Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir konstatējis, ka Rīgas domē šobrīd tiek virzīts likumdošanas priekšlikums saistībā ar grozījumiem noteikumos Nr.206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Iepazīstoties ar grozījumos iekļauto regulējumu, kas vērsts uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Rīgas satiksme) tiesībām piemērot transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas jeb bloķētājus, PTAC un Konkurences padome (turpmāk – KP) secina, ka minētais regulējums var radīt būtisku aizskārumu daudzu patērētāju tiesiskajām interesēm un veicināt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, pašvaldības kapitālsabiedrībai piemērojot normas, kuras nevar piemērot citi tirgū esošie komersanti.

PTAC informē, ka kopš 2009.gada PTAC vairākkārtīgi ir vērsies pret autostāvvietu pakalpojumu sniedzēju rīcību, patērētāju transportlīdzekļiem piemērojot bloķētājus. Minēto rīcību PTAC ir atzinis par negodīgu, proti, agresīvu komercpraksi un līgumtiesiskajās attiecībās ar patērētājiem par nesamērīgu rīcību, kura tiesiskums atzīts arī ar Augstākās tiesas 2017.gada 21.septembra spriedumu lietā Nr.A420182814 SKA-319/2017.

PTAC aicina Rīgas domi atkārtoti izvērtēt grozījumu atbilstību un izslēgt no tiem noteikumus, kas vērsti uz bloķētāju piemērošanu. Vēršam uzmanību uz to, ka, gadījumā, ja PTAC saņems patērētāju sūdzības par bloķētāju izmantošanu, būs tiesīgs veikt uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai, tai skaitā, vērtējot nepieciešamību attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam piemērot Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.

PTAC vairākkārt ir aicinājis Rīgas domi izvērtēt, vai Rīgas satiksmes līguma noteikumi ir regulējami ar saistošajiem pašvaldības noteikumiem, vēršot uzmanību, ka šādā veidā Rīgas dome ierobežo patērētāju likumiskās tiesības uz līguma noteikumu taisnīgumu, piemēram, par līgumsodu un pēcapmaksu apmēriem.

Arī KP vērš uzmanību, ka Rīgas pašvaldības saistošie noteikumi par bloķētāju pielietošanu ir pretēji godīgas konkurences principiem, jo tādējādi pašvaldības kapitālsabiedrībai tiktu piešķirtas tiesības, kuru nav privātajiem komersantiem. Turklāt jau pašreizējā regulējumā attiecībā uz līguma noteikumiem par sodu apmēru pašvaldības kapitālsabiedrībai ir nodrošinātas privilēģijas, radot situāciju, kad faktiski identisku pakalpojumu sniegšana tiek regulēta atšķirīgi.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Valstij un pašvaldībām ir īpaša atbildība gādāt par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem. Ja pašvaldība rada tādas normas, kuras nav tiesīgi piemērot privātie komersanti, tiek pārkāpts konkurences neitralitātes princips. Tāpēc aicinu Rīgas domi pieņemt izvērtētu lēmumu un nodrošināt iespēju Rīgas satiksmei veidot attiecības ar autostāvvietu klientiem līdzīgā kārtībā, kā tas ir paredzēts konkurentiem no privātā sektora.”

“Rīgas dome, Noteikumos regulējot viena saimnieciskas darbības iekļaujot minēto regulējumu, kurš pēc būtības un patērētāju likumīgo interešu kontekstā atbilst privāttiesiskā līguma noteikumus, liedz patērētājiem iespējas nodrošināt efektīvu savu tiesisko interešu aizsardzību, tādejādi mazinot to patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, ko paredz normatīvie akti.”, uzver PTAC direktore Baiba Vītoliņa.