Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir apkopojusi teorētiskus piemērus un praktiskus ieteikumus par atļautu un neatļautu saziņu asociāciju ietvaros, tādējādi veicinot uzņēmēju izprati par konkurences tiesībām un pasargājot tos no neapzinātu aizliegtu vienošanos īstenošanas riska.

Aizvadītajā gadā KP pieņēma lēmumu sodīt trīs asociācijas par aizliegtām vienošanām, kas norāda uz tendenci uzņēmumiem izmantot asociācijas kā platformas konkurences deformēšanai. Lai asociāciju ietvaros novērstu karteļu riskus nepietiekamo konkurences tiesību zināšanu dēļ, kā arī atturētu uzņēmējus no mērķtiecīgas aizliegtu vienošanos īstenošanas un pasargātu no sankcijām par konkurences tiesību pārkāpšanu, KP ir izstrādājusi vadlīnijas par to, kādas darbības asociācijās ir pieļaujamas un kādas ir pretrunā ar Konkurences likumu.

KP vadlīnijās norāda, ka ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem un attīstību. Tajā pašā laikā ir aizliegta sensitīvas informācijas apkopošana un izpaušana par jautājumiem, kas ietekmē katra uzņēmuma konkurētspēju, piemēram, noteikumi par cenu veidošanu, plānotās dalības publiskajos iepirkumos, piedāvājuma izstrāde utt.

KP atgādina, ka nozares problēmu sakārtošana, piemēram, ēnu ekonomikas apkarošana, nevar kalpot kā arguments un attaisnojums aizliegtām vienošanām asociācijas ietvaros. Uz asociācijām un to biedriem, tāpat kā uz ikvienu tirgus dalībnieku, ir attiecināms Konkurences likums, kā arī piemērojamas sankcijas par tā pārkāpšanu.

Lai asociāciju biedrus pasargātu no iespējamas iesaistes aizliegtās vienošanās, KP aicina uzņēmējus īstenot zelta uzvedības principus. Tā, piemēram, iestāde aicina uzņēmējus pirms asociācijas biedru sanāksmēm vienmēr pārliecināties par skaidru darba kārtību un atturēties no tādu jautājumu apspriešanas, kas var būt pretrunā ar konkurences tiesībām. Gadījumos, kad asociāciju biedri sāk apspriest šādus jautājumus, uzņēmuma pārstāvjiem ir publiski jādistancējas vai aktīvi jānorobežojas, jo pat pasīva iesaiste šādās situācijās var tikt uzskatīta par iesaisti kartelī.

KP aicina asociācijas un to biedrus arī turpmāk neskaidro jautājumu gadījumā pirmām kārtām vērsties iestādē, lai izvairītos no neapzinātas konkurences kropļošanas un iespējamām sankcijām par šādām darbībām.

KP lūdz asociācijas līdz š.g. 19. jūlijam iesniegt priekšlikumus par vadlīnijās nepieciešamajiem grozījumiem vai papildinājumiem.

KP vadlīnijas asociācijām