Jaunumi

6. oktobrī Konkurences padome (KP) lēma atļaut UAB Bite Lietuva iegādāties MTG Broadcasting AB grupas sabiedrības Latvijā. Apvienošanās darījumam KP piemērojusi vairākus saistošos noteikumus, lai novērstu iespējamu kaitējumu konkurencei televīzijas programmu vairumtirdzniecības tirgū un reklāmas izvietošanas tirgū televīzijā.

Atbilstoši apvienošanās ziņojumam UAB Bite Lietuva plāno iegūt vienpersonisku kontroli pār visām MTG Broadcasting AB grupas sabiedrībām Latvijā – SIA “TV3 LATVIA”, AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, VIASAT AS Latvijas filiāle, SIA “Star FM” un SIA “Smart AD”. Kā darījumā ietekmētos tirgus KP izvērtēja divus: televīzijas programmu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā un reklāmas izvietošanas tirgu televīzijā Latvijā.

UAB Bite Lietuva nepiedāvā televīzijas programmu mazumtirdzniecību, taču ir publiski paziņojusi par vēlmi nākotnē to darīt. KP paredz, ka tādējādi uzņēmums kā potenciālais televīzijas programmu mazumtirgotājs un MTG Broadcasting AB kā televīzijas programmu vairumtirgotājs potenciāli veidotu vertikālas sadarbības attiecības, kas varētu radīt riskus  pārējiem televīzijas programmu mazumtirgotājiem iegādāties MTG Broadcasting AB programmas uz līdzvērtīgiem nosacījumiem. Savukārt, ņemot vērā MTG Broadcasting AB būtisko ietekmi reklāmas izvietošanā, KP saredz iespējamus ierobežojumus UAB Bite Lietuva konkurentiem piekļūt šim tirgum.

Pamatojoties uz identificētajām problēmām, KP secināja, ka apvienošanās var būtiski samazināt konkurenci atsevišķos tirgos. Lai novērstu paredzamo kaitējumu konkurencei, UAB Bite Lietuva piedāvāja saistošos noteikumus, kurus KP atzinusi par pietiekami efektīviem. Šie nosacījumi paredz:

Lai novērstu risku, ka apvienotais tirgus dalībnieks citiem uzņēmumiem ierobežo piekļuvi televīzijas programmu vairumtirdzniecības tirgum, tam uz nediskriminējošiem noteikumiem ir jāizplata sev piederošās televīzijas programmas visiem tirgus dalībniekiem. Tāpat uzņēmumam ir jānodrošina iespēja savā tīmekļa vietnē ikvienam iepazīties ar piemēroto aktuālo retranslēšanas tiesību piešķiršanas kārtību, tajā skaitā dažādos tehnoloģiskajos risinājumos, kā arī atlaižu piemērošanas principiem, padarot to skaidru un saprotamu visiem tirgus dalībniekiem. Apvienotais uzņēmums arī turpmāk nedrīkstēs sasaistīt televīzijas programmu grupu TV3, 3+, TV6 ar televīzijas programmu grupu LNT un Kanāls2 pārdošanai citiem tirgus dalībniekiem to tālākai izplatīšanai skatītājiem. Tādējādi konkurējošajiem uzņēmumiem tiks nodrošināta iespēja iegādāties arī atsevišķu televīzijas programmu retranslēšanas tiesības, nevis visu MTG Broadcasting AB televīzijas programmu kopumu. Jāuzsver, ka šis nosacījums MTG Broadcasting AB tika paredzēts jau 2012. gadā, kad tas iegādājās AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija”. Ja minētās programmas tiek piedāvātas sasaistītā veidā vienas grupas ietvaros, tad atlaide programmu grupu piedāvājumam nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējās cenas par attiecīgās grupas programmām, iegādājoties tās atsevišķi. Lai novērstu konkurences ierobežošanu reklāmas izvietošanas televīzijā tirgū, piemēram, liedzot iespēju UAB Bite Lietuva konkurentiem izvietot reklāmu MTG Broadcasting AB programmās, apvienotajam uzņēmumam ir jānodrošina iespēja izvietot reklāmas klipus programmās uz nediskriminējošiem nosacījumiem visiem tirgus dalībniekiem. Uzņēmumam savā tīmekļa vietnē līdz š.g. 30. novembrim jāpublicē kārtība un kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek piedāvāta iespēja izvietot šāda veida reklāmu. Tāpat, lai novērstu UAB Bite Lietuva reklāmas izvietošanas procesā iegūtās konkurentu komercinformācijas izmantošanas risku, jaunajam tirgus dalībniekam ir pienākums šo iegūto informāciju izmantot tikai tam paredzētajam mērķim, proti, reklāmas izvietošanai. Ņemot vērā, ka UAB Bite Lietuva pieder kapitāldaļas SIA “Baltcom”, jaunajam tirgus dalībniekam, kopš lēmuma stāšanās spēkā, ir jānodrošina, ka ne tā pārstāvji, ne ar to saistīto uzņēmumu pārstāvji nepiedalās SIA “Baltcom” pārvaldes institūcijās un neiesaistās stratēģisku, taktisku un operacionālu lēmumu pieņemšanā, kas saistīts ar SIA “Baltcom” darbību. Tādā veidā tiks novērsts risks, ka jaunais uzņēmums pārkāps pieļaujamās sadarbības robežas ar SIA “Baltcom” vai veiks neatļautu informācijas apmaiņu, kas var veicināt abu uzņēmumu darbību neatļautu saskaņošanu.

2012. gadā, kad KP lēma par MTG Broadcasting AB un AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” apvienošanos, KP paredzēja sev tiesības līdz šī gada beigām tirgus nelabvēlīgu izmaiņu gadījumā likt apvienošanās dalībniekiem veikt strukturālās izmaiņas un atsavināt daļu no tiem piederošajiem aktīviem. Izvērtējot situāciju tirgū, KP šī gada 6. oktobrī lēma nepiemērot nosacījumu MTG Broadcasting AB atsavināt noteiktus aktīvus.