Konkurences padome (KP) ir noslēgusi pārrunu procedūru ar Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Jēkabpils ūdens”, beidzot jautājuma izpēti par konkurences neitralitātes pārkāpumu SIA “Jēkabpils ūdens” darbībās. Veikto pārrunu rezultātā SIA “Jēkabpils ūdens” ir ņēmusi vērā KP ieteikumus un novērsusi iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus, kas izrietēja no sākotnējā līguma projekta.

KP veiktajā tirgus uzraudzībā tika konstatēts, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Jēkabpils ūdens” rīcības rezultātā tiek ierobežota privāto asenizatoru darbība tirgū. Iespējamo konkurences neitralitātes pārkāpuma risku novēršanai KP uzsāka pārrunas ar pašvaldības kapitālsabiedrību. Jau KP izpētes laikā SIA “Jēkabpils ūdens” novērsa atsevišķus iespējamos pārkāpumus, pārskatot notekūdeņu pieņemšanas cenu, kā arī mainot darbības praksi un piedāvājot iespēju privātajiem komersantiem noslēgt līgumu par notekūdeņu pieņemšanu, kas savākti arī ārpus pilsētas robežām.

KP secina, ka veikto pārrunu rezultātā ir nodrošināta Konkurences likuma ievērošana, jo SIA “Jēkabpils ūdens” ir novērsusi iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus, precizējot līgumprojektu, kā arī padarījusi to publiski pieejamu visiem ieinteresētajiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, ievietojot SIA “Jēkabpils ūdens” tīmekļa vietnē. Līdz ar to izpēte ir izbeidzama, nelemjot par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu.


Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām kapitālsabiedrībām – ir aizliegts kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Aizliegums stājas spēkā no 2020. gada 1.janvāra un ir noteikts Konkurences likuma 14.1 pantā.

Lai nodrošinātu likuma prasību ievērošanu, Konkurences padome veic pārrunas ar publisko personu vai tai piederošo kapitālsabiedrību. Ja pārrunu laikā netiek panākta likuma prasību ievērošana, nodrošinot konkurencei labvēlīgu rezultātu, Konkurences padome attiecībā uz publiskām personām piederošām kapitālsabiedrībām var turpināt pārkāpuma lietas izmeklēšanu, pieņemot lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu.

Publiskai personai piederošai  kapitālsabiedrībai var tikt piemērots naudas sods līdz 3 % no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.