Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi iestādes 2014. gada publisko pārskatu. Tajā iekļauta informācija par aizvadītā gada aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem konkurences uzraudzības jomā, kā arī apkopti dati par iestādes darbības rezultātiem un pārvaldību. Vienlaikus publiskajā pārskatā iespējams iepazīties ar KP 2015. gada darbības prioritātēm.

2014. gadā KP pieņēma kopumā 38 lēmumus, no kuriem deviņos gadījumos konstatēja Konkurences likuma pārkāpumu. Par kaitējuma nodarīšanu konkurencei 17 uzņēmumiem tika piemērots naudas sods 8 055 874,49 eiro apmērā.

Visi pērn KP konstatētie pārkāpumi bijuši smagākie konkurences tiesību pārkāpumi. Septiņos gadījumos uzņēmumi aizliegti vienojušies, kamēr divos gadījumos – ļaunprātīgi izmantojuši dominējošo stāvokli.

Kā ievērojamākais aizvadītā gada pārkāpums ir vismaz piecus gadus ilgstošā karteļa vienošanās starp sešiem jaunu Volkswagen automašīnu oficiālajiem dīleriem un importētāju, kur uzņēmumiem tika piemēroti sodi kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā. Tāpat pērn novērota tendence, kad uzņēmumi izmanto asociācijas kā platformu, lai īstenotu aizliegtas vienošanās. Par šādu konkurences tiesību pārkāpumu sodītas trīs asociācijas.

2014. gadā pirmo reizi Latvijas konkurences tiesību vēsturē KP bija iespēja atklāt aizliegtas vienošanās pēc iecietības programmas ziņojumu saņemšanas. Tā pērn tika pieņemti divi lēmumi, ar kuriem sodīja uzņēmumus par aizliegtu vienošanos pēc tam, kad viens no šo karteļa dalībniekiem bija vērsies iestādē ar pieteikumu iecietības programmai. Abos gadījumos ziņojuma iesniedzējs tika atbrīvots no soda naudas.

Tikmēr dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana izpaudusies kā konkurējošo uzņēmumu diskriminēšana, nodrošinot sev vai savam meitasuzņēmumam ievērojami zemākus tarifus, kā arī kavējot konkurentu darbību valsts organizētos iepirkumos. Lai šāda veida iespējamos pārkāpumus novērstu pēc iespējas ātri un resursu ietilpīgi, KP uzņēmumu sarunās iesaistījās kā mediators, savukārt trīs gadījumos izteica brīdinājumus, oficiālu pārkāpuma lieta neierosinot.

Tiesvedība 2014. gadā tika izbeigta desmit lietās, un visās stājās spēkā KP lemtais. Kā viens no būtiskākajiem pērn pieņemtajiem tiesas spriedumiem minams Augstākās tiesas spriedums, pēc kura stājās spēkā un vairs nav pārsūdzams KP lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt 22 Latvijas komercbankas.

KP pērn noslēdza uzraudzības 13 dažādos tirgos, kas iestādei ļāva iegūt padziļinātu izpratni par tirgus attīstību un raksturīgajām īpatnībām, apzināt iespējamos likuma pārkāpumus, kā arī atbildīgajām institūcijām sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu konkurences situāciju. Noslēdzoties 2014. gadam, izpētē kopumā bija 21 tirgus uzraudzība vai monitorings.

Aizvadītajā gadā KP aktīvi līdzdarbojas starptautiskās organizācijās un tīklos, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), kur norisinājās gala ziņojuma par konkurences politikas piemērošanas praksi un regulējumu Latvijā izskatīšanā jeb Latvijas eksaminācijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „2014. gada decembrī tas rezultējās ar iestādes spilgto sniegumu OECD eksaminācijā, no pasaules vadošajiem konkurences ekspertiem saņemot apliecinājumu iestādes augstajai profesionalitātei un entuziasmam. Tas stiprinājis pārliecību, ka Latvijā konkurences aizsardzība atbilst starptautiskajiem OECD standartiem.”

Savukārt šogad, 2015. gadā, KP kā galveno prioritāti izvirzījusi konkurences tiesību smagāko pārkāpumu – aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – apkarošanu, lai konkurences vide būtu godīga un vienlīdzīga visiem uzņēmumiem. Tāpat KP turpinās stiprināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskajiem birojiem, uzņēmumu asociācijām un mācību iestādēm, lai veicinātu izpratni par konkurences tiesībām un to ievērošanu, kā arī turpinās darbu pie iestādes darba efektivizēšanas, personāla profesionālās attīstīšanas un starptautiskās darbības stiprināšanas.

2014. gada publiskais pārskats