Jaunumi

Šī gada sākumā Konkurences padome (KP) apstiprināja iestādes Lietu prioritizācijas stratēģiju. Tās mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizsardzību, iestādes darbību primāri vēršot uz tādu konkurences pārkāpumu atklāšanu, kas ir patiesi nozīmīgi sabiedrībai.

Darbojoties ierobežotu resursu apstākļos, ir būtiski tos izmantot efektīvi – tā, lai novērstu konkurences tiesību pārkāpumus, kas skar lielākās sabiedrības daļas intereses un var ietekmēt plašu tirgus dalībnieku loku. Lai to panāktu, KP ir izstrādājusi Lietu prioritizācijas stratēģiju, kurā definēti kritēriji, pēc kuriem turpmāk tiks vērtēta pārkāpuma lietu ierosināšanas pamatotība un apsvērtas iespējas konkurences tiesību pārkāpumus risināt ar piemērotākajām un rezultatīvākajām metodēm.

Lietu prioritizēšana konkurences jautājumu risināšanā iestādei ļaus izvēlēties piemērotāko rīcību. To noteiks konkrētā jautājuma būtiskums konkurences politikā, iespējamība konstatēt pārkāpumu, iespēja iestādei atrisināt problēmu ar citiem mazāk resursietilpīgiem instrumentiem, piemēram, mediāciju un brīdinājumiem, kā arī vērtējums, vai konkrētā jautājuma atrisināšanā KP ir piemērotākā institūcija.

Tāpat pārkāpuma lietas tiks prioritizētas, izvērtējot pārkāpuma smagumu. Tā pārkāpumi, kas īstenoti kā aizliegta vienošanās vai dominējošo uzņēmumu ļaunprātīga rīcība, atrodas prioritāšu augšgalā, tāpat nozīmīgs ir arī potenciālo ieguvumu vērtējums, proti, ietekme uz attiecīgo produktu vai pakalpojumu cenu, kvalitāti vai inovācijām. Vienlaikus augsta prioritāte piešķirama jautājumiem, kuri iestādei var sniegt līdz šim nebijušu konkurences tiesību skaidrojumu, kā arī pilnveidot iestādes praksi konkurences tiesību piemērošanā.

Saskaņā ar prioritizācijas stratēģiju, atsevišķu jautājumu risināšanai automātiski piešķirama augsta prioritāte. Tā ir palīdzības sniegšana Eiropas Komisijai vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestādēm, iekšējo un nacionālo konkurences tiesības regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana, pārkāpēju tiesisko pienākumu vai saistošo noteikumu neizpildes kontrole u.c.

Izstrādājot lietu prioritizācijas stratēģiju, KP ņēma vērā gan savu, gan citu valstu konkurences uzraugu pieredzi, Pasaules un Eiropas Konkurences tīkla rekomendācijas, kā arī veica publiskās konsultācijas, priekšlikumu sniegšanā iesaistot sabiedrību un nevalstiskās organizācijas.

KP Lietu prioritizācijas stratēģija