Jaunumi

22. decembrī Satversmes tiesas pieņemtais spriedums apliecina, ka tikai Konkurences padome ir tiesīga lemt par naudas soda apmēriem konkurences tiesību pārkāpumu lietās. Tas nozīmē, ka arī turpmāk tiesas varēs lemt tikai par pieteikuma noraidīšanu un iestādes lēmuma atcelšanu vai atcelšanu daļā un nevarēs mainīt Konkurences padomes noteiktā soda apmēru pēc saviem ieskatiem.

Lieta Satversmes tiesā tika ierosināta pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma. Apgabaltiesas ieskatā tiesību norma, kas paredz, ka tiesa var grozīt un noteikt konkrētu administratīvā akta saturu iestādes vietā tikai tad, ja tiesību normās tas tieši ir paredzēts, ierobežo administratīvās tiesas kompetenci, un liedz nodrošināt Satversmē noteiktās personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Satversmes tiesa, vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmei, atsaucās uz varas dalīšanas principu, norādot, ka administratīvās lietas ierosināšana un administratīvā akta jeb lēmuma izdošana ir Konkurences padomes kompetencē, savukārt tiesas kompetencē ir lemšana par šī akta tiesiskumu.

Tāpat tiesa uzsvēra, ka administratīvais process iestādē ir vairāk piemērots lietderības apsvērumu izdarīšanai nekā administratīvais process tiesā. Proti, iestāde var iegūt vairāk informācijas un ņemt vērā plašāku kontekstu nekā tiesa, lai konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem piemērotu nepieciešamos tiesiskos pienākumus un soda apmēru. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā ir atzīts, ka ir jārespektē iestāžu lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz lietderības apsvērumiem, un kas prasa noteiktas profesionālās zināšanas vai pieredzi.

Vienlaikus Satversmes tiesa norāda, ka saskaņā arī ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju tiesām nav pienākuma aizstāt iestādes viedokli ar savu, kas šajā gadījumā nozīmē, ka tiesai nav pienākuma mainīt Konkurences padomes piemēroto naudas soda apmēru. Tajā pašā laikā tiesai ir jābūt tiesībām lemt par strīda galveno jautājumu un, ja nepieciešams, nosūtīt lietu atkārtotai izvērtēšanai tai pašai vai citai iestādei.

Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: “Satversmes tiesas spriedums un tajā minētie apsvērumi ir nozīmīgi Konkurences padomes turpmākā darbā. Apstiprinot, ka Konkurences padome ir vienīgā iestāde, kas var lemt par piemērotu naudas soda apmēru konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā, ir sperts būtisks solis vienotai, sabalansētai un efektīvai konkurences tiesību piemērošanai.”