Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir aprēķinājusi, ka vidējais sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas Latvijā laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam pārsniedz 24,8 miljonus eiro gadā. Ņemot vērā iestādes budžetu šajā periodā, katrs iestādei piešķirtais eiro vidēji rada sabiedrības ieguvumu 19,32 eiro apmērā.

Aprēķina pamatā ir pieņēmums, ka KP, nepieļaujot vai novēršot konkrētus konkurences tiesību pārkāpumus, pasargā sabiedrību no iespējamā zaudējuma, piemēram, pārkāpuma rezultātā ierobežotās konkurences un nepamatoti pieaugošajām cenām. Šāds nepieļautais vai novērstais zaudējums ir sabiedrības ieguvums.

Lai aprēķinātu radīto ieguvumu, tika apzināti iestādes pieņemtie lēmumi 2017.-2019.gadā, noteikts pārkāpuma veidam raksturīgais cenu sadārdzinājums un iespējamais pārkāpuma pastāvēšanas ilgums. Papildus tika ņemts vērā pozitīvais efekts no iestādes preventīvajām darbībām, piemēram, brīdinājumiem un pārrunu procedūrām, kas veiktas attiecībā uz konkrētiem uzņēmumiem, kuri bija pieļāvuši maznozīmīgākus aizliegtu vienošanos vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumus.

Jāuzsver, ka sabiedrības ieguvuma aprēķinā netiek ierēķināti KP piemērotie un uzņēmumu nomaksātie naudas sodi, jo to primārais mērķis ir prevencija un pārkāpuma nodarītā kaitējuma mazināšana.

Sabiedrības ieguvuma aprēķināšanai KP izmantoja starptautiski atzītu metodoloģiju, kuru rekomendējusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development jeb OECD). Šīs rekomendācijas KP pielāgoja Latvijas tautsaimniecības īpatnībām, tās papildinot ar Eiropas Komisijas un ārējo ekspertu ieteikumiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences iestāžu praktiskajiem atzinumiem.

KP priekšsēdētāja S.Ābrama: “Šis pēc OECD metodoloģijas veiktais aprēķins parāda iestādes darba augsto efektivitāti, un tas ir viens no augstākajiem to valstu vidū, kas šādus aprēķinus veic. Diemžēl gan ES dalībvalstu, gan pasaules GCR reitingā iekļauto 37 konkurences iestāžu vidū Latvijas Konkurences padomes budžets ir visnožēlojamākais un mēs esam spiesti strādāt uz spēku izsīkuma robežas.”

Sekojot OECD ieteikumiem, lai mazinātu sabiedrības ieguvuma rādītāja mainīgumu, kas rodas no katru gadu atšķirīgā atklāto pārkāpumu skaita un apjoma, sabiedrības ieguvums tiek aprēķināts kā trīs gadu vidējais rādītājs. Analizētais trīs gadu periods sakrīt ar KP darbības stratēģijas periodu.