Jaunumi

Šodien, 20. jūnijā, Ministru kabinets uz otro termiņu amatā apstiprināja Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti Ābramu.

Kā savas galvenās prioritātes nākamajā pilnvaru termiņā S. Ābrama min iestādes kapacitātes stiprināšanu, smagāko konkurences pārkāpumu atklāšanu, uzņēmēju un publisko personu izpratnes veicināšanu par konkurences kultūru, kā arī iestādes starptautiskās atpazīstamības stiprināšanu.

S. Ābrama: “Esmu pateicīga saviem kolēģiem par viņu entuziasmu, atbalstu, pašaizliedzību. Konkurences padome pēdējos piecos gados ir mērķtiecīgi strādājusi, lai Latvijā veidotu godīgāku konkurences vidi. Tas ietvēris gan uzdrīkstēšanos pievērsties aizvien sarežģītākiem pārkāpumiem, mazāk nozīmīgus pārkāpumus novēršot ar alternatīviem rīkiem, gan intensīvas izglītojošas un informējošas aktivitātes pārkāpumu nepieļaušanai. Es redzu, ka sabiedrība mums uzticas un no mums gaida, lai arī turpmāk esam ne mazāk aktīvi, jo ir daudz jomu, kuras nepieciešams sakārtot. Un tas nozīmē, ka iesāktais ceļš ir jāturpina, ko godprātīgi arī darīsim.”

Konkurences padomes lēmējinstitūcija sastāv no trim amatpersonām – priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Padomes locekļa pienākumus pilda Jānis Račko (apstiprināts amatā 2014. gada 7. janvārī) un Ivars Kassalis (apstiprināts amatā 2016. gada 20. septembrī).

Padomes priekšsēdētāja un locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un minētās amatpersonas amatu var ieņemt ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.