Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir apkopojusi 2015.gada darbības rezultātus, kā arī pirmo reizi iestādes darbības laikā aprēķinājusi novērstā un nepieļautā kaitējuma finansiālo ietekmi. Aprēķins rāda, ka, vērtējot trīs gadu periodā, KP darbs ik gadu sabiedrībai devis ieguvumu vidēji 51 miljona eiro apmērā. Tādējādi katrs KP darbības finansēšanai atvēlētais viens eiro no valsts budžeta rada sabiedrības ieguvumu aptuveni 52 eiro apmērā.

Sabiedrības ieguvumu aprēķināšanai KP īpaši Latvijas apstākļiem pielāgoja starptautiski atzītu metodoloģiju, kuru izstrādājusi OECD, kā arī izmanto Lielbritānijas, ASV u.c.  pasaulē profesionāli augsti vērtētas konkurences uzraudzības iestādes. Aprēķina pamatā ir pieņēmums, ka jebkuri iespējamie zaudējumi, kas patērētājiem netiek nodarīti, jo konkurences iestāde nepieļauj vai novērš konkrētus pārkāpumus, ir sabiedrības ieguvums. Zaudējumi patērētājiem rodas, jo pārkāpuma rezultātā tiek ierobežota konkurence un nepamatoti pieaug cenas.

Sabiedrības ieguvuma aprēķinā netika ierēķināti KP piemērotie naudas sodi, jo to primārais mērķis ir prevencija un pārkāpuma nodarītā kaitējuma mazināšana.

Lai aprēķinātu radīto ieguvumu, tika apzināti iestādes pieņemtie lēmumi 2013.-2015.gadā, noteikts pārkāpuma veidam raksturīgais cenu sadārdzinājums, iespējamais ilgums bez KP iejaukšanās un tirgus segmenta lielums jeb būtiskums patērētājiem.

KP priekšsēdētāja S.Ābrama: “KP kā valsts pārvaldes iestāde par savu darbu tieši atbild Latvijas sabiedrībai. Vairākus gadus esam meklējuši veidu, kā novērtēt sabiedrības finansiālo ieguvumu no konkurences politikas īstenošanas. Tagad ar šo aprēķinu sniedzam kvantitatīvu novērtējumu gan KP darbībai kopumā, gan tās darbības finansēšanai atvēlēto budžeta līdzekļu izlietojuma lietderībai.”

Sabiedrības ieguvuma aprēķins un metodoloģija