisinās Eiropas Konkurences tīkla karteļu izmeklēšanas darba grupas tikšanās. Tās ietvaros vairāk nekā 50 speciālisti no ES konkurences iestādēm pārrunās ar aizliegtu vienošanos izmeklēšanas un pierādīšanas problemātiku saistītus jautājumus.

Eiropas konkurences tīkls (ECN) apvieno Eiropas savienības dalībvalstu konkurences uzraudzības iestādes, un tā mērķis ir veicināt sadarbību un diskusijas par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta (aizliegtas vienošanās) un 102. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) piemērošanu. ECN darba grupu ietvaros dažādu nozaru eksperti diskutē par pastāvošajām konkurences problēmām un meklē vienotu pieeju to risināšanai. Darba grupu tikšanās ļauj dažādu valstu konkurences uzraugiem apkopot labāko praksi un pārņemt veiksmīgākos risinājumus.

Karteļu izmeklēšanas darba grupas tikšanos Rīgā organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas Konkurences padomi. Kvalitatīva sadarbība ECN ietvaros, izmantojot pieredzes un informācijas apmaiņas iespējas, ir viena no Latvijas Konkurences padomes prioritātēm. Sadarbība ļauj Konkurences padomei laikus iegūt informāciju par citās valstīs konstatētiem konkurences riskiem, kas var būt aktuāli arī Latvijā, līdzdarboties ES normatīvo aktu un vadlīniju izstrādē, piedalīties kopīgās tirgus uzraudzībās un lietu izmeklēšanas aktivitātēs.

Vienlaikus Latvijas Konkurences padomes pieredze, izmeklējot uzņēmumu aizliegtas vienošanās Latvijā, ir būtiska arī citām ES dalībvalstīm. Tā Latvijā darbam ar aizliegtām vienošanām izveidota īpaša struktūrvienība, kas ļauj koncentrēt iestādes zināšanas un resursus tieši darbam ar smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tāpat Latvijā līdz šim ir izvērtētas pārkāpumu lietas tirgos, kas šobrīd aktuāli arī citur Eiropā. Starp tādiem minami gan degvielas mazumtirdzniecība, gan starpbanku maksājumi, gan karteļi starp publisko iepirkumu dalībniekiem.