Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi 2011.gada publisko pārskatu, kurā atspoguļota informācija par 2011.gada aktualitātēm konkurences uzraudzības jomā, iestādes darbības rezultātiem – pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām tirgus uzraudzībām –, iestādes pārvaldības jautājumiem, kā arī 2012.gada darbības prioritātēm.

Kopumā pērn KP ir pieņēmusi 60 lēmumus. Ar 13 no tiem tika konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kuros bijuši iesaistīti kopumā 44 uzņēmumi, kam, savukārt, piemēroti sodi kopumā 6 298 931,47 latu apmērā.

11 no atklātajiem bijuši smagākie Konkurences likuma pārkāpumi – aizliegtas vienošanās vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Starp tiem minami gan plašu rezonansi guvušais lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt 22 Latvijas komercbankas, gan aizliegums Rimi grupas uzņēmumiem ierobežot specializēto pārtikas veikalu iespējas nomāt telpas tirdzniecības centros, gan vairāki lēmumi par iepirkumu pretendentu pretlikumīgām darbībām u.c.

2011.gadā KP noslēdza uzraudzības 13 tirgus sektoros – uz šo iestādes veikto pētījumu pamata gan izstrādāti priekšlikumi attiecīgās nozares pārraugošajām institūcijām, gan gūta informācija, kas ļāva ierosināt 11 lietas par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Tāpat pērn tika izbeigta tiesvedība par 17 pārsūdzētiem KP lēmumiem, turklāt visos gadījumos tiesa atstāja spēkā KP lemto, atzīstot to par pamatotu. Starp būtiskākajiem lēmumiem, kas pērn pēc tiesas spriedumiem stājušies galīgā spēkā, minami, piemēram, 2006.gadā pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt trīs papīra produkcijas vairumtirgotājus un 2009.gadā pieņemtie lēmumi par aizliegtu vienošanos sodīt piecus Samsung sadzīves tehnikas tirgotājus un par aizliegtu informācijas apmaiņu sodīt trīs olu ražotājus. Būtiski, ka lēmums par Samsung sadzīves tehnikas tirgotāju pārkāpumu ir pirmais pēc tiesvedības galīgā spēkā stājies KP lēmums, kurā līdztekus Latvijas Konkurences likumam lemts arī par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta pārkāpumu jeb par aizliegtu vienošanos, kas ietekmē pārrobežu tirdzniecību.

Uzsākot 2012. gadu, KP turpina izpēti 29 lietās, kurās izmeklēšana uzsākta iepriekš.

Arī turpmāk prioritāri pievēršoties smagāko Konkurences likuma pārkāpumu atklāšanai un novēršanai, 2012.gada KP īpašu uzmanību plāno pievērst tirgiem, kas visvairāk ietekmē iedzīvotāju ikdienas izdevumus – pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, degvielai, medicīnai u.c. Pastiprināta uzmanība tiks pievērta arī publisko iepirkumu pretendentu darbībām, jo karteļu vienošanās var ievērojami sadārdzināt jebkuru iepirkumu, tā piespiežot valstij vai pašvaldībai un tātad arī iedzīvotājiem pārmaksāt.

Tāpat KP paredzējusi turpināt darbu pie Konkurences likuma grozījumu izstrādes, lai nodrošinātu, ka godīgu konkurenci Latvijā iespējams aizstāvēt maksimāli efektīvi.

KP 2011.gada publiskais pārskats >>>