Jaunumi

Konkurences padome (KP) pārrunu ceļā panākusi, ka AS “Rīgas siltums” maina iestādes konstatētos netaisnīgos nosacījumus līgumā par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājās. Īstenojot pārrunu procedūru bez formālas lietas izmeklēšanas, KP novērsa iespējamu AS “Rīgas siltums” dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

2015. gada nogalē un 2016. gada sākumā AS “Hausmaster” vērsās KP ar iesniegumiem, kuros dzīvojamo māju apsaimniekotājs norādīja uz tā ieskatā konkurenci ierobežojošu rīcību un netaisnīgiem nosacījumiem AS “Rīgas siltums” līgumos. Iepazīstoties ar līgumu saturu un iegūstot papildu informāciju no strīdā iesaistītajām pusēm, proti, citiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem, KP secināja, ka varētu tikt aizskartas dzīvokļu īpašnieku intereses. Ņemot vērā, ka AS “Rīgas siltums” atrodas dominējošā stāvoklī, netaisnīgie līguma nosacījumi norādīja uz iespējamu uzņēmuma ļaunprātīgu tirgus varas izmantošanu.

AS “Rīgas siltums” pēc pārrunām ar KP mainīja atsevišķus līguma nosacījumus, tomēr iestāde aizvien aicināja novērst vairākus citus nepamatotos nosacījums, tajā skaitā prasības, kas skāra tiešos un netiešos norēķinus, nepamatotas informācijas sniegšanu un nosacījumus par personas datu nodošanu trešajām personām. Pēc atkārtotas AS “Rīgas siltums” līguma nosacījumu maiņas un to izvērtēšanas KP secināja, ka uzņēmums ir ņēmis vērā iestādes izteiktos iebildumus un konstatētie ierobežojumi ir novērsti.

Lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku interešu ievērošanu, KP papildus ir noteikusi AS “Rīgas siltums” vairākus pienākumus. Piemēram, uzņēmumam savā mājas lapā jāaizstāj vecā līguma redakcija, kas saturēja netaisnīgus līguma nosacījumus ar jauno līguma redakciju. Tāpat uzņēmumam ir jāinformē klienti, ar kuriem tika noslēgti līgumi, kas saturēja netaisnīgos nosacījumus, par to iespējām, sākot no š.g. 1. maija, noslēgt līgumu grozītajā redakcijā. Tādēļ KP aicina dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas izmantot savas tiesības un ar AS “Rīgas siltums” noslēgt līgumus jaunajā redakcijā.

Pārrunu procedūra uzņēmumam, kura darbībā KP ir saskatījusi iespējamas konkurences tiesību pārkāpuma pazīmes, ļauj novērst iespējamo pārkāpumu, izvairoties no formālas lietas ierosināšanas. Ja uzņēmums nesadarbojas ar KP un nenovērš konkurences ierobežojumus, tad var tikt uzsākta pārkāpuma lieta.

Tāpat KP aicina klientus un sadarbības partnerus būt vērīgiem un interesēties par dominējošo uzņēmumu rīcības pamatotību, īpaši, ja tiek piedāvāti līguma grozījumi, kas satur papildu vai jaunas saistības. Ja arī pēc pārrunām ar dominējošo uzņēmumu ir šaubas par šo izmaiņu pamatotību un saskatāma iespējama ļaunprātīga tirgus varas izmantošana, KP aicina par to informēt iestādi. To var darīt arī KP mājas lapā, ziņojot anonīmi.