Jaunumi

2020. gadā vairumam valsts iestāžu un pašvaldību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam ir jāveic izvērtējums, vai to iesaistīšanās komercdarbībā caur tām piederošām kapitālsabiedrībām ir juridiski un ekonomiski pamatota. Tā kā izvērtējums paredz nepieciešamību pēc Konkurences padomes (KP) atzinuma, iestāde sagatavoja pašnovērtējuma rīku, lai publiskām personām atvieglotu izvērtēšanas procesu, kas saistīts ar līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībā.

Saskaņā ar VPIL 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona – valsts un pašvaldības – savu funkciju efektīvai izpildei var iesaistīties komercdarbībā, dibinot savu kapitālsabiedrību, iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabājot līdzdalību vai paplašinot kapitālsabiedrības darbību. Tomēr visos minētajos gadījumos publiskai personai ir obligāts nosacījums veikt izvērtējumu un gūt apstiprinājumu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību jeb uzticēt preču un pakalpojumu sniegšanu privātajiem uzņēmējiem, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu darbību tirgū, publiskām personām, dibinot jaunas vai pārvērtējot savu līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās, nepieciešams veikt plānoto darbību izvērtējumu. Šāds izvērtējums, ietverot novērtējumu par ietekmi uz konkurenci, jāveic ne retāk kā reizi piecos gados. Vairums publisku personu pēdējo izvērtējumu veikušas 2015. gada beigās. 

Pašnovērtējuma rīka mērķis ir atvieglot publiskām personām vienkāršā un ērtā veidā veikt komercdarbības juridisko un ekonomisko izvērtējumu. Tas aptver visus būtiskākos aspektus un riskus, kuriem publiskai personai obligāti būtu jāpievērš uzmanība, tādējādi veicot mājasdarbu un iegūstot visu nepieciešamo informāciju pirms lēmuma pieņemšanas par kapitālsabiedrības dibināšanu vai līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanu.

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i. Jānis Račko: „Publiskas personas vai tai piederošas kapitālsabiedrības nepamatota iesaiste komercdarbībā, kas veikta bez rūpīga juridiskā un ekonomiskā izvērtējuma, var negatīvi ietekmēt konkurenci, piemēram, mazinot privāto komersantu motivāciju un iespējas veikt uzņēmējdarbību. Līdz ar to, gadījumā, ja pēc pašnovērtējuma rīka izmantošanas publiska persona negūst pārliecību par līdzdalības kapitālsabiedrībā vai darbības paplašināšanas pamatotību, KP aicina atturēties no līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas.”

Izmantojot pašnovērtējuma rīku, KP aicina arī rūpīgi iepazīties ar iestādes sagatavoto informatīvo materiālu“Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana”, kas skaidro kādos gadījumos kapitālsabiedrību dibināšana ir pieļaujama un kāda ir KP pieeja juridisko un ekonomisko aspektu izvērtējumā.