Jaunumi

Lai paaugstinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) nule publiskotajā ziņojumā par Latvijas ekonomiku rekomendē stiprināt Konkurences padomes (KP) neatkarību un konkurences politikas īstenošanu, nodrošinot lielāku finansiālo un administratīvo autonomiju.

KP neatkarīga darbība Latvijā ir īpaši svarīga, jo valstī ir daudz uzņēmumu, kuru īpašnieks ir valsts vai pašvaldība. Lai nodrošinātu, ka šie nereti lielie un ietekmīgie uzņēmumi darbojas atbilstoši godīgas konkurences principiem, ir svarīgi, lai konkurences uzraudzības iestādes darbu un pieņemtos lēmumus nevar ietekmēt šo uzņēmumu īpašnieks – valsts vai pašvaldība.

Spēcīgu konkurences politiku OECD min kā vienu no pamata risinājumiem, lai uzlabotu Latvijas salīdzinoši zemos inovāciju un produktivitātes rādītājus. Spēcīga un vienlīdzīga konkurence motivē uzņēmumus strādāt efektīvāk un meklēt jaunus risinājumus, tādējādi ceļot kopējo tautsaimniecības konkurētspēju. Attiecīgi valstij ir nepieciešami spēcīgi un neatkarīgi konkurences uzraugi, kas spēj ne vien novērst konkurences tiesību pārkāpumus uzņēmumu starpā, bet arī novērst nepamatotus uzņēmējdarbības ierobežojumus, kas tiek iestrādāti normatīvajos aktos, kā arī nepieļaut negodīgu konkurences priekšrocību došanu publiskā kapitāla uzņēmumiem.

Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama: „OECD skaidri parāda cēloņsakarības, kuras apzinoties ir iespējams veidot tālredzīgu ekonomikas politiku. Konkurences uzraudzība nav nepieciešama konkurences pēc. Konkurences politika ir rīks, kas izgrūž no komforta zonas – jo īpaši tas attiecas uz valsts un pašvaldību uzņēmumiem – un tādējādi palīdz veidot produktīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu ekonomiku.”

Ar OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju iepazīties OECD interneta vietnē: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-latvia.htm Tajā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, galveno reformu īstenošanas process, Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi un sniegtas rekomendācijas. Saskaņā ar OECD praksi šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados.