Konkurences padome (KP) izstrādā pašnovērtējuma rīku uzņēmējiem, lai tie patstāvīgi spētu novērtēt, vai savas neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ tie nav iesaistījušies aizliegtā vertikālā vienošanās, piemēram, piekrītot tirgot preci par piegādātāja fiksētu cenu. Iesaiste vienošanās par minimālās vai fiksētās tālākpārdošanas cenas piemērošanu precei vai pakalpojumam ir uzskatāma par smagu konkurences tiesību pārkāpumu, par ko pienākas naudas sods līdz 5 % no uzņēmuma apgrozījuma.

Vertikālas vienošanās, kuras noslēguši divi vai vairāki neatkarīgi tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums patstāvīgi novērtēt, vai vienošanās neierobežo konkurenci, un tādējādi nav aizliegtas.

Fiksēta tālākpārdošanas cena

Viens no praksē izplatītākajiem vertikālās vienošanās iekļautiem ierobežojumiem konkurencei ir fiksētas tālākpārdošanas cenas noteikšana precei vai pakalpojumam. Šis konkurences ierobežojums var būt gan tieši noteikts līgumā kā fiksēta tālākpārdošanas cena, gan arī var tikt īstenots netiešā veidā, piemēram, paredzot izplatīšanas ķēdes dalībniekam noteiktu peļņas normu, noteiktas vai maksimālās atlaides, sankcijas par rekomendētā cenu līmeņa neievērošanu, piemēram, atteikums piegādāt preci u.c.

Piegādātājam ir aizliegts noteikt fiksētu vai minimālu tālākpārdošanas cenu, jo tādējādi tiek ierobežota konkurence starp konkrēta zīmola preces mazumtirgotājiem, atņemot tiem iespējas brīvi noteikt preces cenu un cīnīties par klientu ar zemāko cenu, tāpat gala patērētājam tiek atņemta iespēja konkrēto preci iegādāties lētāk.

Piemērs. “Lielvārds” grāmatu tirdzniecība par fiksētu cenu [1]

SIA “Lielvārds” sadarbības partneriem piedāvāja slēgt līgumus par “Lielvārds” grāmatu un citu izdevumu tirdzniecību, iekļaujot noteikumu, ka grāmatnīcām un citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem jāievēro izdevniecības SIA “Lielvārds” kataloga cenas. 40 līgumos ar sadarbības partneriem tika iekļauts noteikums: “Pārdevējs pārdod grāmatas un citus izdevumus trešajām personām par Izdevēja noteikto mazumtirdzniecības cenu.” SIA “Lielvārds” tika piemērots naudas sods vairāk nekā 10’000 latu.

Sankcijas par rekomendētās cenas neievērošanu

Izplatītājam nepastāv ierobežojumi informēt mazumtirgotāju par savas produkcijas maksimālajām vai ieteicamām jeb rekomendējamām cenām, ja vien tās patiesi ir tikai ieteicamas, nevis obligātas.

Īslaicīga cenas rekomendēšana var būt nepieciešama, lai ražotājs apgūtu jaunu tirgu, tomēr ilgstoša un regulāra tālākpārdošanas cenu rekomendēšana bez objektīva pamatojuma var veicināt vienotas cenas uzturēšanu mazumtirdzniecības līmenī, kā rezultātā nostabilizējas cenas minimālais slieksnis vai cena tirgū tiek fiksēta, tādējādi negatīvi ietekmējot konkurenci.

Aizliegtas ir situācijas, kad ieteicamās cenas tiek kontrolētas un par rekomendāciju neievērošanu tiek piemērotas sankcijas. Turklāt, ražotājam vai izplatītājam uzturot šādu sistēmu starp vairākiem savas produkcijas neatkarīgiem pārdevējiem – vairumtirgotājiem vai mazumtirgotājiem, - tiek īstenota arī faktiski karteļa vienošanās.

Piemērs. Samsung produkcijai noteiktā cena tirdzniecībai, t.sk. interneta veikalos Latvijā [2]

SIA “Samsung Electronics Baltics" un vairumtirgotāju vidū 2009. gadā tika konstatēta aizliegta vertikālā vienošanās, kuras pamatā bija tālākpārdošanas cenas noteikšana Samsung produkcijai tirdzniecības vietās. Tirdzniecības vietas, kuras neievēroja noteiktās cenas, iekļāva “melnajā sarakstā”, nepiegādājot tām Samsung preces. KP par pārkāpumu SIA “Samsung Electronics Baltics" piemēroja naudas sodu 5,8 miljonu eiro apmērā, tāpat tika sodīti četri lielākie tās preču izplatītāji Latvijā – SIA “RD Elektroniks", SIA “PROKS", SIA “ELKOR TRADE" un SIA “ROTA un K".

Nepārprotami norobežoties no vienošanās par cenu

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Ja tirgus dalībnieks ir konstatējis aizliegtas  vertikālas vienošanās pazīmes, ir svarīgi skaidri un nepārprotami no šādas piedāvātās vienošanās norobežoties, piemēram, rakstiski informējot savu sadarbības partneri. Pakļaujoties konkurenci ietekmējošiem noteikumiem, kā arī nerādot skaidrus signālus, ka uzņēmējam šāda vienošanās nav pieņemama, tas var tikt saukts pie atbildības par iesaisti aizliegtā vienošanās. Preču tirdzniecība par fiksētu cenu ir īpaši neizdevīga mazumtirgotājiem, kā arī patērētājiem, kuriem liegta iespēja izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu, tāpēc, saskaroties ar tādu konkurences ierobežojumu kā fiksētas tālākpārdošanas cenas noteikšana konkrētā zīmola preču tirdzniecībai, nekavējoties ir jāziņo Konkurences padomei. To var darīt arī anonīmi iestādes tīmekļa vietnē.”

Lai atvieglotu tirgus dalībniekiem vertikālu vienošanos izvērtējuma veikšanu, KP ir sagatavojusi vadlīnijas, kuru mērķis ir sniegt skaidrojumu par to, kā atpazīt vertikālas vienošanās par preču un pakalpojumu tālākpārdošanas cenām, kā arī sniegt skaidrojumu par atļautiem un aizliegtiem noteikumiem līgumos. Vadlīniju projektā ietverts arī pašnovērtējuma rīks, ar kura palīdzību var novērtēt, vai pastāv riski, ka vienošanās var negatīvi ietekmēt konkurenci un līdz ar to uzskatāma par neatļautu.

vertikālo vienošanos infografika
vertikālo vienošanos infografika_otrā daļa
vertikālo vienošanos infografika_trešā daļa

VADLĪNIJAS vertikālu vienošanos atpazīšanai un izvērtēšanai


[1] KP 28.05.2008. lēmums Nr. E02-60 par KL 11.p. pirmās daļas 1.punkta pārkāpumu SIA «Lielvārds» darbībās.

[2] KP 30.10.2009. lēmums Nr. E02-40 par KL 11.p. pirmās daļas 1. un 3.punkta pārkāpumu SIA “Samsung Electronics Baltics”, SIA “RD Elektroniks”, SIA “PROKS”, SIA “ELKOR TRADE”, SIA “ROTA un K” darbībās.