Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
Konkurences padome aicina sabiedrību līdzdarboties un sniegt viedokli par vertikālu vienošanos vadlīniju projektu

Konkurences padome (KP) aicina tirgus dalībniekus līdz 9. novembrim iepazīties un izteikt viedokli par iestādes sagatavoto vadlīniju projektu, kura mērķis ir sniegt tirgus dalībniekiem skaidrojumu par atļautiem un aizliegtiem vertikālu vienošanos noteikumiem, kā arī sniegt rīku, kas tirgus dalībniekiem ļauj novērtēt, vai vertikālā vienošanās ir saderīga ar konkurences tiesību regulējumu.

Vertikālas vienošanās, kuras noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums patstāvīgi novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi nacionālajām un Eiropas Savienības konkurenci regulējošām tiesību normām nav uzskatāmas par tādām, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegtas.

Viens no praksē izplatītākajiem vertikālās vienošanās iekļautiem ierobežojumiem konkurencei ir fiksētas tālākpārdošanas cenas noteikšana jeb vertikālās attiecībās esošu tirgus dalībnieku saskaņotas darbības, kuru mērķis ir tieši vai netieši noteikt tālākpārdošanas cenu vai tās līmeni. Šis konkurences ierobežojums var būt gan tieši noteikts līgumā kā fiksēta tālākpārdošanas cena, gan arī var tikt īstenots netiešā veidā, piemēram, paredzot izplatīšanas ķēdes dalībniekam noteiktu peļņas normu, noteiktas vai maksimālās atlaides, sankcijas par rekomendētā cenu līmeņa neievērošanu u.c.

Lai atvieglotu tirgus dalībniekiem vienošanās izvērtējuma veikšanu, KP ir sagatavojusi vadlīniju projektu, kura mērķis ir sniegt skaidrojumu par to, kā atpazīt vertikālas vienošanās par preču un pakalpojumu tālākpārdošanas cenām, kā arī sniegt skaidrojumu par atļautiem un aizliegtiem noteikumiem līgumos. Vadlīniju projektā ietverts arī pašnovērtējuma rīks, ar kura palīdzību var novērtēt, vai pastāv riski, ka vienošanās var negatīvi ietekmēt konkurenci un līdz ar to uzskatāma par neatļautu.

KP aicina iepazīties un sniegt viedokli par sagatavoto vadlīniju projektu līdz 9. novembrim. Informējam, ka minēto vadlīniju projekts ir pieejamas KP tīmekļa vietnē - Sabiedrības līdzdalība.