Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi ikgadējo uzņēmēju aptauju, ko iestāde veic, lai gūtu izpratni par konkurences ierobežojumu esamību uzņēmēju skatījumā, kā arī plānotu savu turpmāko darbību. Uzņēmēju sniegtās atbildes sniedza informāciju par konkurences situāciju respondentu pārstāvētajās nozarēs, kā arī atklāja problēmu loku, ar kurām uzņēmumi saskaras.

Vairāk nekā divas trešdaļas KP aptaujāto uzņēmumu ir norādījuši, ka ar konkurences kropļojumiem nesaskaras, turklāt vairāk nekā 70% respondentu norādījuši, ka to pārstāvētajās nozarēs pastāv augsts vai vidēji augsts konkurences līmenis.

Starp būtiskākajām konkurences problēmām uzņēmumi minējuši tiesību pārkāpumus publisko iepirkumu jomā, kā arī valsts īstenotās politikas radītos nevienlīdzīgos nosacījumus uzņēmumu darbībai. Abām uzņēmumu minētajām problēmjomām KP ir pievērsusi un arī turpmāk pievērsīs īpašu uzmanību. Publisko iepirkumu jomā KP ne vien kontrolē likuma ievērošanu, bet arī apmāca iepirkumu rīkotājus. Savukārt, lai nepieļautu vai mazinātu valsts un pašvaldību lēmumu negatīvu ietekmi uz konkurenci, KP izstrādā īpašas vadlīnijas šo lēmumu pieņēmējiem.

Raksturojot savās nozarēs pastāvošos konkurences ierobežojumus, kas apgrūtina darbu, uzņēmumi minējuši plašāku problēmu loku, kas ietver nodokļu nemaksāšanu, patērētāju maldināšanu, kā arī negodprātīgi organizētus publiskos iepirkumus. Attiecīgi uzņēmumu atbildes apliecina, ka vienlīdzīgas konkurences vides nodrošināšanai nepieciešams koordinēts valsts pārvaldes darbs, nodrošinot gan Konkurences likuma, gan citu uzņēmējdarbības vidi regulējošu normatīvo aktu efektīvu piemērošanu.

KP aptaujā informāciju par aktuālajām konkurences problēmām sniedza uzņēmēji no dažādām nozarēm, t.sk. no degvielas mazumtirdzniecības, transporta pakalpojumu, finanšu pakalpojumu nozares u.c.

KP pateicas visiem uzņēmējiem par aptaujā sniegto informāciju. Aktīva iesaiste KP veiktās aptaujās ir uzņēmēju iespēja līdzdarboties labākas konkurences vides veidošanā, jo KP uzdevums ir ne vien pārkāpumu atklāšana, bet arī konkurencei labvēlīgas vides veicināšana, t.sk. informējot un aicinot atbildīgās institūcijas pilnveidot nozaru regulējumu.