Mērķis

Konkurences padomes mērķis ir nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, veicinot konkurences attīstību visās tautsaimniecības jomās sabiedrības interesēs.


Misija

Konkurences padomes misija konkurences politikas īstenošanā ir aizsargāt un veicināt brīvu un vienlīdzīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem visās tautsaimniecības jomās un novērst, ka publiskās personas – valsts un pašvaldības – nepamatoti iejaucas brīvā konkurencē.


Vīzija

Konkurences padome ir efektīva un sabiedrībai atvērta iestāde, kura vērsta uz aktīvu, rezultatīvu iesaistīšanos tirgu attīstības procesos un tirgus dalībnieku tiesību uz godīgu konkurenci aizsardzību.


Pamatvērtības 

Mūsu pamatvērtības ir tiesiskums, profesionalitāte, neatkarība un attīstība.


Uzdevumi

 • Uzraudzīt, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un vienošanās aizliegums, kas noteikts Konkurences likumā un Līgumā par Eiropas Savienības darbību
 • Uzraudzīt, vai publiskas personas - valsts, pašvaldības un tām piederošas kapitālsabiedrības - nekropļo konkurenci
 • Uzraudzīt Reklāmas likuma ievērošanu, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei
 • Uzraudzīt Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus
 • Izskatīt iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un pieņemt lēmumus par tiem
 • Ierobežot tirgus koncentrāciju, pieņemot lēmumus par tirgus dalībnieku apvienošanos
 • Atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar ārvalstu institūcijām
 • Atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ekonomikas ministrijai tiesību aktu projektus
 • Informēt sabiedrību par Konkurences padomes darbību un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī publicēt Konkurences padomes lēmumus oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un iestādes tīmekļa vietnē
 • Sagatavot un sniegt atzinumus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi
 • Valsts vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas gadījumos, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajai institūcijai rakstveida priekšlikumus vai atzinumus par konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības principu ievērošanu