Jaunumi

Šī gada 25.aprīlī Konkurences padomē (KP) norisinājās Juristu forums – diskusija starp Konkurences padomes speciālistiem un advokātu biroju pārstāvjiem, kas specializējas konkurences tiesību jautājumos. Foruma ietvaros tika pārrunāta aktuālā konkurences tiesību problemātika, konkurences uzraugu un advokātu pieredze, kā arī meklēti risinājumi turpmākai efektīvai darbībai.

Atklājot pasākumu, KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama uzsvēra: „Šāda diskusija un pieredzes apmaiņa ir svarīga, lai labāk saprastu, kā notiek darbs abās pusēs – gan uzņēmēju pārstāvju, gan konkurences uzraugu. Tā ļauj noķert un izlabot nepilnības, kas citādi nepamanītas apgrūtinātu efektīvu tiesību piemērošanu.”

Kā pirmā Juristu forumā tika aplūkota tēma par advokāta un klienta sarakstes aizsardzību. Izmeklējot pārkāpumu lietas, Konkurences padomes darbiniekiem nav tiesību iepazīties un lietā kā pierādījumus izmantot saraksti starp uzņēmumu un tā advokātu. Forumā tika aplūkota dažādā Eiropas Savienības dalībvalstu prakse, īstenojot šīs uzņēmumu tiesības. Tāpat KP pārstāvji, atbildot uz klātesošo advokātu jautājumiem, stāstīja par kārtību, kādā šīs tiesības tiek īstenotas KP un kāda ir iestādes līdzšinējā prakse. Šobrīd advokātu un klientu sarakstes aizsardzību nodrošina īpaša KP amatpersona – darbinieks, kas nav iesaistīts nedz pārkāpumu izmeklēšanā, nedz lēmumu pieņemšanā.

Otrās tēmas ietvaros, pārrunājot lietas izskatīšanas taisnīgumu un uzņēmuma tiesības tikt uzklausītam, tika pausts viedoklis, ka uzņēmumi vēlētos saņemt vairāk informācijas izmeklēšanas gaitā, kā arī plašākas tiesības tikt uzklausītiem klātienē. Savukārt KP pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar mutvārdu uzklausīšanas procedūru, ko šobrīd iestāde uzsākusi izmantot pārkāpumu lietu izskatīšanas gaitā, lai dotu iespēju lietā iesaistītajiem uzņēmumiem paust viedokli par KP argumentiem.

Trešā tēma tika veltīta apvienošanās ziņojumu sagatavošanai – tika pārrunāts, kādu informāciju uzņēmumiem būtu vēlams iekļaut apvienošanās ziņojumus, lai konkurences uzraugi tos varētu izskatīt pēc iespējas ātri. Savukārt klātesošie advokāti pastāstīja par to, kādu informāciju un skaidrojumus vēlētos saņemt no KP, lai uzņēmumiem apvienošanās ziņojuma sagatavošanu padarītu vieglāku. Šobrīd informācija, kas ieļaujama apvienošanās ziņojumā, definēta īpašos Ministru kabineta noteikumos, tomēr ne vienmēr uzņēmumi izmanto iespējas sniegt plašāku informāciju, kas apvienošanās izvērtēšanu padarītu vieglāku un tāpēc ātrāku. Tāpat vairāk varētu tikt izmantota iespēja saņemt KP konsultāciju pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas. Diskusijas laikā apkopotās idejas KP izmantos īpašu, uzņēmumiem paredzētu vadlīniju izstrādē.

Pirmo reizi Juristu forums iestādē tika organizēts 2013. gada nogalē. Pasākuma veiksmīgā norise, saturiski piepildītās nozares profesionāļu diskusijas un izvirzītās idejas ļāva secināt, ka šādus forumus nepieciešams organizēt atkārtoti un regulāri.