Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina Rīgas domi, rīkojot izsoles, rīkoties atbilstoši labas pārvaldības principiem – prasības norādīt caurredzamas, uzņēmējiem draudzīgas un prognozējamas. Aicinājumu pašvaldībai KP ir nosūtījusi pēc izsoles par kuģošanas līdzekļu, kas izmantojami pasažieru komercpārvadājumiem, stacionārās piestātnes iznomāšanu Rīgas kanālā, Bastejkalnā.

KP uzsāka izvērtēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta izsludinātās izsoles atbilstību godīgas konkurences pamatprincipiem pēc kāda uzņēmuma sūdzības. Uzņēmums norādīja, ka tā ieskatā izsolē ir ietverta prasība, kas nepamatoti ierobežo izsoles dalībnieku skaitu – nodrošināt kuģošanas līdzekļus ar bezizmešu dzinējiem.

Rīgas dome, sniedzot skaidrojumu KP, šīs prasības ietveršanu nolikumā pamatoja ar normatīvā regulējumā izvirzītām prasībām siltumapgādes jomā. Tā kā teritorijā aizliegts izbūvēt jaunas stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas, izsoles rīkotāji lēmuši šo noteikumu punktu attiecināt arī uz citiem iespējamiem piesārņojuma avotiem.

KP nesaskata pamatu noteikumu, kas regulē siltumapgādi, attiecināšanai uz izsoles nolikumā paredzēto piestātņu un ūdens teritorijas iznomāšanu, turklāt uzņēmēji nevar pielāgoties tik būtiski mainītu prasību izpildei, ja izmaiņas tiek īstenotas īsi pirms izsoles un iepriekš tās nav tikušas prasītas. KP norāda Rīgas domei, ka uzņēmēji par plānotajiem ierobežojumiem teritorijas izmantošanā ir jāinformē savlaicīgi, lai ļautu potenciālajiem izsoles dalībniekiem sagatavoties prasību izpildei. Ierobežojumi sākotnēji ir iekļaujami plānošanas dokumentos, sniedzot pamatojumu šo ierobežojumu noteikšanai, kā arī ļaujot ieinteresētajām pusēm izteikt par to viedokli.

Kā līdzvērtīgu risinājumu KP ierosina paredzēt izsoles nolikumā ietverto nosacījumu pakāpenisku izpildi. Piemēram, izsoles uzvarētājam paredzot pienākumu nodrošināt kuģošanas līdzekļus ar bezizmešu dzinējiem konkrētā laika periodā no nomas līguma noslēgšanas.

KP norāda, ka izsoles rīkotāja izvirzītajām prasībām jābūt objektīvi pamatotām un konkurenci veicinošām. Proti, iepriekš ir jāizvērtē, vai izsolei saskaņā ar izvirzītajām prasībām var kvalificēties pietiekams daudzums pretendentu un vai no dalības netiek izslēgti iespējamie pretendenti. Tādējādi pašvaldībai ir jānodrošina pienācīgs konkurences līmenis, kas maksimāli efektīvi ļauj izmantot pašvaldības resursus.