Aizliegta vienošanās Jaunumi

Konkurences padome (KP) 13. septembrī ir sniegusi pozitīvu atzinumu par t.s. “Būvnieku karteļa” lietas dalībnieka – SIA “VELVE” – veiktajiem pasākumiem pasūtītāja “uzticamības atjaunošanai”, tādējādi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 43. pantu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 49.pantu pasūtītāji varēs lemt par uzņēmuma dalību publiskajos iepirkumos, neskatoties uz karteļa dalībniekam paredzēto aizliegumu vienu gadu piedalīties publiskajos iepirkumos.

Uzņēmumiem, kuriem KP par dalību aizliegtā vienošanā jeb kartelī ir konstatējusi pārkāpumu, ir gadu ilgs liegums piedalīties publiskajos iepirkumos. Tomēr kopš 2016. gada šādiem uzņēmumiem ir iespējams veikt tehniskos, organizatoriskos un personālvadības pasākumus, lai apliecinātu to uzticamības atjaunošanu un spēju novērst tādu pašu un līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos nākotnē.

SIA “VELVE” jau pirms KP pieņemtā lēmuma t.s. “Būvnieku karteļa” lietā, piekrītot KP konstatētajiem faktiem, atzīstot savu vainu, sadarbojoties ar iestādi un izbeidzot tiesisko strīdu lietā ar noslēgto izlīgumu, ieguva ne tikai naudas soda samazinājumu, bet arī apliecināja savu izpratni par konkurences tiesību ievērošanu turpmāk.

Tāpat, novērtējot uzņēmuma veiktos pasākumus uzticamības atjaunošanai, KP secināja, ka SIA “VELVE” ir izstrādājusi un apstiprinājusi detalizētas vadlīnijas uzņēmuma darbības atbilstībai konkurences tiesībām un veikusi organizatoriskus pasākumus uzņēmumā, lai nodrošinātu darbinieku izglītošanu konkurences tiesību jautājumos, tostarp, nosakot atbildīgo personu par konsultēšanu konkurences tiesību jautājumos un to ievērošanu, kā arī pārskatījusi iekšējos normatīvos aktus un veikusi nepieciešamos papildinājumus, lai nepieļautu un nodrošinātu darbinieku rīcības atbilstību konkurences tiesībām. SIA “VELVE” ir veikusi arī naudas soda samaksu valsts budžetā atbilstoši izlīguma noteikumiem. Savukārt aspektus, kas saistīti ar konkurences tiesību pārkāpuma nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, KP nevērtēja, jo iestādes rīcībā nav informācijas par iespējami radītā kaitējuma (zaudējumu) apmēru vai pret SIA "VELVE" celtām zaudējumu atlīdzināšanas prasībām un panāktām vienošanām par kaitējuma atlīdzināšanu, par ko informācija varētu būt iespējami cietušā pasūtītāja rīcībā. 

KP ieskatā tādējādi SIA “VELVE” ir veikusi atbilstošus tehniskos, organizatoriskos un personālvadības pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu konkurences tiesību pārkāpumu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Šo KP atzinumu pasūtītāji kopsakarā ar citu tiem pieejamu informāciju var ņemt vērā, lemjot par attiecīgā pretendenta dalību publiskajā iepirkumā, neskatoties uz gadu ilgo liegumu piedalīties publiskajos iepirkumos.


Vienlaikus iepirkumu rīkotājiem, konkurentiem un jebkurai citai iesaistītajai pusei KP tīmekļa vietnē ir iespējams pārliecināties, vai iepriekš sodītais uzņēmums ir saņēmis iestādes pozitīvu atzinumu par tā veikto pasākumu pietiekamību. To pasūtītāji kopsakarā ar citu tiem pieejamu informāciju var ņemt vērā, lemjot par attiecīgā pretendenta dalību publiskajā iepirkumā.

KP atzinumam par uzticamības atjaunošanu nav saistoša spēka, tas nav pārsūdzams un lēmumu par to, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos, pieņem publiskā iepirkuma rīkotājs. Proti, ja pasūtītājs atzīst, ka veiktie pasākumi ir pietiekami, tad uzņēmumam var tikt ļauts piedalīties iepirkumā. Savukārt, ja iepirkuma rīkotājs uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai atjaunotu uzticamību, tas var lemt par pretendenta izslēgšanu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.