Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina valsts iestādes, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, kā arī nevalstiskās organizācijas iepazīties un izteikt viedokli par KP sagatavoto informatīvā materiāla projektu par priekšnoteikumiem publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Publiskā apspriešana notiks līdz š.g. 27. jūnijam.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību, iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabāt līdzdalību vai paplašināt kapitālsabiedrības darbību, ja, veicot līdzdalības izvērtējumu, tiek pamatots, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Ja publiskas personas nepamatoti iesaistās komercdarbībā, pastāv risks kropļot konkurenci, apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu privātā sektora darbību tirgū, kā arī ilgtermiņā nodarīt kaitējumu patērētājiem, paaugstinot preču un pakalpojumu cenas, samazinot piedāvājuma daudzveidību u.c. Lai novērstu šos riskus, publiskām personām, dibinot jaunas vai pārvērtējot savu līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās, nepieciešams veikt plānoto darbību izvērtējumu.

Izvērtējums cita starpā paredz publiskām personām konsultēties ar KP. Lai izvērtēšanas procesu padarītu caurskatāmāku, KP ir sagatavojusi informatīvā materiāla projektu par priekšnoteikumiem publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Dokumentā skaidrota publiskas personas rīcības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta prasībām, dibināšanas vai līdzdalības izvērtēšanas gaita, izklāstīts KP atzinuma sagatavošanas process, kā arī apkopotas biežāk pieļautās nepilnības publisko personu veiktajā izvērtējumā.

KP aicina valsts iestādes, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas iepazīties ar informatīvā materiāla projektu un sniegt komentārus līdz š.g. 27. jūnijam.